Strategické dokumenty

Strategické dokumenty našej organizácie

Rozvoj udržateľného cestovného ruchu a certifikovaných značiek v destinácii Nitra_2020-25 WEB 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra 2021-2031 analytická časť-

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra 2021-2031 návrhová čast-B

NK31_Stratégia rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho CR v Nitre (2021-2031)

Certifikované ubytovanie na vidieku – metodická príručka_2017

Strategia rozvoja cyklotras v NSK na roky 2021 – 2027

Strategický dokument NOCR_2018-2020 WEB