Základné informácie o značke

Značka regionálny produkt PONITRIE je značkou kvality. Označuje kvalitné poľnohospodárske, potravinárske produkty, výnimočné remeselné a spotrebné výrobky, kvalitné ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v cestovnom ruchu. Tieto sú výsledkom činnosti miestnych remeselných výrobcov, poľnohospodárskych a potravinárskych producentov a poskytovateľov ubytovacích, stravovacích  a doplnkových služieb v cestovnom ruchu.

Ciele značenia regionálnych produktov

Úlohou regionálnej značky je prezentovať kvalitu, región Ponitrie, jeho ľudí, kultúru, tradície a pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Jej hlavnou aktivitou je podpora predaja regionálnych produktov od miestnych producentov (jedinečných vo vzťahu k regiónu) a ich uvádzanie na trh. Táto jedinečnosť spočíva v regionálnom pôvode zložiek výrobku, v tradícii výrobku, výrobného postupu alebo zloženia, ako aj v ručnej práci a výnimočnosti produktu/služby v cestovnom ruchu.

Územná pôsobnosť regionálnej značky

Značku regionálny produkt PONITRIE môžu získať len tie produkty, výrobky alebo služby, ktoré sú vyprodukované, vyrobené, resp. poskytované na území regiónu Ponitrie. Systém regionálneho značenia regionálny produkt PONITRIE pôsobí na území 3 okresov – Topoľčany, Nitra a Zlaté Moravce. Je to územie pôsobenia subjektov,  ktorí môžu byť so svojimi produktmi a službami zaradení do systému kvality.

O získanie značky  sa môžu uchádzať právnické aj fyzické osoby so sídlom alebo prevádzkou v regióne Ponitrie

  • Remeselník alebo výrobca iných spotrebných výrobkov – živnostník, obchodná spoločnosť, organizácia, umelec alebo ľudovoumelecký výrobca
  • Poľnohospodársky a potravinársky producent – SHR, živnostník, obchodná spoločnosť, FO nepodnikateľ spĺňajúca podmienky pre predaj malých množstiev podľa nariadenia Nariadenie vlády č. 359/2011 Z.z., 360/2011 Z.z., 100/2016 Z.z a s tým súvisiace legislatívne predpisy,
  • Poskytovateľ ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb v cestovnom ruchu

Produkty/služby a ich producenti/poskytovatelia musia spĺňať presne špecifikované znaky – Certifikačné kritériá, ktoré určujú základné požiadavky na producenta a produkt. Ich splnenie garantuje, že produkty označené značkou regionálny produkt PONITRIE majú regionálny pôvod, že producent/poskytovateľ služby prispieva k udržateľnému rozvoju regiónu.

Čo značka regionálny produkt PONITRIE svojim nositeľom prinesie

  • odlíšenie produkcie/služby od iných výrobkov, produktov a služieb
  • zviditeľnenie výrobkov a služieb pre obyvateľov aj návštevníkov regiónu na predajných miestach
  • propagáciu výrobkov a služieb formou tlačených a online materiálov
  • možnosť spolupráce, sieťovania a vzdelávania
  • účasť na podujatiach zameraných na podporu predaja miestnych produktov