Hotele, pensjonaty

Kontakt

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

adres:
Štefánikova 60
949 01 Nitra
Oddział:
Štefánikova 1
949 01 Nitra
+421 37/6502390
info@nocr.eu

Mgr. Marta Hároniková
dyrektor wykonawczy NOCR
+421 911 729 888
marta.haronikova@nocr.eu
Mgr. Dana Póčiková
koordynator NOCR
+421 911 392 860
info@nocr.eu

Formularz kontaktowy

O nas

Nitrzańska Organizacja Turystyki została założona w 2012 roku. Jest to samodzielny podmiot prawny działający w oparciu o ustawę nr 91/2010 Dz. U. w sprawie wsparcia turystyki zarejestrowany przez Ministerstwo Transportu, Budowy i Rozwoju Regionalnego RS.

Członkowie założyciele:

Miasto Nitra, Kościół Rzymskokatolicki Biskupstwo Nitra, Arriva Nitra, a.s., Agrokomlex – Centrum Wystawiennicze Nitra, przedsiębiorstwo państwowe oraz LL realinvest, s.r.o..

Organizacja powstała w oparciu o narodową strategię rozwoju turystyki i stanowi nowoczesny system zarządzania strategicznego destynacji turystycznej. Działa w oparciu o zasadę partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ skupia podmioty samorządowe, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty działające na terenie destynacji. Zadaniem organizacji jest skupienie współpracy pomiędzy jak największą liczbą podmiotów, które tworzą i wpływają na wrażenia turysty. Jako organizacja zarządzania ośrodkami turystycznymi realizuje działania ukierunkowane na zwiększanie liczby turystów oraz przedłużenie liczby dni spędzonych w destynacji. Wąska współpraca z usługodawcami z zakresu turystyki w naturalny sposób doprowadziła do przyjęcia ich za członków organizacji. W 2014 roku członkiem została NOCR Organizacja Turystyki Powiatu Nitra, a w 2016 roku nowymi członkami zostali Pałac Mojmírovce, wieś Mojmírovce, Chateau Topoľčianky, wieś Topoľčianky oraz Hotel Agroinštitút.

Rosetta / Coffeeshop / Kaviareň

Záhir

Bary

Pivárne a vinárne

Kaviarne a cukrárne

Reštaurácie

Zmluvy 2019

Príkazná zmluva, príkazník: Peter Moritz, predmet: organizačno-technické zabezpečenie podujatia, cena: 50 € (pridané 28. 2. 2019)

Moritz degustacia

 

Rámcová zmluva o dielo, zhotoviteľ: INOVATIVE, s. r. o., predmet: grafické služby, cena: 12 € + dph/hod. (pridané dňa 28. 1. 2019)

INOVATIVE 2019-compressed

 

 

 

 

Reštaurácia Rouge

Cyrilometodská cesta

Cyrilometodská cesta prezentuje súbor trás zameraných  na putovanie po stopách Slovanov smerujúce na Velehrad z rôznych  smerov, využívajúcich  značené trasy Klubu českých a slovenských turistov vhodné predovšetkým pre peších turistov.

Pútnické trasy Cyrilometodskej cesty sú navrhnuté tak, aby prepojili pútnické miesta a prinášali informácie o kultúrnom dedičstve ranného stredoveku.

Ide hlavne o archeologické náleziská a archeoparky – slovanské hradiská, sakrálne stavby, sochy,  obrazy, múzeá, galérie, knižnice a iné expozície.

Viac informácií nájdete na http://www.cyril-methodius.eu/

 

Všeobecné podmienky užívania a ochrana osobných údajov

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, registráciou – odoberanie noviniek alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).
  Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.
 4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:
  a)  Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
  b)  Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb
  c)  Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
  d)  Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
  e)  Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
  f)  Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
  g)  Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
  h)  Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
  i)  Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
  j)  Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
  k)  Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
  l)  Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
  m)  Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností.
  n)  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.
  o)  Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
  p)  oskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
 6. Poskytovateľ v súlade s ustanovením  oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie: Identifikačné údaje Poskytovateľa: Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Adresa: Štefánikova 60, 949 01 Nitra, IČO: 42209005, DIČ: 2023456402. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: info@nocr.eu. Tel: 037/6502390
 7. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 1. tohto článku
 8. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku
 9. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.
 10. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
 11. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
 12. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
 13. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa: Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva
  a) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
  b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
  c) Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR
  d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR 
  e) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR 
  f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR
  g) Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
  h) Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 14. Obmedzenie práv dotknutej osoby . O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Eseménynaptár 2018

2018 Március 2.

 Borkóstoló Andrej Bagar Színházba

Kóstolja meg a Nyitrai Borrégió legjobb borait.

Több információ: www.visitnitra.eu

Andrej Bagar Színház Nyitrán

 

2018 Március 13.-18.

Bútor és lakberendezési kiállítás

A legfrisseb lakberendezési trendek és inspirációk csábítják Nyitrára a nyilvánosságot. Több információ: www.agrokomplex.sk

Agrokomplex kiállítasi központ

 

2018 Április 5. – 22.

Nyitrai Zenei Tavasz

Tavasszal a zenekedvelők örömére szívet-lelket melengető komolyzenei koncertsorozatra kerül sor szlovákiai és külföldi művészek és zenekarok előadásában.

Zsinagóga

 

2018 Április 29. – Május 27.

Ars organi

Élvezze az orgonazene magával ragadó szépségét kiváló hazai és külföldi művészek előadásában.

Piarista Szent László-templom, Evangélikus Szentlélek-templom

 

2018 Április 19. – 22.

Gardenia Kiállítás

A legnépszerűbb kiállítás kertészeknek, bonsai, virág és életkörnyezet kedvelőknek szól. Több információ: www.agrokomplex.sk

Agrokomplex kiállítasi központ

 

2018 Május 18.

Europa 2 Welcome Summer

Fedezze fel a hip-hop világát a népszerű zenei fesztivál következő évfolyamán. Több információ: www.ticketportal.sk

Zoborhegyi Szabadtéri Színpad

 

2018 Május 19.

Múzeumok és galériák éjszakája

A múzeumok megnyitják titkos szobáikat és feltárják a látogatók előtt a nem nyilvános titkokat. A vendégek megtekinthetik a gyűjteményi raktárat, restaurálási bemutatón és éjszakai tárlatlátogatáson vehetnek részt

Nyitrai múzeumok és galériák

 

2018 Május 20.

AMFIK Paráda

Kandráčovci, Kollárovci

Kedvenc zenekarok egyedülálló koncertje a Nyitrai Zoborhegyi Szabadtéri színpadon. Egy fantasztikus élmény, amelyre sokáig emlékezni fognak.

www.nitra.eu

Zoborhegyi Szabadtéri Színpad

 

2018 Május 25.

Templomok éjszakája

Egyedülálló lehetőség arra, hogy éjszakai hangulatban tegyünk látogatást a templomokban, imaházakban, kolostorokban, meglátogassuk a kripták, tornyok és kúriák termeit …

Nyitrai templomok

 

2018 Május 26.

Nitránsky rínek – Nyitrai piac

A kis kézművesek, gazdálkodók, művészek, divattervezők, fiatal zenészek, színház és táncosok támogató piaca.

www.nitrianskyrinek.sk

Svätopluk tér

 

 

2018 Május 31. – Június 2.

drumpoint Slovakia

Ezen az egyedülálló dobfesztiválon az európai ütős zenekarok és együttesek találkoznak, hogy közösen ünnepeljék a ritmust, az energiát és az egzotikus brazil dobok csodálatos hangját.

Sétálóutca, Svätopluk tér

 

2018 Június – Szeptember

Nyitrai Kulturális Nyár

A kicsiket bábelőadások várják, a parkban és a sétálóutcán koncertek lesznek, a gótikus várárokban filmvetítés, a nyitrai várban pedig éjszakai vártúrák

www.nitra.eu

Svätopluk tér, Sziget Városi Park, amfiteátrum, nyitrai vár, városrészek

 

2018 Június 1.

Nemzetközi gyermeknap

Hova vigyük a gyerekeket azon a napon, amely az ő legnagyobb ünnepük? Számtalan attrakció, gazdag program, játék és szórakozás vár minden kicsit és nagyot a nyitrai sétálóutcán és a Svätopluk téren!

Svätopluk tér, sétálóutca

2018 Június 1. – 2.

Nyitra Ízek Fesztiválja

Június eleje a kóstolók jegyében zajlik – zene, tánc, színház, regionális specialitások és főként jó szórakozás. A fesztivál a kulturális és társadalmi események, valamint a gasztronómiai élmények gazdag tárházát kínálja a látogatók számára.
Svätopluk tér, sétálóutca

 

2018 Június 2.

Nyitott Ajtó nap Andrej Bagar Színházban

 Ismerje meg a színészeket és a színház titkos zugjait egy új perspektívából…

www.dab.sk

Andrej Bagar Színház

 

2018 Június 3. – 5.

Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás Fesztivál

Ez a háromnapos színházművészeti fesztivál a V4 tagországai közötti barátság, emberi közelség és kölcsönös megismerés jegyében zajlik.
Régi Karol Spišák Színház

 

2018 Június 10. – Július 1.

Musica sacra Nemzetközi Egyházzenei Fesztivál

Az egyházi zene gyöngyszemei énekes és hangszeres előadásban.

www.nitra.eu

Piarista Szent László-templom

 

2018 Június 23. – 24.

Gyermekfesztivál

Jutalmazza meg a gyerekeit a bizonyítványért és szórakozzanak együtt a Nyitrai Gyermekfesztiválon.

www.agrokomplex.sk

Agrokomplex kiállítasi központ

 

2018 Július 1. 

Reggeli a fűben – Piknik Zobordarázsi templomnál

Piknik impresszionista stílusban a város legvarázslatossab helyén. Korabeli ruhák, napernyők, takarók és kosarak, és különösen a nyári kényelem…

www.nitra.eu

Szent Mihály arkangyal templom , Zobordarázs

 

2018 Július – Augusztus

Nyár Nyitrai váron

Film vetítések, koncertek, éjszakai toronylátogatás, a vár atraktiv megtekintése

www.nitrianskyhrad.sk

Nyitrai vár

 

2018 Július 2. – 7.

Akadémikus Nyitra

A főiskolai folklór együttesek nemzetközi fesztiválja Nyitra utcáiban.

www.uniag.sk

Andrej Bagar Színház, Svätopluk tér

 

2018 Július 4. – 6.

Nyitra, kedves Nyitra
Pribina – és Cirill-Metód ünnep

A legjelentősebb városi ünnepség keretében ünnepi szentmisék, Cirill-Metód zarándoklat, kiállítások, konferenciák, történelmi felvonulások, hagyományos vásár kézművesekkel, művészeti termékekkel és szlovák specialitásokkal…

Svätopluk tér, sétálóutca, nyitrai vár, Zoborhegyi kolostor,

 

2018 Július 14.

IMT Smile – Amfiteáter Tour

Legyen részese egy ismert és híres zenekar felejthetetlen hangulatú koncertjének. Több információért válassza az alábbi linket: www.nitra.eu

Zoborhegyi Szabadtéri Színpad

2018 augusztus16. – 19.

Agrokomplex és aratás utánni népi ünnepség

Eszt az ismert mezőgazdasági kiállítást kiegészítti a tradicionális aratás utánni népi ünnepség. Egész 4 naponn átt tartó koncertek és érdekességek várnak minden résztvevő számára. Több információért válassza az alábbi linket: www.agrokomplex.sk

Agrokomplex kiallítási terem

2018 augusztus 28.

Szlízsovica

A Horkýže slíže zenekar hagyományosan megrendezett fesztiválján bemutatkoznak egyes zenekarok Nyitra városából, Szlovákia egyes pontjairól ahogyan Csehországból is.

SPU-autó kresz pálya az akadémikus utcánál

2018 szeptember 1. – 30.

Az Európai kulturális örökség napjai

Szellemi és kulturális örökség bemutatása, kiállítások, koncertek. Több információért válassza az alábbi linket: www.nitra.eu

Nyitra város és környéke

2018 szeptember 2.

Királyi Nyitra

Nyitra város 770. ik, királyi kiváltságokkal kitüntetett évfordulója

Élő Nyitrai krónikák bemutatása valamint megjátszott történetek Nyitra város múltjából, jótékonysági koncert Hoj, vlasť moja, kiállítások, különféle piacok, kreatív műhelyek. Több információért válassza az alábbi linket: www.nitra.eu

Felső és alsóváros

2018 szeptember 22.

Nyitrai vásár

Az imént említett populáris városi vásár ismét megrendezésre kerül őszi termínusban is. Több információért válassza az alábbi linket: www.nitrianskyrinek.sk

Svätopluk tér

2018 szeptember 27. – 29.

Az idegenforgalom szent napjának ünnepsége

Bővítse élményei számát Nyitra város rejtélyeinek gazdagságában vagy akár látogassa meg azokat a helyeket ahol még eddig nem járt. Fedezze fel Nyitra város szépségeit új módonn. Több információért válassza az alábbi linket: www.nitra.eu

Zoborhegyi kolostor, Martini csúcs

 

2018 szeptember 28. – október 3.

Színházi napok Nyitra

Nemzetközi fesztivál több fiatal európai szerző nem mindennapi inovatív munkájának megtekintése és bemutatása. Több információért válassza az alábbi linket: www.nitrafest.eu

Andrej Bagar Színház, Svätopluk tér

 

 1. szeptember 26.

Október fesztivál UKF

Legnagyobb egyetemi szabadtéri rendezvény az ősz folyamánn ami bisztosítja a kellemes fesztiváli hangulatot ahol a hangsúl a sörfogyasztásonn van. Több információért válassza az alábbi linket: www.nitra.euwww.ukf.sk

Zoborhegyi Szabadtéri Színpad

 

 1. október 4. – 25.

Nyitrai zenei ősz

A nyitrai zenei ősz olyan lehetőségeket nyújt a látogatóknak melyek megédesíttik a rossz őszi időjárás hatását, különféle zenei élményeket nyújtva különböző műfajokban előadva. Zsinagóga

2018 október 11. – 14.

Autó kiállítás

Autosshow Nyitra 2018

Tradicionális és egyben populáris újdonságok kiállítása az autók világából minden érdeklódő számára aki a négykerekűk megszállotja. Több információért válassza az alábbi linket: www.agrokomplex.sk

Agrokomplex kiallítási terem

2018 október 19.

Tublatanka és a citrom

A lázadók csatája Tour

Az ismert szlovák és cseh együttes megünneplik eggyütt a 35 éves pályafutásukat.

városi sportcsarnok

 

 1. december 1. – 23.

Karácsonyi Nyitra

Élvezze a karácsonyi hangulatot családjával és barátaival, továbbá a koncerteket és különféle finomságokat melyekett a tradicionális karácsonyi városka kínál látogatóinak.

Svätopluk tér

 1. december 31.

Szilvester a téren

Ünnepelje az Új évet a legszebb szlovák városban, barátai társaságában és élvezze ki a koncert és a nagyszabásu tüzijáték látványát és hangulatát. Több információért válassza az alábbi linket: www.nitra.eu

Svätopluk tér

Zmluvy 2018

Rámcová zmluva o dielo, zhotoviteľ: INOVATIVE, s. r. o., predmet: grafické služby, cena: 12 € + dph/hod. (pridané dňa 17. 1. 2018)

INOVATIVE 2018.compressed

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb, poskytovateľ: iFocus, s. r. o., predmet: služby v oblasti online marketingu 2018 (pridané dňa 19. 1. 2018)

iFocus 2018.compressed

Zmluva o spolupráci, partner: Mesto Nitra, predmet: podpora podujatia „Degustácia v Divadle A. Bagara“

zmluva o spolupraci mesto nitra

Zmluva o sprostredkovaní, sprostredkovateľ: Divadlo Andreja Bagara, predmet: predaj vstupeniek na podujatie (pridané dňa 9. 2. 2018)

zmluva o sprostredkovaní DAB

 Zmluva o mediálnej podpore Festivalu chutí Nitrianskeho kraja 2018, dodávateľ: Delikatesy, o.z., predmet: koncept a mediálny servis festivalu (pridané dňa 31.5.2018)

delikatesy

Príkazná zmluva, príkazník: Ing. Lenka Živnerová, predmet: organizačno-technické zabezpečenie festivalu, cena 5 €/h (pridané: 1. 6. 2018)

Zivnerova

Zmluva o dielo, zhotoviteľ: Mgr. Oľga Hodálová, predmet: spracovanie dokumentácie, cena: 290 € (pridané dňa 9. 11. 2018)

zmluva o dielo hodalova

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia, dodávateľ: Ing. Ladislav Fábry, predmet: hudobné vystúpenie, cena: 200 €

zmluva-Fabry

Príkazná zmluva, príkazník: Peter Moritz, predmet: organizačno-technické zabezpečenie podujatia, cena: 50 €

zmluva-Moritz

 

A Kalmár (Kupecká) utca

Kávézzon egy jót a Kalmár utcában, csodálja meg a műtárgy boltocskák és a stílusos régiségboltok kirakatait. Kóstolja meg a francia cukrászda nyalánkságait, vegyen apró emléktárgyakat a nem szokványos boltocskákban, amilyeneket máshol Nyitrán nem talál!

