Kontakt

Systém regionálneho značenia na nitrianskom vidieku zabezpečuje a koordinuje Nitrianska organizácia cestovného ruchu. Je zároveň majiteľom značky.

1/ Riadi proces udelenia práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE (proces certifikácie – proces posudzovania kvality produktov a služieb, na ktoré subjekty žiadajú o udelenia práv na používanie značky, vrátane obnovy práv na jeho používanie).

2/Udeľuje a odoberá práva na používanie značky regionálny produkt PONITRIE:

  • producentom, výrobcom a poskytovateľom služieb udeľuje práva na používanie značky výlučne na základe stanoviska Certifikačnej komisie;
  • iným subjektom v systéme regionálneho značenia udeľuje súhlas v súlade s cieľmi značky (podpora predaja certifikovaných regionálnych produktov, šírenie dobrého mena značky a pod.).
  • o odobratí práv rozhoduje na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie alebo na základe porušenia zmluvných podmienok/ podmienok súhlasu.

3/Kontroluje plnenie podmienok používania značky jednotlivými subjektmi (znakov kvality), vrátane spôsobov používania značky.

4/Koordinuje vzťahy medzi všetkými subjektmi v systéme (najmä regionálnymi producentmi a poskytovateľmi služieb, predajnými miestami, sprostredkovateľmi certifikovaných služieb a spolupracujúcimi subjektmi), zabezpečuje prepájanie produkčných systémov a vnútornú komunikáciu.

5/Zabezpečuje marketingové a informačné aktivity značky, aby zvýšil povedomie o značke a jej nositeľoch, propaguje značku a vyvíja aktivity na podporu predaja produktov a služieb označených regionálnou značkou.

6/Zabezpečuje vonkajšiu komunikáciu.

7/Sleduje požiadavky cieľových skupín spotrebiteľov regionálnych produktov (vrátane požiadaviek na kvalitu) a platnú legislatívu, ktoré premieta do procesov (aktualizácií Certifikačných kritérií, zásad a súvisiacich dokumentov), plánov a  jednotlivých aktivít v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja.

Kontakt:
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova 1
949 01 Nitra

Kontaktná osoba:
Ing. Renáta Lelovská
Manažérka značky
Regionálny produkt PONITRIE
produktponitrie@nocr.eu
+421 948 241 224