Castellum

Nezisková organizácia Castellum bola založená v roku 2010. Všeobecno-prospešnými službami, ktoré nezisková organizácia podľa štatútu i podľa zakladacej listiny poskytuje je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Ďalšou jej činnosťou je záchrana a obnova Nitrianskeho hradu, Národnej kultúrnej pamiatky. V praktickej rovine nezisková organizácia vykonáva činnosť spojenú s chodom a bežnou prevádzkou Diecézneho múzea Nitrianskeho biskupstva. V rámci Nitrianskeho hradu organizačne zabezpečuje viaceré aktivity, ako je propagácia hradu, organizovanie koncertov, filmových projekcií a podobne.