Az Agrokomplex vásár- és kiállítótér és a Szlovák Mezőgazdasági Múzeum

Ez egy múzeum a természetben, amely egyedüliként mutatja be a szlovák mezőgazdaság történetét. Olyan épületek találhatóak itt, mint például a pékség, malom, szeszfőzde és sok más. Az épületek megtekintése után felülhet a keskeny nyomtávú gőzmozdonyra és körbejárhatja a skanzent, vagy elvonatozhat az Agrokomplex területén belül bármelyik érdekes kiállításra. www.agrokomplex.sk

Színházak és nemzetközi színházi fesztiválok

Nyitra a színházak városa. A híres Andrej Bagar Színházon kívül kevésbé híresek is működnek, a Karol Spišák Régi Színháza és az Új Színház, amely 2016-ban alakult. A szeptembert minden színházrajongó ünnepli. Ilyenkor Nyitra rendszeresen a Színházi Nyitra Nemzetközi Fesztivál helyszínévé válik.

ROUGE étterem

A ROUGE étterem gasztronómiai élményt biztosít vonzó környezetben, a nemzetközi és szlovák konyha nagyszerű ételeivel, belsőépítészetileg különleges borszaküzlet az egész világról származó, majdnem 150 borfajtával, a hotel exkluzív termei lehetőséget teremtenek iskolázások, sajtókonferenciák, lakodalmak, ünnepségek, céges rendezvények, recepciók és bankettek megrendezésére.

A Kálvária

A Kálvária a város déli részén található, az ugyanevvel a névvel rendelkező dombon, a Nyitra folyó partján. A legelső Kálvária a 18. század utolsó harmadában épült meg. A város beépített területén kívül helyezkedik el. Valószínűleg ebben az időszakban még csak a keresztút hét ikonográfiai stációját hivatott ábrázolni. Nyilvánvalóan csak az 1885-ös évben került sor az aktuálisabb tizennégy stációs cserére. A ma is látható átépítésekre az említett évben, 1885-ben került sor, a kolostori épületegyüttes helyreállítása folyamán. Ezeket az építési munkálatokat Roskoványi püspök kezdeményezte és Storn Ferenc építész felügyelte. Az építészeti terveket Mayer Károly készítette. A Kálvária felújított keresztútját 1885. november 8-án a nyitrai ferences kolostor rendfőnöke, Pelčársky Ananias szentelte fel. A Kálvária épületegyüttes része lett a Szt. Kereszt-kápolna, amelyet Szent Sír-kápolnaként újítottak fel. A 19. században a város kiépítése fokozatosan a Kálvária felé kezdett terjeszkedni, mígnem a 20. századra teljesen körbefonta.
A Kálvária tizenkét neoromán, a keresztút stációit ábrázoló kápolnából áll. A stációk a Boldogasszony-templomhoz vezető út mentén sorakoznak, amely tovább a domb tetejére, a Szent Sír-kápolnához vezet. A stációk bejáratai kelet felé néznek. A domb tetején látható a Keresztre feszítés háromalakos szoborcsoportja. A Szent Sír-kápolna a tizennegyedik stáció, hatszögletű alaprajzzal és egy hatoldalú toronnyal.

A Zobor hegycsoport

A Zobor hegycsoport távolból egy tekintélyes domború, egy vulkánkettős alakjára emlékeztető hegytömbnek tűnik. Hasonlósága a vulkánnal csak véletlenszerű. A hegytömb magját az elsődleges kőzetek alkotják, főleg a mélységi vulkáni eredetű magma (pl. gránit), amelyek nagyrészt a másodkori réteg kőzeteit fedték el. A hegytömb geológiailag túlnyomórészt másodkori kovakőből és mészkőből áll, ahol a mészkő rendszerint elkarsztosodott. Apró karsztos alakzatokkal több helyütt találkozhatunk, beleértve a kisebb hasadékos barlangokat is. A legismertebb a Szórád-barlang a régi Zobori kolostor felett (a mai Gyógyszanatórium). A Zobori hegytömb két fő hegycsúccsal rendelkezik. A barlang a terjedelmes Zobor-hegy délnyugati emelkedőjén (578 m) található. A hegy csúcsa előtt található a valamivel alacsonyabb előhegy, a Piramis (553 m) az adó-vevő toronnyal. Északnyugati irányban a Zobor csúcsától egy hosszú hegygerinc húzódik, amely magassága fokozatosan csökken Zobordarázsig (Dražovce). A legalacsonyabb szint egyenletes talaján áll a régi zobordarázsi Szt. Mihály templom. A széles hegygerinc csodás kilátást nyújtó mezőkre nyílik. A rétek a ritka melegkedvelő vegetációjukkal a Zobori erdősztyeppe nemzeti természetvédelmi rezervátum (NTR) védelme alatt állnak.

A Sétáló utca

Sétáljon át a gyalogos zónán, melyet a Nagymorva hagyományok szellemében készült műemlékek díszítenek – bronz történelmi kard megnagyobbított mása, vas szökőkút, nagymorvai fedél, 5 méter magas zenélő óra, sarki ivókút, Szvatopluk vesszője, és tekintse meg Szvatopluk terét is, amely az Alsó városközponti és pihenésre szolgáló része. Élvezze a kávét a Kupecká utcában, nézegessen kirakatokat műtárgyakkal, vagy stílusos régiségekkel.

A Szt. Mihály templom

A zobordarázsi Szt. Mihály templomot egy sziklás dombra építették, az egykori római erődítményre. Az egyhajós templomépületet kőből és kevert habarcsból emelték, négyszögletes alaprajzú, félköríves szentéllyel és felfalazott piramistoronnyal rendelkezik. A régészetileg feltárt eredeti templom alapítását körülbelül a 11. század felére tehetjük, de valószínűleg sokkal régebben épült.  Ez a terület eredetileg a Zobor-hegyi kolostor tulajdona volt. Önálló plébániaként a templom 1787-től működik. A ma látható épület az eredeti teljes elpusztulása után épült ki, valamikor a 11. és 12. század fordulóján. Az átépítések során románkori arculatot kapott. A templomhajót kiszélesítették és a szentély alaprajzát félkörívesre alakították. A 13. század elején épült ki az empórium és a torony, viszont az ezt követő időszakban már csak részleges felújításokat végeztek a templomon. 1993 és 1999 közti években a templomot felújították és kiemelték románkori jellegét. Az 1947 és 1948 közti években a templom körüli területen 55 sírt tártak fel, melyekben pénzérméket, díszeket és ruházati kellékeket találtak. A temetőben a 11. és a 17. századok közti időszakban temettek.

Városi park

A Nyitra vár

A Nyitrai (Nitra) vár a város legdominánsabb elemei közé tartozik. Egy mészkő hegyre épült, amelyet három oldaláról közrefog a Nyitra (Nitra) folyó kanyarulata. A nemzeti műemlékek közé tartozik, valamint a várhegy déli lejtőjén fekvő Felsővárossal együtt városi természetvédelmi területté nyilvánították. A Nyitrai (Nitra) vár négy különálló részből áll: a székesegyház, a püspöki palota, a gazdasági épületek és az egyetlen bejárattal rendelkező külső erődítmény.

A Nyitrai (Nitra) vár részei
A vár területére a szabálytalan alaprajzú bejárati kapun át juthatunk be. A belső reneszánsz kapu Mosóci püspök idejéből, a 16. századból származik. A Pálffy püspök által 1673-ban felépíttetett nagy tűzerővel rendelkező külső várkapunak a múltban várvédelmi szempontból fontos szerep jutott. A vár területén található a Szt. Emmerám székesegyház, amely három különböző építészeti stílusú épület összecsatolásával alakult ki. Ezek a következőek: a román stílusú Szt. Emmerám Székesegyház (11. sz.), a Felső- templom (14. sz., eredetileg gótikus) és az Alsó-templom (17. sz.).

 

A Szt. Emmerám Székesegyházat tartják a székesegyház legrégebbi részének. A román stílusjegyeket hordozó templom egy patkó alakú román apszissal rendelkezik, amelyet a négyzetes templomhajótól egy diadalív választja el, amely akárcsak a templomhajó, szintén a 14. századból származik. Az eredeti épület megsérült, aztán 1328-ban lerövidítették, hogy a Felső-templom tartóoszlopainak a felépítésére helyet találjanak. A gótikus templom befejezése után a templom egy részét archívumként használták. 1465-ben, miután leégett, a vártemplom román stílusú részét megemelték és bordaboltozattal fedték le. A jelenlegi templombelső átépítésére 1930-ban és 1931-ben került sor, az 1933-as Pribina Fesztivál előkészületeinek keretén belül. A továbbiakban felsorolt szlovák művészek járultak hozzá a templombelső művészi kialakításához: J. Pospíšil – a modern oltáron elhelyezett fakereszt a megfeszített Jézus Krisztus alakjával, L. Majerský – a nyugati falon elhelyezett stilizált állami, megyei és szlovák címer, Ľ. Fulla – Szt. András és Szt. Benedek alakjait ábrázoló színes ólomüveg ablakok. További ritka darabok közé tartozik az ezüsttel kivert koporsó az 1674-es évből a templom szentjeinek és védőszentjeinek a maradványaival. Valamint az 1930-ban talált 13. századi plasztikus dombormű, amely a templom kicsinyített másán ülő adományozó alakját ábrázolja, találóan az ún. adományozó dombormű nevet viseli.

 

A Felső-templom (egyhajós gótikus templom) a sziklás hegygerinc legmagasabb pontján épült 1333 és 1355 között. Gótikus stílusjegyeit a templom a 18. század elejéig megőrizte. A Felső-templomot annyiban módosították, hogy hozzáépítették az Alsó-templomot, egyben belső tereik korstílusát is egyeztették.  A külső épületrendezés a barokk stílusú Szt. Borbála Kápolna hozzáépítéséből állt. A kápolnában látható freskók és festmények szerzője A. Galliarti, az olasz származású osztrák festő. A Felső-templom egyik legértékesebb műemlékei közé a Megváltó főoltára, hatalmas oszlopos szerkezetével tartozik, amelyet 1732-ben szenteltek fel. A fülkébe került a reneszánsz keresztelőkút (1643), melyet M. Weigel Besztercebányán (Banská Bystrica) alkotott. Az 1933-as Cirill és Metód ünnepségek alkalmából a Felső-templom egy nagy orgonával gazdagodott Vážanský O. mester keze munkája nyomán.
Az Alsó-templom abból az időszakból származik, amikor a várat Bethlen Gábor hadai elfoglalták, így lett a vártemplom legfiatalabb részévé. 1621 és 1642 között épült. A templombelsőt egy csodálatos, az 1662-es évből származó oltár díszíti. Az oltár központi része a Levétel a keresztről témájú plasztikus dombormű, amely az osztrák szobrász, J. Pernegger munkája. A fő dombormű alá a márványból készült Sírba tétel témájú dombormű került. Ezen a két domborművön kívül még három 18. századi késő barokk oltár, valamint három nyitrai püspöki sírbolt is található, amelyek a 15. és 16. századból származnak. Legutóbb a székesegyház ezen részén egy gótikus freskót fedeztek fel. A festés technikája és a felfedett töredékek stílusa alapján ez a freskó jelentős példája az olasz trecento elterjedésének a közép-európai festészetben, melyet az 1400-as évre tehetünk. Az Alsó-templom bejárata egyben a székesegyház bejárata is. 1642-ben a déli falhoz építették hozzá a templomtornyot, mellé kétszintes templomi sekrestye került, számos művészileg értékes liturgikus tárggyal (későgótikus, barokk és klasszicista kelyhek, barokk szentségtartó 1692-ből, barokk tömjéntartó 1775-ből, amely eredetileg a Zobori kolostor tulajdona volt és más rendkívüli műalkotások). A nyitrai (Nitra) várban több kripta is található. Egyik közülük a szentély alatti kripta, amelyet Erdődy László Ádám nyitrai püspök építtetett püspökök és kanonokok számára a 18. században, az 1706-1736-os években. Napjainkban a kripta bejárata kívülről helyezkedik el, a Felső-templom falában, a Vazul torony mellett. Az első püspök, akit ebbe a kriptába temettek el, Gustinyi (Zubrohlavsky) János püspök volt. Összességében jónéhány püspök van eltemetve a kriptában: Gustinyi János, Kluch József, Vurum József, Palugyay Imre, Roskoványi Ágoston, Bende Imre, Karol Kmeťko, Nécsey Edvárd és végül 1988-ban Pásztor János. Jobbra a vármagaslat keleti udvarán a várkút mellett található a kanonokok kriptája. Az északi bástya tüzérségi kazamatáiból alakították ki, bejáratát kőpalásttal borították. Az 1863-as év óta temetik ide a kanonokokat. A későbarokk Püspöki Palotát a vártemplomhoz a nyugati oldalról építették hozzá. Három emelettel és udvarral rendelkezik. Jelenlegi formája az 1732-1739-es években alakult ki. A közelmúltig a Püspöki Palotát a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézete használta, jelenleg ismét a nyitrai püspök székhelye. A Püspöki Palota udvari bejárata előtt található a várudvar a parkkal és terasszal.

A Nyitrai vár és vár területe
Námestie Jána Pavla II. 7

Tel.: +421 (0) 37/772 17 47
www.biskupstvo-nitra.sk

A nyilvánosság számára nyitva:
április-október: hétfő-szombat 9:00-12:00, 13:00-18:00, vasárnap 10:00-12:00, 13:00-17:00
november-március: 9:00-12:00, 13:00-16:00

 

A Nyitrai Püspökség Egyházmegyei Múzeuma
A várkomplexum részét képezi az Egyházmegyei Múzeum, amely 2007-ben nyílt meg a régi gazdasági épületben, mint Szlovákia első egyházmegyei múzeuma. A múzeum földszintjén találhatók az ezekről a területekről származó oklevelek és különféle más dokumentumok a kereszténység kezdetének az időszakából, valamint régészeti leletek modelljei, mint pl. a feketekelecsényi (Čierne Kľačany) pyxida. Továbbá itt található a legrégebbi kézzel írott könyv, amelyik Szlovákia területéről származik–a Nyitrai évkönyv 1083-ból, valamint a Zobori oklevelek másolatai az 1111-es és az 1113-as évekből.
Az alagsorban olyan értékes liturgikus tárgyak vannak kiállítva, mint a kelyhek, a szentségtartók és a pásztorbot. A legérdekesebbek közé tartozik Udalrica de Budy kelyhe, a barokk kehely és Jakub Hašek szentségtartója.
Tel.: +421 (0) 37/772 17 47

nyitvatartás:
április-október
Kedd – Vasárnap: 10.00-18.00
november-március
Kedd – Vasárnap: 10.00-16.00

A Vazul-torony és a várkút
A jelenlegi Vazul-torony helyén egykor erődítmény állt, amelyet fokozatosan átépítettek. A torony eredetileg kétszintes volt és két bejárattal rendelkezett, egyik az udvarról, a másik a vár kerengőjéről. A torony alsó részén volt valaha az ágyú lőrése, valamint a felső szinten két keleti tájolású ablak, egy pedig észak felé nézett. A Vazul-tornyon a régebbi fotók alapján nem volt nyeregtető, csak a vár a legutóbbi átépítése során lett ráépítve. A torony alatt található a várbörtön. A várfal a toronnyal egy kis kelet felé nőző udvart fog közre a várkúttal, amelynek a mélysége legalább 60 méter lehetett. Felette helyezték el a szivattyú berendezéseket a nagy, fából készült dobbal, amelynek segítségével víz jutott a várba.

A kazamaták
A kazamaták megtekinthetőek a vár délkeleti bástyájában. Itt egy régészeti kiállítás mutatja be a Nagymorva védőfalat és a nyitrai vár megerősítésének különféle átalakulásait. Magát a kazamatát a török és a császári csapatok közti 1664-es harcok során történt falátépítések nyomán hozták létre. Ugyanis ebben az időszakban erősen megrongálódtak a várfalak. Ebből az időből származik az új bástya erődítmény. A bástya nyugati és déli falai alkotják a kazamaták mai falait. Ebben az időben ez a terület földdel fel volt töltve, hogy a felfalazott erődítményt megerősítse. A terület felszíne egy szinten volt a boltozat alsó részével. 1663-ban a várat elfoglalták a törökök. Egy évvel később a császári csapatok a vár bevétele reményében a várhegy nyugati és a keleti oldalát kimélyítették, ún. hódító járatokat ástak. Az egyik ilyen járat a délkeleti bástyához is vezetett, és a kazamaták déli falába torkollott, még ma is ebben az állapotban látható. Ezeket a csatákat követően Pálffy Tamás püspök új várerődítményt építtetett. A régebbről származó délkeleti bástyát dél felőli oldaláról új fallal építették körül. A teret a régi és az új bástyafalak között nem töltötték fel, de beboltozták és üresen hagyták. Ebben az időben nyerték el a kazamaták a mai formájukat a lőrésekkel együtt, amelyek a várkapu felőli bejáratot védték.
Tel. : +421 (0) 37/772 17 47
nyitvatartás:
április – október:
Kedd – Vasárnap: 10:00-18:00
állandó kiállítás:  „a Nagymorva várfalaktól a barokk bástyáig”

 

A gótikus árok
A belső várárok alkotta a középkori védelmi rendszert. Ma, a 2011-es felújítást követően, nyári moziként szolgál. A nyári hónapokban filmvetítéseket tartanak itt, valamint szabadtéri koncerteket. A gótikus árokba minden látogató számára szabad a belépés. A várterület délkeleti részén található.

