Faktúry 2019

FA-januar-2019-I-compressed.pdf

FA februar 2019 I

FA februar 2019 II-compressed

FA marec 2019 I-compressed

FA marec 2019 II-compressed

FA marec 2019 III-compressed

FA apríl I-compressed

FA april 2019 II-compressed

FA april 2019 III-compressed

FA máj 2019 I-compressed

FA maj 2019 II-compressed

FA maj 2019 III-compressed

FA jun 2019 I-compressed

FA jun 2019 II-compressed

FA jul 2019 I-compressed

FA jul II 2019-compressed

FA jul III 2019_compressed

FA august_compressed

FA september 2019_compressed

FA september 2019 II-compressed

FA oktober 2019-compressed

FA oktober 2019 II-compressed

FA november 2019 I-compressed

FA november 2019 II_compressed

FA november 2019 III_compressed