Top 10 in Nitra

Destinations

Topoľčianky

Topoľčianky village is every year becoming more and more sought after travel destination owing to its abundant places to visit. The marvel of the village is undoubtedly Chateau Topoľčianky, which used to be the residence of granddaughter of the Emperor Franz Joseph I and Empress Sisi – Augusta Habsburg and her family. The first Czechoslovak Republic president T. G. Masaryk also regularly visited the chateau. Hotel Zámok Topoľčianky is classicistic chateau monument surrounded by extensive English park and is a part of Natural Cultural Heritage. Three renaissance wings of the chateau form current part of a hotel. The ground floor occupies dining and function rooms. There is also an important chateau library with more than 14 thousand books. Chateau has 33 standard double rooms, 4-LUX doubles, and 13 extra beds. The hotel premises are suitable for holding congresses, training days, seminars, symposiums, business meetings, or presentations. The congress service also offers rental of presentation equipment. Chateau restaurant offers good quality cuisine and exciting culinary experience. www.zamok-topolcianky.sk

Park Topoľčianky that surrounds the chateau is also part of National Cultural Heritage and belongs to the most important natural landscape parks of Slovakia. In style, it is English style park, which basic requirement is to be as close as possible to natural landscape. Park consists of open spaces complemented by groups of trees, water areas, and small architecture and finally it blends into natural landscape. www.topolcianky.sk

Ethnographic Museum Topoľčianky is part of the village since 1984 and documents way of life of our predecessors. Another gem is National Stud Farm „Topoľčianky, which is currently one of the most significant stud farms in the world. This is a specialised facility for horse breeding.www.nztopolcianky.sk

Local Hippology Museum Topoľčianky documents horse-breeding tradition in Slovakia. Hippological collection consisting of more than three thousand valuable artefacts, offers to visitors complete insight to horse breeding and their use in society.

From gastronomic point of view, Topoľčianky are well known for wine making. The Chateau Topoľčianky brand represents wine making tradition that was established in 1933. Tradition actually goes back as far as 1723 when Count Keglevich de Busin invited qualified wine makers from Dalmatia, his birthplace, and started to plant first vineyards. First Chateau Topoľčianky branded wine was made in 1933 and in 1947; this brand of wine was for the first time exported to United States of America. In 1993 comes re-birth of winemaking in Topoľčianky when the cellars became a private company. Currently the company manages over 1235 acres of exclusive vineyards in Nitra Wine Region and South Slovak Wine Region. Full bodied and extractive wines are made by controlled fermentation and they perfectly represent the terroir of their origin. Large proportion of red wines is maturing in classic wooden barrels and good quality white wines are waiting in stainless steel tanks. Today, Chateau Topoľčianky perfectly presents revival of winemaking heritage, which reaches as far as the First Czechoslovak Republic and production with over six million bottles per year makes it one of the leaders in wine production in Slovakia. www.chateautopolcianky.sk

There are several accommodation facilities for the village visitors. One of them is Hotel Hradná stráž. Hotel is located in the front part of the English park between beautiful chateau and National Stud Farm. Function rooms are suitable for many different training days, seminars, or smaller conferences. Hotel is also suitable as a wedding venue of your dreams. Hotel has a “sauna world” which consists of Finnish and steam sauna, infra sauna, shower massage, and relaxing room. The wide range of services supplements double bowling alley in stunning refurbished hotel. Hotel capacity is 10 double rooms, 6 double apartments, and 2 extra beds. www.hradnastraz.sk

Just 6 km from Topoľčianky, in Lovce village, there is unique Bison Park. It was set up in 1958 and the whole facility is protected study area focusing on protection and preservation of Bison. The Bison Park attracts visitors particularly at the feeding time of these majestic animals.

Hrušov Castle ruins from the 13th century are direction of easy hiking trail. Castle’s importance rose in the 14th century, after the king acquired it, it became the centre of the manor with rich gold bearing rivers. In 1708, the empire’s army plundered Hrušov and since then it was abandoned. Leustach, a community association from Nitra, is working on saving the ruins since 2004. As of 2016 summer tourist season, visitors can book scooter hire and ride scooters all the way down from the ruins to Topoľčianky.

Mojmírovce

Mojmírovce Village lays 15 km south of Nitra. First written mention of Mojmirovce, a village with rich history, comes from year 1156. There are several imposing buildings there. In the village square, the most interesting is baroque building of Roman-Catholic vicarage and the Church of St. Ladislav. In the park with many protected and rare trees, there is originally baroque chateau and a stud farm that belonged to house of Hunyadi. Rich historical heritage of the village is on show in the newly created Regional Museum Mojmírovce.

The old chateau building, which served as summerhouse, is the home of the museum and since 2011 listed on National Cultural Heritage List. Regional Museum Mojmirovce opened to the public on the 1st May 2016 and currently offers permanent and temporary expositions, which are closely related to the history of the village as well as the national history. Most treasured are surviving part of the old parish library and so called “Silver Treasure of Mojmirovce”, which is on loan from the collection of Slovak National Museum. As well as the precious exhibits, visitors can see examples of period furniture in the Tea Salon and exhibition dedicated to the most important families in the village. Families of which, individual members belonged, in their status and function at the Emperor’s court in Vienna, but also in Hungarian part of the monarchy, to active contributors of our national history. In the museum cellars is located exhibition dedicated to wine making heritage. The museum offers to pupils and students various educational activities connected to regional and national history.www.mojmirovce.sk

Chateau Mojmírovce*** built in 1721 is currently a three star hotel surrounded by old English park. Today it is providing to its guests unique historical, cultural and artistic (Icons Salon, Björnson Salon, Tolerance Hall, Grassalkovitch Salon, corridor with copies of the world most famous paintings, etc.) and educational atmosphere supported by the good quality service. Besides the food for the soul, chateau offers in form of massages, also modern wellness (dry Finnish sauna with cooling pool,  steam herbal and salt sauna, showers with rain shower heads, “bucket of courage”, Kneipp bath and relaxation room), 25m indoor swimming pool, bowling and 25m covered shooting range for hand guns. In addition, there is unique 300 years old wine cellar that is used as a salon for the 100 best Slovak wines. The most famous stud farm in Austro-Hungary serves as a congress hall. Hotel provides accommodation in two living quarters with total capacity of 85beds. In 45 rooms and 3 apartments directly within the chateau and close by, refurbished annex – Stud Farm, you can find combination of history, calm environment, and comfortable accommodation. Chateau’s history and unique atmosphere in harmony with antique core of the building are mirrored in the new, modern look of the rooms. Striking colour distinction of tapestries and high ceilings, give rooms spacious feel and peaceful atmosphere. www.kastielmojmirovce.sk

The pride of Mojmírovce is not only its beautiful chateau but also splendid wine. Favourable climate and fertile land create favourable growing conditions for local vineyards. On current 383 acres, we grow several varieties of vines. The largest representation has Gruner Veltliner, Müller Thurgau, Chardonnay, Welschriesling, Rhine Riesling, Lemberger, and Cabernet Sauvignon. www.vinopdmojmirovce.sk

 

 

Nitra

Nitra, a city that spreads over 100 km² and has over 80 000 inhabitants, is one of the oldest cities in Slovakia. Apart from its rich history, Nitra is also known as a centre of agriculture or the city of youth, as there are two universities based here. Nitra is also a city where exhibitions and congresses take place. There are three theatres; the best known is the Andrej Bagar Theatre, the Old Karol Spišák Theatre, and the New Theatre. Every year, Nitra is a place of several international festivals and trade fairs.

Why to come to Nitra?

Picturesque scenery of the city stretched under the majestic Zobor. Nitra welcomes its visitors with river Nitra, 7 hills, church steeples and in the background-imposing castle, all of which encompass the city from all sides.

Romantic alleyways and mystical corners, magical ambience, ostentatious church buildings, historic landmarks, and sleepy atmosphere, all that is on offer at historical town reserve in Horne Mesto (Upper Town).

The heritage of Saints Cyril and Methodius breathes through pedestrian zone. You can see works of art representing Great Moravian tradition – enlarged copy of historical sword made of bronze, iron fountain, man hole cover dating to Great Moravia, 5m tall musical clock, corner drinking fountain or Twigs of King Svatopluk.

Undiscovered corners of Nitra are gradually opened up to the public. It is worth to mention the Martin’s Hill, which used to be place of Nitra’s barracks. Today, we can admire buildings from 19th – 20th century, beautiful park, but also first Slav settlements in archeo-park. The Zobor Abbey is increasingly becoming second tourist location, and restoration works are still carried out here.

For the visitors of Zobor’s Hills is dedicated nature trail with 27 stations and overall distance of 14.7km. The target for hiking tourists is the Pyramid (553m) on the blue tourist trail. On your way, do not forget to stop and visit Svorad’s Cave (355m). Your one-hour hike will be rewarded with beautiful view over the city. There is a viewing tower with telescope, and fire pit with option to roast over the fire, right below the tourist camp you can see left over Great Moravian hill fort.

Nitra Castle is undoubtedly principal dominant of the city. It offers visitors during the main tourist season – April to October- opportunity to climb up to the cathedral’s steeple. The lower courtyard of the castle and the tower’s balustrade is connected by155 stairs. Tourists can enjoy the view every day, apart from Monday, between the hours of 10.00 – 17.30. The climb is organised in regular half an hour intervals. Your own tour guide supervises the tower climb.
The tourist centre opened in April 2017. It provides an opportunity to sit down and have an excellent cup of coffee and a good quality meal. The plus side is fantastic view of the city. To get visitors’ attention, piece of old fort is visible in the restaurant. Some of the old fort was uncovered during archaeological research at the time of building the centre. This is the place where contemporary architecture meets the historical one.

Every year there is Summer at Nitra Castle event. Small open-air amphitheatre, so called Gothic Trench, every year during July and August, holds concerts or turns into a cinema, where you can see good quality films. Performances focused on medieval themes supplement the mosaic of events.

You can see performances of fencing, medieval dance (you also can learn those), period cuisine demonstration, medieval costumes fashion show, there is also an opportunity to have photograph taken wearing those historical costumes. You can meet birds of prey as well as join in games for big and small and be knighted too. A part of the festival is Turkish café and belly dancing. www.nitrianskyhrad.sk

For decades, Nitra is synonymous with exhibitions. The Agrokomplex Exhibition Centre is well known not only in Slovakia but also overseas. Since 1973, when it was established, it belongs among the most important fair and exhibition institutions in Slovakia. The most visited fairs are for example “Furniture and Living”, Gardenia, International Engineering Fair and last but not least, for over 40 years food and agriculture exhibition “Agrocomplex”. Slovak Museum of Agriculture also forms a part of this institution. The museum expositions spread over beautiful surroundings and except exhibition areas; there is an open-air museum of folk architecture, Nitra’s Field Railway, and library. www.agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk

Right next door to the exhibition centre, you can find lovely hotel, Hotel Agroinštitút. Hotel’s mission is not only to offer accommodation, food, and supplemental services of the highest standard, hotel employees endeavour to make the stay of their guests as pleasant as possible, offer complete service with good quality accommodation and cuisine, take care of their safety, comfort and ensure their return.

Hotel has capacity of 36 spacious double rooms, 18 single rooms, and 6 apartments. The price of the room includes breakfast, parking, free and unlimited WIFI. All rooms have en suite (shower, toilet), small fridge, TV, telephone, and internet connection. The hotel restaurant provides food, local and international cuisine. Hotel also offers generous congress facilities with technological equipment.

For all guests that seek relax after stressful day, but also those who prefer active relaxation, we offer ideal oasis of rest, relax and comfort in FITLIFE CENTRE, which offers spinning, Pilates, taebo or SM system. Finnish, steam or infra-sauna are located in wellness centre as well as hydro massage hot tub and light therapy. www.agroinstitut.sk

The business clients can find accommodation in top quality congress Hotel MIKADO****. The hotel is located close to the city centre. The location, easy parking, and luxury service put this hotel among the best quality hotels in Slovakia.

This hotel offers accommodation in three categories: standard, junior suite and apartment. All rooms are comfortable, with plenty of room and 24hours concierge.
Secure parking is provided directly within the hotel grounds. Hotel has its own a la carte restaurant, Restaurant ROUGE that has several accolades and offers international cuisine. Wine cellar is part of the restaurant and offers more than 150 varieties of wine. Hotel guests can experience good quality relax in wellness centre, which offers sauna, pool, fitness centre, squash court, golf or hunting simulator .

Your comfort and enjoyment is provided 24h a day by professionally trained hotel staff.www.hotelmikado.sk

Tip for cyclists: You can hire a bike at seven sites throughout the city, more https://arriva.bike/

Desztinációk

Ubytovanie v okolí Nitry

Ubytovne

Hotely, penzióny

Výzvy

Destinacie

Výročné správy

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Beerlovers

NOCR

A nyitrai Top 10

1. A Nyitrai vár

Látogassa meg Nyitra fő látványosságát, a nemzeti kulturális műemléket és élje át a vár környéke kínálta egyedülálló hangulatot. A Nyitrai vár erődítményével együtt a legnagyobb középkori megerősített székhely. Lépjen be a varázslatos Szt. Emerám székesegyházba, a kazamatákba, Vazul tornyába vagy fedezze fel a kincseket az Egyházmegyei múzeumban. A nyári időszakban a szabad ég alatt nézzen meg egy filmet vagy menjen el egy koncertre a Gótikus várárokban. A 2017-es turistaszezon kezdetén egy új hely is nyílik a turisták számára, ahol kávézó és étterem is lesz lenyűgöző kilátással a Zobor-hegyre. A Felsővárosban romantikus utcácskák várják, rejtélyes zugokkal, melyeknek varázslatos a középkort idéző hangulata. Megtalálhatja itt az Atlanta szobrot, népies nevén a Corgonyt, Pribina lovag szobrát, a Kis- és a Nagyszemináriumot vagy a különleges Egyházmegyei könyvtárat.

2. Városi park a Sihot-on

Ideális hely a gyermekes családok számára és Szlovákia legszebb parkjai közé tartozik. A legrégebbi részében sok érdekességet láthatnak a gyermekek: játszótereket, csúszdákat, labirintust, gazdasági udvart vagy a történelmi békás szökőkutat. A parkban található a városi fürdő is. A felújított Püspöki fogadó pedig nagyszerű ételeket kínál.

3. Színházak és nemzetközi színházi fesztiválok

Nyitra a színházak városa. A híres Andrej Bagar Színházon kívül kevésbé híresek is működnek, a Karol Spišák Régi Színháza és az Új Színház, amely 2016-ban alakult. A szeptembert minden színházrajongó ünnepli. Ilyenkor Nyitra rendszeresen a Színházi Nyitra Nemzetközi Fesztivál helyszínévé válik.

4. A Szt. Mihály arkangyal temploma Zobordarázson (Dražovce)

A 11. és a 12. század fordulójáról származó románkori templom fogadja a Nyitrára érkezőket. Nyitrán ezt a helyet fényképezik a leggyakrabban. Június végén rendszeresen megrendezik a „Reggeli a fűben“ elnevezésű pikniket korabeli jelmezekben.

5. Az Agrokomplex vásár- és kiállítótér és a Szlovák Mezőgazdasági Múzeum

Ez egy múzeum a természetben, amely egyedüliként mutatja be a szlovák mezőgazdaság történetét. Olyan épületek találhatóak itt, mint például a pékség, malom, szeszfőzde és sok más. Az épületek megtekintése után felülhet a keskeny nyomtávú gőzmozdonyra és körbejárhatja a skanzent, vagy elvonatozhat az Agrokomplex területén belül bármelyik érdekes kiállításra. www.agrokomplex.sk

 

6. A Zobori hegység

27 megállóval ellátott és 14,7 km hosszúságú tanösvény várja a látogatókat a Zobori hegyekben. Tekintse meg a Zobori kolostor maradványait, amely Szlovákiában a legrégebbi kolostor, s aztán induljon el a sárga úton a Piramishoz. Az egy órás túra jutalma a csodálatos kilátás nemcsak Nyitra városára, hanem megfelelő időjárási viszonyok esetén az egész környékre.

7. A Kálvária és a Missziós Múzeum

A Nyitrai Kálvária a tizenkét kápolnájával a hét domb közül az egyiken helyezkedik el, amelyekre Nyitra épült. Innen szépséges kilátás tárul az egész városra. Látogassa meg a Missziós Múzeumot. A Kálvária a hegymászók által is igen keresett hely. Hagyományosan október minden második szombatján a népszerű „Sarkaniáda“ elnevezésű esemény zajlik ezen a helyen.

8. Gyalogos zóna

Sétáljon egyet a gyalogos zónában, amelyet a Nagymorva fejedelemség hangulatát idéző műalkotások díszítenek – a történelmi bronz kard megnagyobbított másolata, az 5 m magas zenélő óra, az iható vizű szökőkút, Szvatopluk pálcái és a Szvatopluk tér, amely az Alsóváros központja is egyben. Látogassa meg a Nyitrai Zsinagógát, amely Szlovákiában a legrégebbiek közé tartozik, és amely a nagyszerű akusztikájának köszönhetően jelenleg Nyitra városának koncert- és kiállítótermeként működik.

9.ROUGE étterem

A ROUGE étterem gasztronómiai élményt biztosít vonzó környezetben, a nemzetközi és szlovák konyha nagyszerű ételeivel, belsőépítészetileg különleges borszaküzlet az egész világról származó, majdnem 150 borfajtával, a hotel exkluzív termei lehetőséget teremtenek iskolázások, sajtókonferenciák, lakodalmak, ünnepségek, céges rendezvények, recepciók és bankettek megrendezésére.

10. A Kalmár (Kupecká) utca

Kávézzon egy jót a Kalmár utcában, csodálja meg a műtárgy boltocskák és a stílusos régiségboltok kirakatait. Kóstolja meg a francia cukrászda nyalánkságait, vegyen apró emléktárgyakat a nem szokványos boltocskákban, amilyeneket máshol Nyitrán nem talál!

ÚTICÉL: NYITRA (NITRA)

 

 

 

Tapolcsa és környéke

Kistapolcsány (Topoľčianky) község évről évre egyre keresettebb úti cél, főként a gazdag turisztikai kínálatának köszönhetően. A község büszkesége kétségtelenül a Kistapolcsányi kastély, amely I. Ferenc József császár és Sissi császárné unokájának – Habsburg Augusztának és családjának a székhelye volt. A kastélyt rendszeresen látogatta az első Csehszlovák elnök, T. G. Masaryk is. Hotel Zámok Topoľčianky egy hatalmas klasszicista kastély, amelyet egy terjedelmes angolkert ölel körül és a Nemzeti kulturális emlékek közé tartozik. A kastély három reneszánsz szárnya jelenleg hotelként működik. A szárnyak földszintjén van az étterem és a közösségi helység. Itt található a kastély értékes könyvtára, ami jelenleg több mint 14 ezer kötettel rendelkezik. A kastély 33 STANDARD típusú kétágyas szobával, 4 LUX típusú kétágyas szobával és 13 pótággyal rendelkezik. A helységek megfelelőek kongresszusok, iskolázások, szemináriumok, szimpóziumok, üzleti találkozók vagy prezentációk megszervezéséhez. A kongresszusi szolgáltatást a prezentációs technika kölcsönzése is kiegészíti. A kastélyt mintha arra teremtették volna, hogy mesés romantikus esküvőket szervezzenek itt. A kastély étterme minőségi konyhával rendelkezik és nagyszerű gasztronómiai élményt kínál. www.zamok-topolcianky.sk

A kastélyt körülvevő Topoľčianky Park szintén Nemzeti kulturális emlék és a legjelentősebb természeti tájparkok közé tartozik Szlovákiában. Angol stílusban alakították ki, amelynek az alapkövetelménye, hogy minél közelebb kerüljünk az érintetlen természethez. Szabad terek felhasználásával együtt alakították ki, amelyeket fák csoportjaival, vízfelületekkel, kisebb építészeti elemekkel egészítettek ki, amely a végső szakaszban könnyedén átvonul az érintetlen természetbe. www.topolcianky.sk

A községben 1984 óta működik a Topoľčianky Néprajzi Múzeum, amely elődeink életmódját örökíti meg. További gyöngyszem kétségtelenül a „Kistapolcsányi Nemzeti Ménes“, amely jelenleg a világ legjelentősebb ménesei közé tartozik. Kimondottan lótenyésztésre specializálódott. www.nztopolcianky.sk

A szlovákiai lótenyésztés hagyományát a kistapolcsányi Hippológiai múzeum örökíti meg. A hippológiai tárlat, amely több mint 3000 ritka műtárggyal rendelkezik, a látogatóinak átfogó képet nyújt a lótenyésztésről és annak társadalmi felhasználásáról.

Gasztronómiai szempontból Kistapolcsány jól ismert a bortermelésről. A Chateau Topoľčianky márkanév egy 1933-ban megalapított hagyományos borászatot képvisel. A hagyomány egészen 1723-ig nyúlik vissza, amikor a buzini Keglevich gróf kezdeményezésére Kistapolcsányba szakképzett borászok érkeztek szülőföldjéről, Dalmáciából és kiültették az első szőlőtőkéket. Az első borospalack Chateau Topoľčianky márkanévvel ellátva 1933-ban készült el és 1947-ben ezt a márkanevet először az Amerikai Egyesült Államokba is kivitték. A kistapolcsányi borászat újjászületésére 1993-ban került sor, amikor a pincék ismét magánkezébe kerültek. Jelenleg a társaság több mint 500 ha-on a nyitrai és dél-szlovákiai bortermelő vidékek különleges bortermő területein gazdálkodik. A szabályozott erjesztéssel nehéz és desztillált borokat készítenek, amelyek tökéletesen képviselik eredetük „terroir-ját“. A vörösborok nagyobb részét klasszikus nagy fahordókban érlelik és a minőségi fehér italok pedig rozsdamentes hordókba töltve várakoznak. Jelenleg a Chateau Topoľčianky borászat a finoman felélesztett hagyomány tökéletes képviselője, amely egész az első köztársaság idejébe nyúlik vissza és az évente több mint hat millió üveg gyártásával Szlovákia vezető bortermelői közé tartozik. www.chateautopolcianky.sk

A község látogatóinak a számos lehetőség közül a Hotel Hradná stráž is szállást kínál. Az angolkert elülső részében helyezkedik el a csodálatos kastély és a Nemzeti ménes között. A közösségi helységek különféle iskolázások, szemináriumok vagy kisebb konferenciák megrendezésére alkalmasak. A hotel megfelelő helyszínéül szolgál az igazi álomesküvőkhöz. A hotelben a szaunák világa is jelen van, amely a finn- és gőzfürdőből, infra-szaunából, zuhanymasszázsból és pihenőhelységből áll. A dupla tekepálya is kiegészíti a szolgáltatások széles választékát a gyönyörűen felújított hotelben. A hotel szállásadó kapacitása 10 kétágyas, 6 kétágyas apartman szobából és 2 pótágyból áll. www.hradnastraz.sk

Kistapolcsánytól mindössze 6 km-re, Kislóc (Lovce) községben található az egyedülálló Bölény vadaskert. 1958-ban alakították ki és az egész létesítményt védett tanulmányi területté nyilvánították a bölények védelme és főleg a fennmaradásuk érdekében. A Bölény vadaskert a legnagyobb élményt a fenséges állatok etetése közben nyújtja látogatói számára.

Könnyed gyalogtúrát ígérnek a 13. századból származó Hrussó (Hrušov) várának a romjai. A vár jelentősége főként a 14. században nőtt meg, miután a király birtokába került és az uradalom központja lett a jövedelmező aranyat tartalmazó patakjainak köszönhetően. 1708-ban Hrussót a császári csapatok rabolták ki, azóta nem lakták. 2004-től a nyitrai Leustach polgári társulás igyekszik a megmentésén. A 2016-os nyári idegenforgalmi szezon kezdete óta a látogatóknak lehetőségük van rollereket kölcsönözni, amikkel a romoktól eljuthatnak közvetlenül Kistapolcsányba.

Urmény és környéke

Ürmény (Mojmírovce) község Nyitrától 15 km-re déli irányban található. A gazdag történelemmel rendelkező község első írásos emléke 1156-ból származik. A falu számos különlegességgel rendelkezik. A főtéren látogatók figyelmét a leginkább a római-katolikus plébánia barokk épülete és a Szt. László templom kelti fel. A védett és ritka fák parkjában látható az eredetileg barokk kastély és lovarda, amely a Hunyadi nemzetségé volt. A község gazdag történelmi örökségébe az újonnan alakult Mojmírovce Regionális Múzeum tárlatai nyújtanak betekintést. A múzeum a régi kastély történelmi épületében található, amely a múltban nyári lakként szolgált és 2011-től felkerült a nemzeti műemlékek listájára. A Mojmírovce Regionális Múzeumot 2016. május 1-én nyitották meg ünnepélyesen a nyilvánosság előtt és jelenleg állandó és időszaki kiállítások színhelye, amelyek szorosan kötődnek a falu történelméhez, valamint a nemzet történelméhez is. A tárlat legértékesebb része a község régi plébániakönyvtárának a megmaradt része és az ún. „Mojmír ezüst kincs“ amelyet a SzNM gyűjteményéből kölcsönöztek. Ezeken a ritka kiállítási darabokon kívül a látogató megtekintheti a korabeli bútorokat a Tea-szalonban és a község legnevesebb nemzetségének szentelt kiállítást, amelynek egyes tagjai a bécsi császári udvarban rangjukkal és tevékenységükkel, valamint a Monarchia magyar vonatkozású részében tevékenyen hozzájárultak történelmünk közös megformálásában. A múzeum pincéjében látható a borászatnak szentelt tárlat, mivelhogy Ürmény község régi borászati hagyománnyal rendelkező területen helyezkedik el. A múzeum különféle nevelési-oktatási, a regionális és nemzeti történelemhez köthető akciókat készít elő a tanulóknak és a diákoknak. www.mojmirovce.sk

A Kaštieľ  Mojmírovce*** (Ürményi kastély) 1721-ben épült és jelenleg három csillagos szállodaként üzemel, amelyet egy régi angolkert ölel körül. A vendégei számára egyedülálló történelmi, kulturális, művészi (Ikonok szalonja, Björnson szalon, a tolerancia folyosója, a Grassalkovich szalon, a világ legismertebb képei másolatainak a folyosója, stb.) és oktatási légkört biztosít minőségi szolgáltatásaik kíséretében. A lelki élményeken kívül masszázs formájában a kastély modern wellness élményt is biztosít (száraz finn szauna hűsítő medencével, gyógynövényes gőzfürdő és sós szauna, zuhanyzók esővizes rózsával, a bátorság vödre, Kneipp fürdő és pihenő helységek), 25 m-es úszómedence télikert stílusban, teke és 25 m-es fedett lövölde rövid tűzfegyverekre. Egyedülálló a 300 éves borospince, amely a 100 legjobb szlovák bor szalonjaként működik vagy Magyarország leghíresebb lovardája, amelyet kongresszusteremmé alakítottak át. A hotel két szállásadó szárnyban biztosít szállást 85 férőhelyes kapacitással. A történelem, a nyugodt környezet és kényelmes szállás összhangját megtalálhatja a 45 szobában és 3 apartmanban közvetlenül a kastély termeiben és a közeli, hozzá tartozó felújított épületben – a Ménesben. A történelem és a kastély egyedülálló hangulata a szobákban áttetszik az új, modern külsőn keresztül összhangban az épület ősrégi magjával. A faliszőnyegek és a magas mennyezet jelentős színkülönbségei a szobáknak tágas teret és komolyságot kölcsönöznek. www.kastielmojmirovce.sk

Ürmény nemcsak a gyönyörű kastélyáról híres, hanem nagyszerű borairól is. A megfelelő éghajlati viszonyok és a termőföld kedvez a helyi szőlőültetvényeknek. A jelenlegi 155 ha területen termesztett fajtákból a leginkább a Zöld veltelini, a Müller Thurgau, a Chardonnay, az Olaszrizling, a Rajnai Rizling, a Kékfrankos, a Cabernet Sauvignon képviseli magát. www.vinopdmojmirovce.sk

Nyitra és környéke

Nyitra a 100 km2-es területével és több mint 80 ezres lakosságával az egyik legrégebbi szlovákiai város. Gazdag történelmén kívül Nyitra mezőgazdasági központként is ismert, valamint a fiatalok városaként, ugyanis két egyetemnek is otthont ad. Továbbá a kiállítások és a kongresszusok városa is. Három színház is van itt, a legismertebb az Andrej Bagar Színház, a Karol Spišák Régi Színháza és az Új Színház. Nyitra minden évben számos nemzetközi fesztiválnak vagy kereskedelmi vásárnak ad otthont.

Azt kérdezi, hogy miért jöjjön Nyitrára?

A fenséges Zobor hegy alatt elterülő város festői látványa, a Nyitra folyó, a 7 domb, a templomtornyok a tekintélyes várral a háttérben a világ minden tájáról szívesen fogadják a látogatókat.

Romantikus utcácskák és a titkos zugok, varázslatos hangulat, tekintélyes egyházi épületek, történelmi emlékművek és ódon hangulat, mindezeket a Felsőváros városi műemlékvédelme biztosítja.

Cirill és Metód hagyománya már a gyalogos zónában érezhető, amelyet a nagymorva hagyomány hangulatát idéző műalkotások díszítik – a történelmi bronzkard megnagyobbított másolata, a vas szökőkút, a Nagy Morva Birodalomból származó csatornafedél, az öt méter magas zenélő óra, a sarki iható vizű szökőkút vagy a Szvatopluk vesszői.

Nyitra eddig felfedezetlen tájai fokozatosan kerülnek a nyilvánosság elé. Említésre méltó a Márton-hegy környéke, a volt nyitrai kaszárnya területe. Jelenleg itt 19.-20. századi épületeket csodálhat meg, gyönyörű parkot és a régészeti park első szláv települését. A turisták által a második leglátogatottabb hellyé fokozatosan a Zobori kolostor válik, ahol folyamatosan helyreállító munkálatok folynak.

Zobori hegyek látogatói számára készült a 27 megállóval rendelkező és 14,7 km hosszúságú tanösvény. A gyalogos turisták úti célja főleg a Piramis (553 m), amelyhez a kék turistajelzés vezet. Ne hagyja ki út közben a Szórád-barlang (355 m) megtekintését. Az egy órás túra jutalma az egész városra nyíló kilátás, teleszkóppal ellátott kilátó várja, tűzrakási lehetőség sütögetéssel, turista pihenőhely, és kicsivel alatta megtekintheti a nagymorva erődítmény maradványait.

 

Májustól szeptemberig minden egész órában indul a Nitriansky expres – turistavonat. A vonatos túra a gyalogos zónában kezdődik, a vonattal az Alsó- és Felsőváros legszebb műemlékeit járhatja körbe. www.nisys.sk

Nyitrai vár, amely kétségtelenül Nyitra legmeghatározóbb eleme, a fő turista szezonban látogatói számára – áprilistól októberig – lehetővé teszi a székesegyház tornyának a megtekintését. A vár alsó udvarát a torony korlátjával együtt 155 lépcső köti össze. A turisták hétfő kivételével minden nap 10.00-17.30-ig élvezhetik a kilátást. Rendszeresen fél óránként léphetnek be. A belépés a vár tornyába szervezetten, saját idegenvezető jelenlétében történik.

2017 áprilisától lehet látogatni a turisták számára kialakított teret. A Nyitrai vár látogatóinak lehetőséget kínál leülni egy jó kávé vagy egy finom étel mellé. Az éttermet úgy alakították ki, hogy a vendégek az ősrégi várfalakat nézhessék. Egy részüket ennek az épületnek az építése során kivitelezett régészeti feltáráskor tárták fel. Ezen a helyen érinti egymást a történelmi építészet a jelenkorival.

Minden évben itt rendezik meg a Nyár a Nyitrai várban elnevezésű eseményt. A szabad ég alatt található kis amfiteátrumban, az ún. Gótikus várárokban, júliusban és augusztusban jó filmeket vetítenek, valamint zenei koncerteket is szerveznek. Az események mozaikját a középkori témájú fellépések is kiegészítik. A 2017-es szezonban a látogatók öt tematikus előadást tekinthetnek meg, melyeknek a közös elnevezése a Nyitrai várjátékok – Középkori nap, Reneszánsz nap, Barokk nap, Jönnek a törökök és a Mária Terézia látogatása.

Megtekintheti a kardforgatók fellépését, a történelmi táncokat, részt vehet a történelmi kardforgató és korabeli táncleckéken, a korabeli konyhát, a korabeli öltözetek bemutatóját, fotózáson vehet részt történelmi öltözékekben, a solymászokat, játékokat kicsik és nagyok számára, valamint a lovaggá avatást. Az események része a Török kávézó és a keleti táncok. www.nitrianskyhrad.sk

Nyitra nevével már több évtizede egybefonódnak a kiállítások. Az Agrokomplex kiállítótér nem csak Szlovákiában ismert, de külföldön is. 1973-as megalapítása óta a legismertebb kereskedelmi vásár és kiállítóterek közé tartozik Szlovákiában. A leglátogatottabb kereskedelmi vásárok például a Bútorok és lakás, a Gardenia, a Nemzetközi gépészeti vásár és több mint 40 éve főleg a mezőgazdaság és élelmiszeripari kiállítás, az Agrokomplex. A társaság részét képezi a Szlovák Mezőgazdasági Múzeum. A múzeum tárlatai szép környezetben helyezkednek el és a kiállítótermeken kívül a skanzen, a Nyitrai Mezei Vasút és a könyvtár is a múzeum részét alkotják. www.agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk

A kiállítótermek közvetlen közelében található a Hotel Agroinštitút kellemes szálláshelye. A hotel fő küldetése nem csak a lehető legjobb minőségű szálláshely, étkeztetési és kiegészítő szolgáltatások biztosításán kívül az alkalmazottak célja vendégeik ottlétének a kellemesebbé tétele, teljes mértékű szolgáltatások biztosítása a minőségi szállással és kitűnő konyhával, törődni a biztonságukkal, lehetővé tenni a kényelmüket és a mihamarabbi visszatérésüket.

A 36 tágas kétágyas, 18 egyágyas szobákkal és 6 apartmannal rendelkező hotel a szállás árán belül reggelit, parkolóhelyet, korlátlan és ingyenes internet hozzáférést biztosít. Minden szoba külön fürdőszobával rendelkezik (zuhanyzósarok, WC), hűtővel, TV-vel, telefonnal, amely az internethez kapcsolódik. A vendégek étkeztetése a hotel éttermében történik a hazai és külföldi konyha remekeivel. A hotel hatalmas kongresszusi helységekkel rendelkezik hiánytalan technikai felszereléssel együtt.

Az összes olyan vendég számára, akik a fárasztó nap után pihenésre vágynak, de azoknak is akik az aktív pihenést részesítik előnyben, a pihenés, relaxáció és kényelem tökéletes összhangját kínáljuk a megismételhetetlen hangulatú FITLIFE CENTRUM-ban, ahol spinning, pilates, Taebo, SM rendszer áll a rendelkezésükre. Valamint a wellness központban szaunák is igénybe vehetők: a finn szauna, a gőzfürdő és az infra-szauna, valamint a hidromasszázs kád pezsgőfürdővel és fényterápiával. www.agroinstitut.sk

Az üzleti ügyfelek számára szállást a csúcsminőségű kongresszusi Hotel MIKADO**** biztosít. Közel van a nyitrai városközponthoz. Elhelyezkedésével, problémamentes parkolási lehetőségével és kiemelkedő szolgáltatásaival Szlovákia legjobb minőségű hoteljai közé tartozik.

A hotel három kategóriában kínál szálláslehetőséget: standard, junior részleg és apartmant. Mindegyik szobája nagyon kényelmes és tágas, 24 órás szobaszervizzel.

A parkoló közvetlenül a hotel területén található és állandó megfigyelés alatt áll. A hotel többször kitüntetett a la cart étteremmel rendelkezik, a ROUGE étterem a nemzetközi konyha remekeit biztosítja. Az étteremhez tartozik a borszaküzlet, amely több mint 150 fajta bort kínál. A hotel vendégei minőségi pihenésben is részesülhetnek a wellness központban, amely szaunát, medencét, tornatermet, squash-pályát, valamint vadász és golf szimulátort is kínál.

A kényelemről és a nyugalomról 24 órában a professzionálisan kiképzett szálloda személyzet gondoskodik. www.hotelmikado.sk

A nyitrai TOP 10

1. A Nyitrai vár

Látogassa meg Nyitra fő látványosságát, a nemzeti kulturális műemléket és élje át a vár környéke kínálta egyedülálló hangulatot. A Nyitrai vár erődítményével együtt a legnagyobb középkori megerősített székhely. Lépjen be a varázslatos Szt. Emerám székesegyházba, a kazamatákba, Vazul tornyába vagy fedezze fel a kincseket az Egyházmegyei múzeumban. A nyári időszakban a szabad ég alatt nézzen meg egy filmet vagy menjen el egy koncertre a Gótikus várárokban. A 2017-es turistaszezon kezdetén egy új hely is nyílik a turisták számára, ahol kávézó és étterem is lesz lenyűgöző kilátással a Zobor-hegyre. A Felsővárosban romantikus utcácskák várják, rejtélyes zugokkal, melyeknek varázslatos a középkort idéző hangulata. Megtalálhatja itt az Atlanta szobrot, népies nevén a Corgonyt, Pribina lovag szobrát, a Kis- és a Nagyszemináriumot vagy a különleges Egyházmegyei könyvtárat.

2. Városi park a Sihot-on

Ideális hely a gyermekes családok számára és Szlovákia legszebb parkjai közé tartozik. A legrégebbi részében sok érdekességet láthatnak a gyermekek: játszótereket, csúszdákat, labirintust, gazdasági udvart vagy a történelmi békás szökőkutat. A parkban található a városi fürdő is. A felújított Püspöki fogadó pedig nagyszerű ételeket kínál.

3. Színházak és nemzetközi színházi fesztiválok

Nyitra a színházak városa. A híres Andrej Bagar Színházon kívül kevésbé híresek is működnek, a Karol Spišák Régi Színháza és az Új Színház, amely 2016-ban alakult. A szeptembert minden színházrajongó ünnepli. Ilyenkor Nyitra rendszeresen a Színházi Nyitra Nemzetközi Fesztivál helyszínévé válik.

4. A Szt. Mihály arkangyal temploma Zobordarázson (Dražovce)

A 11. és a 12. század fordulójáról származó románkori templom fogadja a Nyitrára érkezőket. Nyitrán ezt a helyet fényképezik a leggyakrabban. Június végén rendszeresen megrendezik a „Reggeli a fűben“ elnevezésű pikniket korabeli jelmezekben.

5. Az Agrokomplex vásár- és kiállítótér és a Szlovák Mezőgazdasági Múzeum

Ez egy múzeum a természetben, amely egyedüliként mutatja be a szlovák mezőgazdaság történetét. Olyan épületek találhatóak itt, mint például a pékség, malom, szeszfőzde és sok más. Az épületek megtekintése után felülhet a keskeny nyomtávú gőzmozdonyra és körbejárhatja a skanzent, vagy elvonatozhat az Agrokomplex területén belül bármelyik érdekes kiállításra. www.agrokomplex.sk

 

6. A Zobori hegység

27 megállóval ellátott és 14,7 km hosszúságú tanösvény várja a látogatókat a Zobori hegyekben. Tekintse meg a Zobori kolostor maradványait, amely Szlovákiában a legrégebbi kolostor, s aztán induljon el a sárga úton a Piramishoz. Az egy órás túra jutalma a csodálatos kilátás nemcsak Nyitra városára, hanem megfelelő időjárási viszonyok esetén az egész környékre.

7. A Kálvária és a Missziós Múzeum

A Nyitrai Kálvária a tizenkét kápolnájával a hét domb közül az egyiken helyezkedik el, amelyekre Nyitra épült. Innen szépséges kilátás tárul az egész városra. Látogassa meg a Missziós Múzeumot. A Kálvária a hegymászók által is igen keresett hely. Hagyományosan október minden második szombatján a népszerű „Sarkaniáda“ elnevezésű esemény zajlik ezen a helyen.

8. Gyalogos zóna

Sétáljon egyet a gyalogos zónában, amelyet a Nagymorva fejedelemség hangulatát idéző műalkotások díszítenek – a történelmi bronz kard megnagyobbított másolata, az 5 m magas zenélő óra, az iható vizű szökőkút, Szvatopluk pálcái és a Szvatopluk tér, amely az Alsóváros központja is egyben. Látogassa meg a Nyitrai Zsinagógát, amely Szlovákiában a legrégebbiek közé tartozik, és amely a nagyszerű akusztikájának köszönhetően jelenleg Nyitra városának koncert- és kiállítótermeként működik.

9.ROUGE étterem

A ROUGE étterem gasztronómiai élményt biztosít vonzó környezetben, a nemzetközi és szlovák konyha nagyszerű ételeivel, belsőépítészetileg különleges borszaküzlet az egész világról származó, majdnem 150 borfajtával, a hotel exkluzív termei lehetőséget teremtenek iskolázások, sajtókonferenciák, lakodalmak, ünnepségek, céges rendezvények, recepciók és bankettek megrendezésére.

10. A Kalmár (Kupecká) utca

Kávézzon egy jót a Kalmár utcában, csodálja meg a műtárgy boltocskák és a stílusos régiségboltok kirakatait. Kóstolja meg a francia cukrászda nyalánkságait, vegyen apró emléktárgyakat a nem szokványos boltocskákban, amilyeneket máshol Nyitrán nem talál!

10 jó ok a kirándulóhely meglátogatására

 

 1. Az élmények
 2. Felfedezi a történelmet
 3. Epres és gesztenyés különlegességeket, hagyományos regionális borokat kóstolhat meg
 4. A galériákban és múzeumokban értékes műveket tekinthet meg
 5. Találkozhat a nyitrai legendákkal
 6. Nem szokványos helyeken elhangzó koncerteket hallgathat meg
 7. Érezheti a virágok illatát a botanikus kertben
 8. Kezébe foghat kézzel készített művészeti ajándéktárgyakat
 9. Bevásárolhat modern bevásárló központokban vagy a hagyományos piacon
 10. Egy olyan ódon hangulatú város részévé válnak, amely Cirill és Metód hagyományával rendelkezik

 

10 ajánlott tevékenység a kirándulóhelyen

 

 1. Az Alsóváros és Felsőváros megtekintése
 2. Séták és rendezvények a Sihot parkban
 3. Kerékpározás
 4. Falusi turizmus
 5. Bor túrák és pincék
 6. Bevásárlás
 7. A helyi különlegességek kóstolója
 8. Színházi előadások
 9. Sporttevékenységek
 10. Kulturális rendezvények megtekintése

 

Szállás Nyitrán és környékén

Hotel Mikádo****, Hollého 11, 94901 Nitra, www.hotelmikado.sk

+421 37 321 03 21  fax  +421 37 321 03 22

 

Centrum
HOTEL ÁTRIUM***, Štefánikova 8, www.hotelatriumnitra.sk
ár cca 40 €, kapacitás 50, (0)37 6523 790

GRAND HOTEL SOLE ****, Farská 41, www.grandhotelsole.sk
ár cca  60 €, kapacitás  (0)37 77 21 866

HOTEL A REŠTAURÁCIA OKO, Fraňa Mojtu 6, www.oko-centrum.sk
ár cca  40 €, kapacitás 42, (0) 911 21 21 18

CITY HOTEL***, Svätoplukovo námestie 1, www.city-hotel.sk
ár cca  50 €,  kapacitás 50, (0)37 652 12 03

HOTEL CENTRUM***, Svätoplukovo námestie 1, www.hotelcentrum.sk
ár cca   49 €, kapacitás 70, (0)37 6554397

HOTEL CAPITAL**** , Farská 16, www.hotelcapital.eu
ár cca  60 €, kapacitás 80, (0)37 6925 201

HOTEL ALEXANDER´S****, Mostná 68, www.alexanders.sk
ár cca  65 €, kapacitás 35, (0)37 7920401

HOTEL COMFORT****, Školská 1, www.hotelcomfort.sk
ár cca  59 €, kapacitás 37, (0)37 6525 230

HOTEL ZOBOR, Štefánikova 5, www.hotelzobor.sk
ár cca  20 €, kapacitás 120, (0)37 6525 381

PENZIÓN PKO NITRA***, J. Kráľa 4, www.pkonitra.sk
ár cca  30 €, kapacitás 80,  (0)37 7413 046

APARTMÁNY AGÁTA, Vikárska 6, www.agata.sk
ár cca  45 €, kapacitás 5, (0)37 6515 693

UBYTOVŇA NITRAN, Sládkovičova 7, www.ubytovanienitran.sk
ár cca  16 €,  kapacitás 60,  (0)37 6534 286

UBYTOVŇA TOFI, Železničiarska 44,  www.ubytovnatofi.sk
ár cca  16 €, kapacitás 20, (0)37 7411 503

Chrenová
HOTEL RIVER****, Nábr. mládeže 2, www.hotelriver.sk
ár cca  49 €, kapacitás 50, (0)905 244 245

PENZIÓN LUX, Gorazdova 58, www.luxpenzion.sk
ár cca  24 €, kapacitás 60, (0)37 6923 111

HOTEL AGROINŠTITÚT, Akademická 4, www.agroinstitut.sk
ár cca 37 €, kapacitás 100, (0)37 7910 111

PENZIÓN U KRBA, Gorazdova 56, www.ukrba.sk
ár cca  30 €, kapacitás 26, (0)918 055 066

AGRO COMPLEX APARTMENTS ***, Akademická 3/A, www.ubytovanienitra.com
ár cca 19.00 €, (0) 917 310 583

UBYTOVŇA TROGÁR, Levická 54, www.trogar.sk
ár cca  10 €, kapacitás 30,  (0)903 655 744

UBYTOVŇA BIBI, Dlhá 99, www.ubytovna-nitra.sk
ár cca  12.50 €, kapacitás 13, (0) 948 006 777

Klokočina
UBYTOVŇA NITRA, Čajkovského 2, www.ubytovnanitra.sk
ár cca  14 €, (0)37 6518 700

Krškany
HOTEL VILIAM FRAŇO, Sikárska 15, www.hotelviliamfrano.sk
ár cca  55 €, kapacitás 46, +421 905 438 436, (0)37 2400 020

PENZIÓN PRI MLYNE, Pri mlyne 42, www.penzionprimlyne.sk
ár cca  20 €, kapacitás 10, (0)917 234 234

HOTEL ABC, Novozámocká 220, www.abchotel.sk
ár cca  6 €, (0)37 6580 658

HOTEL NITRA, Novozámocká 214, www.hotelnitra.sk
ár cca  18 €, kapacitás 156,  (0)37 6316 954

PRIVÁT LIENKA, Na priehon 14, www.privatlienka.sk
ceny od 20 €, (0) 915 913 453

Zobor
HOTEL ZLATÝ KĽÚČIK, Svätourbánska 27, www.zlatyklucik.sk
ár cca  70 €, (0)37 6550 289

PENZIÓN ARTIN, Svätourbánska 37,  www.penzionartin.sk
ár cca  45 €, kapacitás 12, (0)37  6516 101

PENZIÓN TOFI, Martinská dolina 66, www.penziontofi.sk
ár cca  29 €, kapacitás18, (0)37 6516 703

PENZIÓN VILA ÁRIA, Dobšinského 31, www.aria.sk
ár cca 17 €, kapacitás 32, (0)37 6517 739

PENZIÓN ZOBORSKÁ, Dolnozoborská 8, www.penzionzoborska.sk
ár cca  38 €, kapacitás 25, (0)37 6511 194

PIZZERIA a PENZIÓN TOSCANA, Dolnozoborská 42, www.pizzeriatoscana.sk
ár cca  45 €, kapacitás 16, (0)905 601 085

ZÁMOK U GRÓFA, Kamenná 8, www.zamokugrofa.sk
kapacitás 10, (0)903 223 525

UBYTOVANIE NITRA ZOBOR, Ružová 42,  www.nitraubytovanie.sk
ár cca 16 €, (0) 902 482503

Kalvária
HOSTEL SEBOL, Moyzesova 31, www.sebol.sk
ár cca  10 €, (0)905 793 854

Mlynárce
NITRA GLYCERIN HOSTEL, Bratislavská 15, www.nitraglycerinhostel.com
ár cca  12 €, (0)902 695 505

Környék
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, Školská 919, Mojmírovce, www.kastielmojmirovce.sk
HOTEL THERMALKESOV, Poľný Kesov 252, Poľný Kesov, www.thermalnitrava.sk
HOTEL ZÁMOK, Parková 1, Topolčianky,  www.zamok-topolcianky.sk
PARK HOTEL TARTUF BELADICE, www.tartuf.sk
PENZIÓN DOLINA, Svätojánska ulica 467, Horné Lefantovce, www.penziondolina.sk
PENZIÓN ELEFANT, Dolné Lefantovce 217, www.penzionelefant.sk
PENZIÓN HOFFER, Hlohovecká, Lužianky, www.penzion-hoffer.sk
PENZIÓN LAPÁŠ U HOFFERA, Veľký Lapáš, www.penzion-hoffer.sk
PENZIÓN KALVIN, Rastislavice 352, www.booking.com/Kalvinpub, www.penzionkalvin.sk
APARTMÁNY FORTUNA, Novozámocká 207, Ivanka pri Nitre, www.apartmanyfortuna.sk
PENZIÓN GAZDOVSKÝ HOSTINEC, Hlavná 81, 951 93   Topoľčianky, www.gazdovskyhostinec.sk
CHATEAU APPONY, 956 14  Oponice 271, www.chateauappony.sk

Ifjúsági szállók
ŠTUDENTSKÝ DOMOV AKADEMICKÁ SPU, Akademická 1755, www.spu.sk
ŠTUDENTSKÝ DOMOV ANTONA BERNOLÁKA, Tr. A. Hlinku 38, www.spu.sk
ŠTUDENTSKÝ DOMOV MLADOSŤ SPU, Štúrova 3, www.spu.sk
ŠTUDENTSKÝ DOMOV POĽNOHOSPODÁR SPU, Vihorlatská 10, www.spu.sk
ŠTUDENTSKÝ DOMOV UKF NITRA, Slančíkovej 1, www.ukf.sk
ŠTUDENTSKÝ DOMOV UKF ZOBOR, Dražovská 2, www.ukf.sk

 

Tagok

 Nyitrai püspökség

A Nyitrai vár Szlovákia egyik legértékesebb kulturális emlékeként a Nyitrai Püspöki Hivatal felügyelete alá tartozik. Már a 830. év körül Pribina fejedelem a városban templomot építtetett, amely a kereszténység első történelmileg is dokumentált bizonyítéka hazánkban. A legrégibb épen maradt építmény Szt. Emmerám román stílusú temploma. A vár részeit alkotják még: az ún. Vazul-torony, Püspöki palota, Egyházmegyei múzeum vagy a kazamaták. A Nyitrai vár jelenleg a Püspöki Hivatal székhelye és a város legszembetűnőbb kulturális és történelmi emléke.

Arriva rt.

ARRIVA NITRA rt.

Štúrova 72

949 44 Nitra,

Szlovák Köztársaság

Az ARRIVA NITRA rt. Szlovákiában a legnagyobb autóbusz társaságok közé tartozik több mint 515 dolgozójával és az évente 17 millió kilométert is meghaladó teljesítményével.

A társaság fő tevékenysége:

 • regionális menetrend szerinti járatok
 • városi tömegközlekedés
 • nemzetközi autóbusz közlekedés
 • belföldi menetrend szerinti járatok
 • turista járatok
 • szerződéses közlekedés

Agrokomplex

A szervezet 1974-ben alakult és ma már az egyik legfontosabb kiállítás-rendező szervezet Szlovákiában. A teljes bérelt terület Szlovákiai viszonylatban a piaci részesedés több mint 40%-át teszi ki. A 2008-as év elejétől megváltozott a jogi formája, segélyszervezetből állami vállalattá alakult át. A vállalat küldetése a vállalkozói szféra szervezetei közti kommunikáció elősegítése nemzeti és nemzetközi szinten, valamint a kereskedelmi és gazdasági együttműködés támogatása.

Mikado szálloda

A városközpontban található Mikado Szálloda könnyen megközelíthető. Üzleti tevékenység szempontjából ideális kiindulópontnak számít. A bevásárlóközpont 5 percnyi sétára van, a történelmi belváros gyalog nem egész 15 percen belül elérhető.

Reprezentatív termek, az elszállásolás magas kényelmi foka, ingyenes parkolás, exkluzív kiszolgálás, nagy kapacitású kongresszusi és báltermek, kiváló technikai felszereltség, bor választék, gazdag gasztronómiai élmények, wellness, fallabda, fitnesz, golf szimulátor.

A Mikado szálloda az Ön rendelkezésére áll: – 45 kényelmesen berendezett szobával és lakosztállyal – modern pihenő és sport központtal, valamint magas szintű minőségi szolgáltatásokkal az Ön maximális kényelme érdekében – a legmodernebb technikai felszereltséggel rendelkező Kongresszusi Központtal, amely konferenciák, szemináriumok, prezentációk és más üzleti és magán rendezvények megszervezésére alkalmas

 

Castellum, n. p. sz.

A Castellum non-profit szervezetet 2010-ben alapították. Az általános és jótékony szolgáltatásokat, amelyeket a non-profit szervezet a törvény szerint és a memorandum értelmében biztosít nem más, mint a kulturális és szellemi értékek létrehozása, fejlesztése, védelme és bemutatása. A másik tevékenység a Nyitrai vár, NKE mentése és helyreállítása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a non-profit szervezet olyan tevékenységet folytat, amely összekapcsolódik a Nyitrai püspökség Egyházmegyei Múzeumának a működésével és mindennapi menetével. A Nyitrai vár keretén belül különféle tevékenységek megszervezését biztosítja, mint például a vár reklámozása, koncertek szervezése, filmvetítések, stb.

HOTEL Agroinštitút ***

A Hotel Agroinštitút egy 106 ágyas kapacitással rendelkező létesítmény része, amely Nyitrának és a környékének a csodálatos látványát nyújtja. A létesítményben különféle mérettel rendelkező konferencia- és tárgyalóhelységek vannak, amelyek kongresszusok, szemináriumok, iskolázások és munkaértekezletek szervezéséhez kiválóak.

Itt 10 % árengedmény a szállásra

 

Az Ürményi kastély

Az Ürményi kastély történelmi hangulattal átitatott vonzó környezetben nyújtja szolgáltatásait. Egy Nyitrához közeli, kellemes park közepén helyezkedik el és a látogatóinak szállást, egész napos étkeztetést és teljesen berendezett helységeket kínál, amelyek oktatási, társadalmi és sport események céljainak is megfelelnek.

Az Ürményi kastélyt 1721-ben építtette Hunyadi gróf barokk stílusban, később klasszicista stílusban építették át. Hunyadi gróf uradalmának a kastélyon kívül része volt még az angolpark és a lovarda. Hunyadi büszkesége volt a hatalmas ménes, ahol nemesített arab, spanyol és olasz lófajtákat tartottak. 1814-ben éppen Ürményben tartották az első lóversenyt Felvidék területén.

A kastélyt és a régi lóistállókat jelenleg az eredeti szálloda és konferencia épületté alakították át történelmi stílusban.

A kastély a mai felújított formájában vendégeinek 35 kétágyas és 6 egyágyas szobákban kínál szállást.

Az elszállásoláson és az étkeztetésen kívül a kongresszusi turizmussal kapcsolatos szolgáltatásokat is kínál. Az ajánlat magába foglalja a 25 méteres fedett medencét, amely az egész év folyamán működik, szaunát, masszázsokat, teniszpályákat, strandröplabda pályákat, edzőtermet és a földalatti alagutakban fedett lőtérrel szolgál a rövid kézifegyverek számára.

Ürmény (Mojmírovce) község

Ürmény község a nyitrai táblán helyezkedik el, ami a Duna menti alföld részét képezi. A község Nyitra városától 14 km-re található. Vidéki jellegű virágzó mezőgazdasággal rendelkező község. Az Ürményi medencében a Cedroň patak mellett terül el, amelynek mindkét partján a Nyitrai hátság dombjai emelkednek.

A község központjának 140 m-es a t.f.m-a. A legmagasabb tengerszint feletti magassággal a 179 m-es Császár-hegy rendelkezik. A legalacsonyabban a 126 m-en a tengerszint felett a Kápony melletti híd található. A község a CEDRON mikro-régió része, ami jogi személyek érdekközössége. A közösség Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Svätoplukovo, Štefanovičová, Veľká Dolina községeket egyesíti, valamint további olyan cégeket, mint a Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o., Mojmírovské kroky polgári egyesület, Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce és a TaurisNitria, s.r.o. Mojmírovce.

 

A község területe hidrogeológiai szempontból a pozitív nyugalmi vízszintű artézi kutak zónájában helyezkedik el. Azonban általában az egész Ürményi medencében nagyon kevés felszíni víz található. Az éghajlati viszonyok a földrajzi szélességtől, a tengerszint feletti magasságtól és a terepviszonyoktól függenek. A község a meleg éghajlatú területekhez tartozik – a száraz és meleg alföldi éghajlatával. Ürmény község teljes környezeti infrastruktúrával rendelkezik /vízvezeték, szennyvíztisztító/. Felszerelt egészségügyi központtal és gyógyszertárral rendelkezik. Kiépült iskolarendszere van – óvoda, általános iskola, művészeti általános iskola, középiskola a fogyatékkal élő fiatalok számára, átképzések lehetősége, valamint egyetemi és főiskolai tanulmányok esti képzési lehetőségei. A község jó üzleti és éttermi hálózattal rendelkezik.

A község 4 temetőt és egy ravatalozót gondoz. Több zöld területtel rendelkezik a történelmi parkkal egyetemben. Továbbá nagy közösségi háza is van /nagyterem, a gyermekek és fiatalok klubja, tornaterem, könyvtár/, sportpályája /labdarúgás, tenisz, röplabda/, lőtér a vadászok számára. 2016 májusában nyitottuk meg a Mojmírovce Regionális Múzeumot.

A Mojmírovce Regionális Múzeum megtekintésre kínálja a legnagyobb szlovákiai ezüst kincs részét, amelyet éppen Ürményben fedeztek fel, népművészeti kiállítást, a művészeti fafaragás kiállítását, a csodálatos plébániakönyvtárat, a régió legjelentősebb személyiségeinek a kiállítását, mint például Grassalkovich Antal, a Hunyady és az Appel nemesi családok.

A látogató itt megtekintheti az Aldobrandini herceg kastélyának felújításának szentelt kiállítást és a borászati kiállítást. A múzeumhoz tartozik az információs iroda a turisták számára, ajándéktárgyak értékesítése és a múzeumi idegenvezetés.

Kistapolcsány (Topoľčianky) község

A felső Zsitva-mente természetes festői környezetében, a Tribecs és Vágmenti Inóc hegységek lábainál terül el Kitapolcsány faluja. Kistapolcsány évről évre keresettebb és látogatottabb turista célponttá válik kitűnő elhelyezkedésének köszönhetően, ahol a felső Zsitva-mente termőföldje és a Tribecs-hegység lejtői végződnek, ahol gazdag az erdők állatvilága a bölény vadaskerttel egyetemben.

1990-ben a Kistapolcsányi kastély udvarán régészeti kutatás indult, ami feltárta az i.sz. a 6. és 7. századból származó ezen a területen található település nyomait. A Kistapolcsányról szóló első írásos emlék 1293-ból származik, amikor a Nyitrai káptalan birtokleveleit összeírták, amelyben Kistapolcsány is említésre kerül TOPOLCHEN PARVUM megnevezés alatt. Az első földesúr „comesHaslav“ volt, aki ezt a területet IV. Béla magyar királytól kapta ajándékként a tatárok elleni védelem során tanúsított merészségéért. Az akkori nemesi cím, a „comes“ használatával a kistapolcsányi úri családok alapítójává vált. 1561 és 1723 között 162 évre Kistapolcsány lett Bars megye székhelye. 1614-től 1708-ig Kistapolcsány a Rákóczi család tulajdonába került, 1709-től 1742-ig a Zichyieké volt, aztán a buzini Keglevich grófok időszaka 1743-ban kezdődött és 1890-ben fejeződött be.

A Keglevichek községünkben olyan építkezéseket kezdeményeztek, amelyek a mai napig fennmaradtak – az Alexandriai Szt. Katalin temploma, amelyet 1773-tól 1781-ig építettek, és ebben az évben szenteltek fel. A másik jelentős építmény, amely a Keglevichek jóvoltából jött létre, a kastély reneszánsz-klasszicista homlokzata 1818 és 1825 között. 1890-ben érkezik Kistapolcsányba a Habsburg család első tagja, Habsburg József Károly főherceg, aki később az egész vagyonát fiára, Habsburg József Ágostra hagyta. Habsburg J. Á. 1908 és 1910 között Vadászkastélyt, úri lovardát és kocsiszínt építtetett, további nagyon fontos döntései közé tartoztak: a vasút Kistapolcsányig való meghosszabbítása, az első kistapolcsányi állami iskola megépítése, amely 1911-ben kezdte meg a működését. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1918-as megszűnése után a Habsburgok befejezik pályafutásukat Kistapolcsányban és a vagyonuk az újonnan megalakult Cseh-szlovák Köztársaságé lesz. 1923 augusztusától Kistapolcsány a köztársaság elnökeinek nyári rezidenciája lesz, valamint az elsőé is, ugyanis T.G. Masaryknak itt is volt saját székhelye.

 

A Kistapolcsányi (Topoľčianky) borüzem

A Château Topoľčianky márkanév egy 1933-ban megalapított hagyományos borászatot képvisel. Jelenleg a társaság több mint 550 ha-on a nyitrai és dél-szlovákiai bortermelő vidékek különleges bortermő területein gazdálkodik. A szabályozott erjesztéssel nehéz és desztillált borokat készítenek, amelyek tökéletesen képviselik eredetük „terroir-ját“. A vörösborok nagyobb részét klasszikus nagy fahordókban érlelik és a minőségi fehér italok pedig rozsdamentes hordókba töltve várakoznak. Jelenleg a Château Topoľčianky borászat a finoman felélesztett hagyomány tökéletes képviselője, amely egész az első köztársaság idejébe nyúlik vissza és az évente több mint hat millió üveg gyártásával Szlovákiában a vezető bortermelők közé tartozik.

 

Kapcsolat

Mgr. Marta Hároniková

ügyvezető igazgató NOCR

mobil: (+ 421) 0911 729 888 tel.: (+ 421) 37 65 02 390 e-mail: marta.haronikova@nocr.eu

Mgr. Dana Póčiková

koordinátor NOCR

mobil: (+421) 0911 392 860 e-mail: info@nocr.eu

Rólunk

Üdvözöljük a Nyitrai Idegenforgalmi Szervezet hivatalos oldalán, ahol rengeteg információt találhat arról, hogyan töltse feledhetetlenül az idejét Nyitrán és környékén.

A Nyitrai Idegenforgalmi Szervezetet 2012-ben alapították. Önálló jogalanyi szervezetként jött létre, amely a 91/2010 sz. idegenforgalmat támogató törvény szerint működik, amelyet Szlovákia Közlekedési, Építésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumában regisztráltak.

Alapító tagok:

Nyitra városa, a Nyitrai Római- Katolikus Püspökség, Arriva Nitra, rt., Agrokomlex – Kiállítás Nitra, á. v. és a LL real invest, kft.

A szervezet az idegenforgalom fellendítése nemzeti stratégiája érdekében jött létre, valamint a turisztikai útvonalak megszervezésének modern stratégiai rendszerét szorgalmazza. A köz- és magánszféra közötti partnerség elvén működik, amennyiben egyesíti a térségben működő önkormányzati, üzleti és más szférában tevékenykedő szervezeteket.

A szervezet feladata a megfelelő együttműködés elősegítése minél nagyobb számú szervezet között, amelyek megalkotják és befolyásolják a látogatók élményeit, valamint tagjaink érdekeinek a védelmét.

A Nyitrai régió hatékony turizmusfejlesztésének a keretén belül, azzal a céllal, hogy vonzó idegenforgalmi célponttá váljék az élményturizmus számára, a nyüzsgő városi élettel és attrakciókkal, szükségesnek tartjuk a szervezetekkel való szorosabb együttműködést, valamint az idegenforgalmi potenciállal, amelyek hajlandóak megosztani velünk ezt a közös célkitűzést.

Desztináció-menedzsment szervezetként megvalósítjuk és folyamatosan érdeklődünk olyan tevékenységek iránt, amelyek növelnék a látogatók létszámát a térségben, valamint a kiadásokat a látogatók tartózkodási ideje alatt, a kiránduláson töltött napok számának a megnövelését, továbbá a helyi lakosok számára is lehetővé tenni az utazást ismeretszerző, szórakozási, kikapcsolódási és kulturális céllal.

 

 

Book

[flipbook pdf=”http://visitnitra.eu/wp-content/uploads/2017/03/visitnitra-book.pdf”]

HOTEL Agroinštitút ***

HOTEL Agroinštitút ***

Hotel Agroinštitút je súčasťou komplexu s kapacitou 106 lôžok s prekrásnym výhľadom na Nitru a okolie. V komplexe sú k dispozícii konferenčné a rokovacie priestory rozličnej veľkosti na usporiadanie kongresov, seminárov, školení a pracovných porád.

10 % zľava na ubytovanie z pultových cien

Kontaktné údaje: 037/79 10 111

0908 291 248

recepcia@agroinstitut.sk

Oficiálna webstránka

www.agroinstitut.sk

Obec Mojmírovce

Obec Mojmírovce

Obec Mojmírovce leží na Nitrianskej tabuli, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Obec je vzdialená od mesta Nitra 14 km. Je typickou vidieckou obcou s rozvinutou poľnohospodárskou výrobou. Rozkladá sa v priestoroch Urmínskej kotliny pri potoku Cedron, po oboch brehoch sú vŕšky Nitrianskej kopcoviny.

Stred obce má výšku 140 m.n.m. Najvyššia nadmorská výška je 179 m na Čásarovskej hore. Najnižšie miesto je pri moste na Káponi 126 m.n.m. Obec je súčasťou mikroregiónu CEDRON, ktorý je záujmovým združením právnických osôb. Združenie spája obce Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Svätoplukovo, Štefanovičová, Veľká Dolina a ďalšie subjekty ako sú Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o., občianske združenie Mojmírovské kroky, Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce a Tauris Nitria, s.r.o. Mojmírovce.

Z hydrogeologického hľadiska leží územie obce v zóne artézskych vrtov s pozitívnou hladinou. Vo všeobecnosti je ale celá Urmínska kotlina veľmi chudobná na povrchové vody. Klimatické podmienky sú závislé od zemepisnej šírky, od nadmorskej výšky a od expozície terénu. Územie obce patrí do teplej klimatickej oblasti – suchej s teplou nížinnou klímou. Obec Mojmírovce má vybudovanú kompletnú environmentálnu infraštruktúru /vodovod, kanalizácia, čistička odpadových vôd/. Disponuje kompletným zdravotným strediskom a lekárňou. V obci je kompletné školstvo – materská škola, základná škola, základná umelecká škola, odborné učilište pre postihnutú mládež, možnosť rekvalifikačných štúdií a externé formy vysokoškolského a bakalárskeho štúdia. Obec má aj dobrú obchodnú a reštauračnú sieť.

Obec spravuje 4 cintoríny a dom smútku. Má množstvo zelených plôch vrátane historického parku. Ďalej disponuje veľkým spoločenským domom /veľká sála, kluby detí a mládeže, posilňovňa, knižnica/, športovým areálom /futbal, tenis, volejbal/, poľovníckou strelnicou. V máji roku 2016 sme otvorili Regionálne múzeum Mojmírovce.

Regionálne múzeum Mojmírovce ponúka expozíciu časti najväčšieho strieborného pokladu Slovenska, ktorý bol nájdený práve v Mojmírovciach, expozíciu ľudových umeleckých remesiel, umeleckého rezbárstva, nádhernú farskú knižnicu, expozíciu najvýznamnejších osobností regiónu, ako boli Anton Grasalkovič, šľachtický rod Huňadyovcov a Appelovcov.

Rovnako tu návštevník nájde aj expozíciu venovanú obnove kaštieľa princa Aldobrandiniho a vinársku expozíciu. Súčasťou múzea je aj turistická informačná kancelária, predaj suvenírov a sprevádzanie po múzeu.

www.mojmirovce.sk

Vinárske závody Topoľčianky

Vinárske závody Topoľčianky

Značka Château Topoľčianky reprezentuje vinárstvo s tradíciou založené v roku 1933. V súčasnosti spoločnosť obhospodaruje viac ako 550 ha exkluzívnych vinohradníckych polôh v Nitrianskej a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. Riadenou fermentáciou sa získavajú plné a extraktívne vína dokonale reprezentujúce „terroir” ich pôvodu. Veľká časť červených vín zrie v klasických veľkých drevených sudoch a kvalitné biele moky čakajú naplnené v nerezových tankoch. Dnes je vinárstvo Château Topoľčianky dokonalým reprezentantom citlivo oživenej tradície, ktorá siaha do prvej Československej republiky a s produkciou viac ako šesť miliónov fliaš ročne sa na Slovensku radí k lídrom vinárskej produkcie.

Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o.

Cintorínska 31

951 93 Topoľčianky

Tel.: 037/630 11 31

e-mail: info@vinotop.sk

www.vinotop.sk

 

Obec Topoľčianky

Obec Topoľčianky

V malebnom prírodnom prostredí horného Požitavia na úpätí pohorí Tríbeča a Pohronského Inovca sa rozprestiera Obec Topoľčianky. Topoľčianky sa z roka na rok stávajú čoraz viac vyhľadávaným a navštevovaným cieľom turistov vďaka vynikajúcej polohe, kde končí úrodná pôda horného Požitavia a svahov Tribečského pohoria, ktoré sú bohaté na všetky druhy lesnej zveri, vrátane zubrej obory.

V roku 1990 bol započatý archeologický výskum na nádvorí zámku v Topoľčiankach, ktorý odhalil stopy osídlenia tejto oblasti z čias 6. a 7. storočia n. l. Prvá písomná zmienka o Topoľčiankach sa datuje do roku 1293, kedy vznikla listina z obchôdzky majetkov Nitrianskej kapituly, v ktorej sa nachádza údaj o Topoľčiankach, ktoré sa v tejto listine uvádzajú pod názvom TOPOLCHEN PARVUM. Prvým zemepánom bol „comes Haslav“, ktorý dostal toto územie ako odmenu od uhorského kráľa Bela IV. za chrabrosť v obrane proti Tatárom. S vtedajších šľachtickým titulom „comes“ sa stáva zakladateľom rodu pánov z Topoľčianok. V rokoch 1561 – 1723, na dobu 162 rokov, sa stávajú Topoľčianky sídlom Tekovskej župy. Od roku 1614 do roku 1708 sa majiteľmi Topoľčianok stávajú Rákocziovci, od roku 1709 – 1742 Zichyovci, éra grófov Keglevichovcov de Buzin započala v roku 1743 a skončila v roku 1890.

Keglevichovci vybudovali v našej obci stavby, ktoré tu pretrvávajú dodnes – Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej stavaný v rokoch 1773 – 1781, kedy bol aj konsekrovaný. Druhou významnou stavbou, ktorú tu zanechali Keglevichovci je renesančno – klasicistické priečelie zámku postavené v rokoch 1818 – 1825. V roku 1890 prichádza do Topoľčianok prvý člen rodu Habsburg, arciknieža Karol Ľudovít von Habsburg, ktorý neskôr daroval celý majetok svojmu synovi Jozefovi Augustovi von Habsburg. J. A. Habsburg dal v rokoch 1908 – 1910 vybudovať Poľovnícky zámok, vybudoval pánsku jazdiareň a voziareň, ďalším jeho dôležitým rozhodnutím bolo predĺženie železničnej trate do Topoľčianok, stavba prvej štátnej školy v Topoľčiankach, ktorá začala slúžiť svojmu účelu v roku 1911. Po zániku Rakúsko – Uhorska v roku 1918 končia v Topoľčiankach Habsburgovci a ich majetok prepadol v prospech novovzniknutého štátu Česko – slovenskej republiky. O augusta roku 1923 sa Topoľčianky stávajú letným sídlom prezidentov republiky, prvým prezidentom, ktorý tu mal svoje sídlo bol T. G. Masaryk.

www.topolcianky.sk

THERMALPARK NITRAVA

THERMALPARK NITRAVA

THERMALPARK NITRAVA sa nachádza v príjemnom prostredí v obci Poľný Kesov, neďaleko Nitry v areáli plnom zelene. Počas letnej sezóny návštevníkom ponúka osvieženie vo vonkajšom Bazéne pri jazere a k dispozícii je aj vnútorný hypertermálny bazén, ktorý je v prevádzke každý deň. Vonkajšie bazény dopĺňa detský bazén a výplavový bazén, ktorý je súčasťou Bazénovej haly – Rodinného raja. Celoročná bazénová hala s dvoma vnútornými bazénmi bude sprístupnená pre verejnosť do konca roka 2015. Novinkou ThermalParku Nitrava bude nová toboganová aréna, ktorú si budú môcť návštevníci vychutnať koncom roka 2015. Otvorená bude celoročne. Tešiť sa môžete na 7 toboganov pre malých aj veľkých. Prekvapením bude tobogan s výstižným názvom Kesovská raketa, ktorý bude mať v našom zariadení slovenskú premiéru.

Bazény sú napustené termálnou vodou z vrtu hĺbky 1200 m, s teplotou 50,5°C, ktorá je ochladzovaná na 34 – 40 °C. Voda je charakterizovaná ako prírodná, vysoko minerálna, hydrogénuhličitanová, sodná, so zvýšeným obsahom sodíkového a hydogénuhličitanového iónu, stredne termálna, slabo alkalická. Táto termálna voda má blahodarný vplyv na pohybové ústrojenstvo, centrálny nervový systém i reumu.

Na kúpalisku sú ďalej k dispozícii: ihriská na basketbal, futbal, badminton, tenisové kurty, plážový volejbal, i bezplatné parkovisko s kapacitou 300 áut.
Pre tých, ktorí by si chceli oddýchnuť pri rybolove ponúkame možnosť zakúpenia rybárskej hosťovačky– systém chyť – hoď. Zaloviť si môžete v našom rybníku, o ktorý sa stará miestny rybársky zväz.
V priestoroch nášho hotela sa nachádza vnútorný hypertermálny bazén, ktorý zregeneruje pohybové ústrojenstvo a uvoľní všetky svaly na tele. Hneď potom stačí urobiť zopár krokov a už ste u maséra. Pre milovníkov oddychu a relaxu ponúkame tradičnú fínsku saunu v novom hotelovom wellness. V rámci neho môžete zrelaxovať aj v parnej a infra saune, oddýchnuť v tepidáriu alebo vírivej vani – jacuzzi.

Nezabúdame ani na tých najmenších, pre ktorých je pripravený detský kútik v hoteli, ale i detská animátorka, ktorá sa počas dňa postará o zábavu vašich ratolestí.

Po celom dni je najlepším riešením opekanie a tak sme pre vás vybudovali všestranné ohnisko.

Areál Thermalparku Nitrava, a v rámci neho hotel ThermalKesov ponúka možnosť ubytovania v hoteli s max. kapacitou 63 lôžok, vhodný i pre náročnejších klientov (reštaurácia, wellness, priestory na rokovania). Balíčky ubytovania sú atraktívne svojou cenou aj ponukou. V cene ubytovania je zahrnutý i vstup do vonkajšieho bazéna a vnútorného hypertermálneho bazéna. Hotel disponuje i audiovizuálnou miestnosťou a tak je ideálnym miestom pre usporiadanie konferencií, školení, či firemných porád.
Pre menej náročných klientov je k dispozícii i možnosť stanovania a kempovania. K vybaveniu kempingu patrí: vjazd pre autá, prípojka elektrického prúdu, chemické WC, spoločné sociálne zariadenie, tradičná umyváreň riadu, ohnisko, široký výber športových aktivít v areáli kúpaliska a v blízkom okolí. Domácim zvieratám je vstup povolený, areál je oplotený a strážený.

Akadémia tanca

Akadémia tanca

Otvorenie turistickej sezóny či iné podujatie je každoročne sprevádzané festivalom hudby, tanca, bubnov a perkusií, gastronomických jahodových a čokoládových špecialít s chuťou regionálnych kulinárskych chuťoviek. Dominantou je tanec v podaní Akadémie tanca, ktorá ponúka širokú škálu rôznorodých tancov, spoločenských, moderných, pre dámy či vysokoškolákov. Akadémia poskytuje tanečné kurzy, krúžky pre deti, mládež, dámy, páry a taktiež cvičenia.

 

Bon Praline

Bon Praline

Čokoládové pokušenie Bon Praline

V úzkej uličke, priamo v centre mesta Vás privíta malá čokoládovňa s belgickou a talianskou čokoládou. Nájdete tam z nej ručne vyrábané výrobky aj víťaza prestížnej súťaže GREAT TASTE AWARDS 2014 – Lyra Mandala, ktorá je vyrábaná v Nitre. Posedíte si pri kvalitnej káve, čaji, tekutej čokoláde, ale aj domácich koláčikoch. Každý si v Bon Praline nájde kúsok svojho potešenia.

 

http://www.nitrianskyhrad.sk/

Castellum

Nezisková organizácia Castellum bola založená v roku 2010. Všeobecno-prospešnými službami, ktoré nezisková organizácia podľa štatútu i podľa zakladacej listiny poskytuje je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Ďalšou jej činnosťou je záchrana a obnova Nitrianskeho hradu, Národnej kultúrnej pamiatky. V praktickej rovine nezisková organizácia vykonáva činnosť spojenú s chodom a bežnou prevádzkou Diecézneho múzea Nitrianskeho biskupstva. V rámci Nitrianskeho hradu organizačne zabezpečuje viaceré aktivity, ako je propagácia hradu, organizovanie koncertov, filmových projekcií a podobne.

 

Tomka

Tomka

Degustácia medoviny v 300 ročnej pivnici

V Nitre, na Farskej ulici č. 28., sídli firma TOMKA, ktorá je najstarším výrobcom medoviny na Slovensku. Je typická tým, že sa dodnes vyrába tradičným spôsobom a to kvasením včelieho medu vo vode a následne dlhodobým zrením v dubových sudoch. Kvalitný med a pomalé dozrievanie v pivnici dávajú medovine krásnu medovo-jantárovú farbu nezameniteľnú sladko-horkú chuť. Stabilná teplota a ideálna pivničná klíma dotvoria jemný a uhladený buket, čím je medovina TOMKA ako nápoj predurčená na slávnostné a výnimočné príležitosti. Navštívte pri prechádzke po Nitre priestory predajne a múzea, alebo si objednajte degustáciu priamo v 300-ročnej pivnici.

 

Prywatny: Organizácia cestovného ruchu okresu Nitra (OCRON)

V roku 2014 sa stalo členom NOCR aj združenie právnických osôb pod názvom Organizácia cestovného ruchu okresu Nitra (OCRON). Členmi združnia podnikateľov sú termálne kúpalisko Thermalpark Nitrava, nezisková organizácia Castellum spravujúca Diecézne múzeum v Nitre, Kaštieľ Mojmírovce, Akadémia tanca, čokoládovňa Bon Praline, tradičná nitrianska medovina TOMKA a reklamná agentúra ZoneMedia Digital.

Mikado Hotel

Hotel Mikado is located near the historical centre of Nitra. The unique location of the hotel offers guests an excellent base for business meetings and for tourism. Mikado Hotel provides its clients with 45 comfortably furnished rooms and suites, a modern relaxation – sports centre, a twenty-four hour monitored car park and the highest level of quality services that are commonplace for the hotel. In the hotel clients may make use of the air-conditioned conference centre with the most hi-tech equipment, suitable for organising conferences, seminars, presentations and other events with larger numbers of participants. The Hotel Mikado rooms and apartments are designed to meet the highest modern design criteria and the requirements of even the most demanding clients. Hotel Mikado is the best alternative for business clientele.

Mikado hotel

Hotel Mikado je ľahko dostupný, v centre mesta. Ideálny východiskový bod pre obchodné aktivity. Obchodné centrum je vzdialené 5 minút chôdze od hotela, do historického centra vám prechádzka nepotrvá viac ako 15 min.

Reprezentatívne priestory, vysoký komfort ubytovania, bezplatné parkovanie, exkluzívny servis, veľkokapacitné kongresové a spoločenské sály, špičkové technické vybavenie, Vinotéka, bohaté gastronomické zážitky, wellnes, squash, fitness, golf trenažér.

Hotel Mikado Vám ponúka:

 • 45 komfortne zariadených izieb a apartmánov
 • moderné relaxačno–športové centrum a kvalitné služby najvyššej úrovne pre vaše maximálne pohodlie
 • Kongresové Centrum s najmodernejším technickým vybavením, vhodné na organizáciu konferencií, seminárov, prezentácií a iných obchodných alebo privátnych eventov

Agrokomplex

The organization was founded in 1974 and nowadays it is one of the most prestigious fair organizations in Slovakia. Regarding the total rented-out area, its market share in Slovakia is more than 40%. From the beginning of 2008, the organization changed its legal status from an allowance organization into a government enterprise. The mission of the organization is to support communication between the businesses on a national and international level and to support trade and economic cooperation.

Agrokomplex

Organizácia bola založená v roku 1974 a v súčasnosti patrí medzi najdôležitejšie výstavnícke organizácie v SR. V celkovej prenajatej výstavnej ploche jej trhový podiel predstavuje v rámci SR viac ako 40%.

Od začiatku roka 2008 došlo k zmene právnej formy organizácie z príspevkovej organizácie na štátny podnik.

Poslaním podniku je podpora komunikácie medzi podnikateľskými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni i podpora obchodu a ekonomickej spolupráce.

Biskupstvo Nitra

Biskupský úrad v Nitre je správcom Nitrianskeho hradu, jednej z najvzácnejších kultúrnych pamiatok na Slovensku. Už okolo roku 830 dal knieža Pribina postaviť v meste kostol, ktorý je prvým historicky doloženým dokladom kresťanstva na našom území.

Najstaršou zachovalou stavbou je románsky kostol sv. Emeráma. Súčasťou hradného areálu je aj tzv. Vazulova veža, biskupský palác, diecézne múzeum alebo kazematy.

Nitriansky hrad je dnes sídlom biskupského úradu a dominantnou kultúrno-historickou pamiatkou Nitry.

 

Bishopric of Nitra

The Office of Bishop in Nitra is administrator of Nitra Castle, one of the most significant monuments in Slovakia. It was built on a limestone rock, which is surrounded by the meander of the Nitra River from three sides. The Castle of Nitra is a cultural heritage and together with the Upper Town on the southern slope of the castle hill was proclaimed a Town Conservation Reserve. The Castle of Nitra consists of four independent parts: the cathedral, bishop palace, outbuildings and outer walls with one entrance gate.

Mesto Nitra

Nitra je jedným z najstarších miest na Slovensku, ktoré vzniklo na siedmych pahorkoch. Dá sa o nej povedať, že predstavuje raj pre archeológov. Okrem bohatej histórie je Nitra známa aj ako centrum poľnohospodárstva, či mesto mladých, keďže tu sídlia dve vysoké školy, a to Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Územie Nitry je takmer tridsaťtisíc rokov nepretržite obývané. V Nitre sídlil knieža Pribina, ktorý dal v meste postaviť a vysvätiť prvý kresťanský kostol na Slovensku. Kráľ Rastislav na toto územie pozval solúnskych bratov Konštantína a Metóda, aby medzi našimi predkami šírili kresťanskú vieru v ich rodnej reči. Konštantínovi tiež vďačíme za prvé slovanské písmo- hlaholiku.

Najdominantnejšou pamiatkou mesta je Nitriansky hrad, ktorý bol už v minulosti mocnou pevnosťou, ktorá odolala aj Mongolským útokom. Do hradu sa vchádza z Horného mesta. Horné mesto je najpôsobivejšia časť Nitry, ozdobená vzácnymi historickými budovami, akými sú napríklad Kostol sv. Petra a Pavla, Malý a Veľký seminár s diecéznou knižnicou, v ktorej sú stovky vzácnych kníh, prvotlačí a rukopisov, Kluchov palác, ktorého roh podopiera kamenný obor Atlanta, Nitranmi dôverne nazývaný Corgoň.

Nitra- to sú aj nové štvrte a sídliská, ulice a cesty, parky a parčíky, reliéfy a sochy, sú to aj nové moderné budovy, upravené priestranstvá, podniky a závody. Uskutočňujú sa tu aj pravidelné výstavy v areáli Agrokomplexu, jedinom výstavisku tohto druhu na Slovensku.
Každoročne sa v Nitre konajú kultúrne, športové a spoločenské podujatia, z ktorých stojí za zmienku Nitrianske kultúrne leto, Nitra, milá Nitra…, Divadelná Nitra, Nitrianska hudobná jeseň, Vianočná Nitra a mnoho ďalších.

Zaujímavosti:

Počet obyvateľov: 79 131 (k. 1.1. 2018)

Rozloha mesta: 100,45 km2

Nadmorská výška: 167 m n.m.

Prímestské časti: Dolné Krškany, Horné Krškany, Staré Mesto, Čermáň, Klokočina, Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, Zobor, Dražovce, Chrenová, Janíkovce

Nitra City

Nitra is one of the oldest towns in Slovakia, which was built on seven hills. It is considered to be the paradise of archaeologists. Except its rich history Nitra is famous as a centre of agriculture or the town of youth, for two universities are there in the town: the University of Constantine the Philosopher and Slovak University of Agriculture.

Territory of Nitra is permanently inhabited for nearly 30 thousand years. It was the seat of the Duke Pribina, who built and consecrated there the first Christian church in Slovakia. King Rastislav invited two brethrens Constantine and Methodius to spread Christianity among his people in their mother tongue here. We also thank Constantine for the first written Slavonic alphabet – the Glagolitsa.

The most dominant sight of the town is the Nitra castle, which used to be a mighty fortress, which withstood even Mongolian attacks. Entrance to the castle is from the Upper town. The Upper town is the most impressive part of Nitra, decorated by precious historical buildings, such as St. Peter´s and Paul´s Church, Small and Big Seminary with Diocesan library with hundreds of valuable books, first prints and manuscripts, Klucha palace, which corner is bolstered by a stone giant Atlanta, who is familiarly called Corgoň by the inhabitants of Nitra.

Nitra, it also means new quarters and housing estates, streets and roads, parks and playgrounds, statues and sculptures, new modern buildings, neat places, firms and factories. Annual expositions take place on grounds of Agrokomplex, the only exhibition place of such kind in Slovakia.

Every year there are organised cultural, sport and social events in Nitra, the most important are Nitra Culture Summer, Nitra, dear Nitra…, International Theatre Festival Divadelná Nitra, Nitra Music Autumn, Christmas Nitra and many others.

Interesting facts:

Population: 81 959 (2nd November 2011)

Territory: 108 km2

Altitude: 167 metres above sea level

Suburbs: Dolné Krškany, Horné Krškany, Staré Mesto, Čermáň, Klokočina, Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, Zobor, Dražovce, Chrenová, Janíkovce

GPS: S48˚ 18´ 25´´, V 18˚ 5´ 11´´

Members

Členovia

Nisys

TIC Nitra

Region Nitra

Region Nitra

ARRIVA NITRA a.s.

Štúrova 72

949 44 Nitra,

Slovenská republika

ARRIVA NITRA a.s. patrí medzi najväčších autobusových dopravcov v Slovenskej republike s viac ako 515 zamestnancami a ročným výkonom prekračujúcim 17 miliónov kilometrov.

Základnou činnosťou spoločnosti je:

 • regionálna linková doprava
 • mestská hromadná doprava
 • medzinárodná autobusová doprava
 • vnútroštátna linková doprava
 • zájazdová doprava
 • zmluvná doprava

Naväzujúce dopravné služby – predaj a miestenkovanie cestovných lístkov pre územie Slovenskej a Českej republiky v systéme AMS.

Spoločnosť má od roku 2003 zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:200

Partners

Arriva Nitra a.s.

Štúrova 72

949 44 Nitra,

Slovak Republic

Tel.: +421 37 6599 224, Fax: +421 37 7720 244

ARRIVA NITRA a.s. belongs to the largest bus operators in Slovak Republic with more than 515 employees and 17 millions of kilometres per year.

The basic activities of the company are:

 • regional transport
 • city transport
 • international transport
 • national transport
 • tours
 • contractual transport

Partneri

Nitra bicyklom a autobusom

MapaNR 600×400 -logosmart

 

Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu a dopravnou spoločnosťou ARRIVA vydali propagačný materiál „Nitra bicyklom a autobusom“.

Nájdete tu mapu Nitry s informáciami o „bikesharingu“, podmienky a postup pri zapožičaní bicyklov, ktoré si od konca júla 2017 môžete požičať na 7 stanovištiach v centre mesta.

Na druhej strane je znázornená schéma liniek mestskej autobusovej dopravy, cenník a návod ako si zakúpiť lístok v autobusovej doprave buď priamo u vodiča alebo formou SMS. Pod schémou sú stručné informácie o najatraktívnejších turistických lokalitách v Nitre.

Všetky informácie sú v slovenskom a anglickom jazyku.

 

Divadelná Nitra 2017

Divadelná Nitra vstúpi do 26. ročníka témou #FUNDAMENTALS,  na javiskách bude hľadať základné hodnoty

 

Kompromis alebo amorálnosť, prežitie alebo kolaborácia, domovina alebo cudzina, zdravý rozum alebo zázrak? Aké sú základné hodnoty života človeka a spoločnosti? Víťazí komercializácia, globalizácia, individualizmus? Aké miesto v našich rebríčkoch hodnôt zastávajú tradície, kultúra, príroda?

Medzinárodný festival Divadelná Nitra vstúpi do svojho 26. ročníka, ktorý sa koná od 22. do 26. septembra 2017, témou #FUNDAMENTALS.

„Záhadný pojem #fundamentals vyjadruje základy, základný princíp, podstatu vecí, esenciu. Chceme sa venovať základným hodnotám. Preto pojem fundamentals rozvetvujeme do kľúčových slov ako domov, rodina, mier, tradície, pamäť, sloboda, spravodlivosť, porozumenie, vzdelanie, príroda, krása…,“ vysvetľuje riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Darina Kárová. „Hodnoty budeme spoločne s divákmi hľadať nielen v uvedených dielach, ale aj vo vizuále, ktorý má podobu osemsmerovky. Interaktívna hra s kľúčovými slovami počas festivalu ešte väčšmi upozorní na dnes opomínané alebo zabudnuté hodnoty ľudí či vecí, ktoré budú obsiahnuté nielen v inscenáciách hlavného programu, ale aj v sprievodnom programe – v podobe filmov, výstav, happeningov, koncertov, diskusií,“ dodáva.

 

Na scéne Divadelnej Nitry 2017 nás budú zaujímať „iné osudy“. Obyčajné i neobyčajné životy ľudí, ktorí preukazujú nezlomnú vôľu, pevnú vieru a snahu nepoddať sa. V podaní európskych i domácich ansámblov.

Hlavný festivalový program ponúkne počas 5-dňového divadelného podujatia na rôznych hracích miestach 11 inscenácií v 17 predstaveniach zaujímavých tvorcov z Belgicka, Česka, Poľska, Spojených štátov amerických, Slovinska a Slovenska.

 

„Okrem činohry uvedieme aj pohybové divadlo, divadlo – film, predstavenie v znakovej reči nepočujúcich, diela inšpirované dokumentom alebo sci-fi, komédie okorenené iróniou, nadhľadom, politickým kontextom, ale aj vážne diela, ktoré zasiahnu a vzbudia emócie. Predstavíme niekoľko tvorcov, ktorí v Nitre na festivale ešte neboli. Všetky inscenácie hlavného programu sú autorským divadlom a originálne spracovávajú klasiku alebo súčasné témy,“ približuje Darina Kárová.

 

Vstupenky sú v online predaji už od 7. augusta 2017 na www.predpredaj.sk.

 

Divadelnú Nitru 2017 otvorí 22. septembra 2017 po prvý raz v histórii festivalu inscenácia zo Spojených štátov amerických. A vôbec po prvý raz sa na Slovensku predstaví aj tvorba Slováka Pavla Lišku. „Jeho“ súbor Nature Theater of Oklahoma z New Yorku, ovenčený newyorskou cenou Obie, je jedným z najznámejších svetových divadelných mien a špecializuje sa na experimentálne scénické diela. Na festivalové dosky prinesie inscenáciu PRÁVO NA ŠŤASTIE, úvahu o povestnom americkom sne.

 

TEASER PRÁVO NA ŠŤASTIE

https://www.youtube.com/watch?v=7UqjBQ07rIw&t=1s

 

„Základný dokument Spojených štátov amerických, Deklarácia nezávislosti, kladie „budovanie osobného šťastia“ medzi „neodcudziteľné práva“, ktoré všetkým ľuďom dáva Stvoriteľ, a ktoré je vláda poverená chrániť. Ale čo je Šťastie? Kde sú hranice Šťastia? A kto je tu dnes šťastný?,“ pýtajú sa tvorcovia vo vtipnom predstavení, ktoré vzniklo v spolupráci umeleckého dua Liška-Copperová z newyorského Nature Theater of Oklahoma a ľubľanského pohybového divadla EnKnapGroup.

 

Aj vďaka postave mexického barmana, výletu do Bagdadu, modernému magickému elixíru a niekoľkým rušivým kovbojským tancom táto inscenácia ukazuje svojrázne uhly pohľadov na Šťastie.

 

„Kartónová výzdoba, kovbojské oblečenie a neustále rozpútavanie násilia sú karikatúrami Tea Party a Trumpa. Vo skvelom scenári – ako vždy, keď ho píšu Liška a Copperová, však znie aj Arthur Miller a Anton Pavlovič Čechov. Citáty spojené s klišé každodenného Američana z ulice a so sitkomami parodujú americký sen, ktorý stále hľadajú milióny Američanov s väčšou vášňou a odhodlaním než kedykoľvek predtým,“ napísal v recenzii Theaterkrant.

 

Na stav spoločnosti, tentoraz u našich susedov, bude v programe Divadelnej Nitry reagovať aj jeden z najprecíznejších a najprovokatívnejších pohľadov na českú spoločnosť po Novembri ´89 z kultového pražského Studia Hrdinů. HEREC A STOLÁR MAJER HOVORÍ O STAVE SVOJEJ DOMOVINY je momentálne hitom českej divadelnej scény. „Vlastenecká” sonda Davida Zábranského, držiteľa ceny Magnesia Litera ako Objav roka, sa provokatívne pýta aj na to, čo je Česko, kde sa Česko začína a kde sa končí, kto alebo čo nesie vinu za súčasnú nechuť Majera a jemu podobných k Česku?

 

TEASER HEREC A STOLÁR MAJER HOVORÍ O STAVE SVOJEJ DOMOVINY

https://www.youtube.com/watch?v=kYAW_U__MoE

 

„Samozrejme, že v inscenácii je reč aj o Zemanovi, ale jedným dychom aj o Havlovi a Klausovi aj o tom, či sa z tejto domoviny má alebo nemá odísť, aký je vzťah našej domoviny k ostatným domovinám a reč je aj o elitách a o ľude, o hraniciach a bezhraničí, o pohŕdaní, lenivosti, o zodpovednosti intelektuálnej menšiny, aj o tom, čo my všetci robíme pre to, aby táto domovina bola skutočne domovinou,“ píše internetový magazín Novinky.cz. V inscenácii Kamily Polívkovej exceluje populárny a zo seriálových hitov známy herec Stanislav Majer, ktorý za výkon v tejto monodráme nesúcej jeho meno získal Cenu divadelnej kritiky za najlepší Mužský herecký výkon roku 2016.

 

České divadelné umenie bude reprezentovať aj známy súbor Cirk La Putyka, ktorý sa spojil s gréckymi umelcami z formácie Rootlessroot. Ich BLACK BLACK WOODS zavedie diváka do magického čiernočierneho lesa, kde sa odohráva priam antický a vo všetkých generáciách prítomný boj otca a syna, kruto nenávistný i krehko láskyplný vzťah rodiča a dieťaťa. Nezvyčajnú inscenáciu o večnej snahe prekročiť vlastný tieň a rodinné modely uvidíme v podaní skutočnej dvojice otca a syna – Rostislava Nováka staršieho a Rostislava Nováka mladšieho.

 

TEASER BLACK BLACK WOODS

https://www.youtube.com/watch?v=Az5V5RHAJ94

 

Jedinečný ľudský príbeh, takpovediac z konca sveta, prinesie na festival súbor BERLIN z Belgicka. Ich ZVIZDAĽ [Černobyľ – tak ďaleko, tak blízko] sleduje veľmi starý manželský pár, ktorý žije osamotený v oblasti zamorenej radiáciou, kde od výbuchu v černobyľskej jadrovej elektrárni v roku 1986 akoby zastal čas. Namiesto úteku pred ekologickou katastrofou sa rozhodli zostať tam, kde žili ich predkovia, kde je ich zem aj zvieratá. Belgickí umelci ich v ukrajinskej dedine Zvizdaľ navštevovali päť rokov a v spojení divadla a filmu prinášajú príbeh o živote na hranici medzi prírodou a civilizáciou, ale tiež o samote, chudobe a napokon aj o láske k domovu.

 

TEASER ZVIZDAĽ

https://www.youtube.com/watch?v=_bL6FZBbUXc

 

 

„Hranice môjho jazyka znamenajú hranice môjho sveta,“ hovorí filozof Wittgenstein. Čo sa však o svete môžeme dozvedieť z jazyka nepočujúcich? To prezradí dielo poľského divadla Teatr Nowy JEDNO GESTO. Štyria herci s rôznymi úrovňami sluchového postihnutia vtiahnu diváka do sveta, ktorý je iný ako svet francúzštiny, nemčiny alebo poľštiny. Inscenácia o komunikácii počujúcich s nepočujúcimi, o obyčajných veciach, s akými sa nepočujúci stretávajú vo svojom živote, ale aj o fascinácii osobitým spôsobom ľudského dorozumievania.
TEASER JEDNO GESTO

https://www.youtube.com/watch?v=oI-GjvEJcAo

 

Na Divadelnej Nitre už tradične nebudú chýbať ani ďalšie domáce diela. Tohtoroční kurátori slovenského programu, dramaturg košického Divadla Thália Miklós Forgács a jeho kolega, režisér József Czajlik, mapovali zaujímavé inscenácie, ktoré sa urodili v aktuálnej sezóne na Slovensku.

 

V ich výbere je aj víťazná inscenácia Novej drámy 2017 VOJNA NEMÁ ŽENSKÚ TVÁR zo Slovenského komorného divadla Martin v réžii Mariána Pecka, ktorá vznikla podľa jedinečného románu laureátky Nobelovej ceny za rok 2015 bieloruskej spisovateľky Svetlany Alexijevič. Emotívne príbehy a výpovede žien, ktoré sa zúčastnili v Druhej svetovej vojne ako vojačky Červenej armády, bojujúce často aj v prvej línií, ožijú v  sugestívnom podaní vynikajúcich martinských herečiek.

 

Rusínski umelci z Divadla Alexandra Duchnoviča Prešov zas prinesú nitrianskym divákom drámu POSADNUTÍ v réžii Braňa Mazúcha. Dostojevského besy už nie sú apokalyptickými vojakmi anarchie a smrti, ale posadnutými, ktorí sa chorobne desia dospieť a trpia nedostatkom lásky. Čo ich obklopuje, si nevšímajú, po čom túžia, to ich ničí. Živá hudba a vášnivé herectvo skvelých rusínskych umelcov ešte väčšmi zosilnia autentickosť javiskového bytia rozorvaných duší.

 

Z tvorby slovenských repertoárových divadiel nebude v programe Divadelnej Nitry chýbať ani novinka domáceho Divadla Andreja Bagara v Nitre. Festivaloví návštevníci si budú môcť pozrieť JÁNOŠÍKA, ako ho stvárnil divadelný vizionár Rastislav Ballek. Mýtus o čestnom junákovi, ktorého k zbojníčeniu dohnala krutá a skrivodlivá doba a ktorý našiel morálku práve v amorálnosti, patrí do kolektívneho vedomia Slovákov. Na Ballekovom javisku však naivný príbeh vo veršoch dostáva filozofický ráz, gýč sa mieša s konceptualizmom, brak s metafyzikou, apelatívno-emočné herectvo s performatívnym dianím.

 

V hlavnom programe Divadelnej Nitry 2017 sa predstaví aj unikátny site-specific projekt štvorice najvýraznejších slovenských nezávislých tvorcov. Divadlo Pôtoň, Debris Company, Med & Prach a Sláva Daubnerová sa spojili, aby pod vedením Ivety Ditte Jurčovej a Michala Ditteho vytvorili dielo MIRACLES. Tri kilometre, tri hodiny, štyri súbory, štyri rôzne priestory – jazero, škola, kostol, lúka a nočné magické putovanie za zázrakmi, ktoré sa odohrá v jedinečnom projekte v bývalom kráľovskom meste Bátovciach.

 

Záver 26. ročníka Divadelnej Nitry bude patriť najvýraznejšej inscenácii aktuálnej sezóny Činohry Slovenského národného divadla – ELITY. Významný český dramatik a režisér Jiří Havelka vytvoril na objednávku SND ironicko-sarkastické dielo o tom, ako vznikla vrstva mocných, ktorí aj dnes vládnu Slovensku. Nepríjemné anekdoty o tom, aké ťažké je rozpoznať pravdu od klamstva, kompromis od amorálnosti, prežitie od kolaborácie v podaní hereckých hviezd SND.

 

Záštitu nad festivalom prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč.

 

Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.skwww.facebook.com/divadelna.nitra

 

 

Pre ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte: Zuzana Kizáková, PR manažérka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, tel: 0908 663 903 / press@nitrafest.sk

 

NOCR

Zakopaný meč pod Zoborom

Pod jedným z veľkých balvanov ležiacich pri ceste k bani, ako starí Zoborčania oddávna hovoria kameňolomu,  je pochovaný Svätopluk. Lenže, kto z nás  by kameň  vládal odvaliť a presvedčiť sa, či je to  pravda? Nikto, samozrejme, a preto je toto tvrdenie doposiaľ  zahalené rúškom tajomstva. Veľký kameň je stále na svojom mieste  a možno trpezlivo vyčkáva  na mocného  siláka Corgoňa spod hradu. Ako znie legenda, ktorej Zoborčania verili a ktorá  akoby dopĺňala  medzery v dejinách, ktoré už dávno zavial čas?

 

Legenda o meči zakopanom pod Zoborom, ktorú sme si prečítali v časopise Historická revue  (1990, č. 3), hovorí, že v kláštore pod Zoborom, ktorý  dal vybudovať kráľ Svätopluk,  mnísi  jedného dňa práve zhasínali sviece a zatvárali brány, lebo sa už zvečerievalo. Na ceste ku kláštoru sa  ocitol osamotený jazdec, nesúci sa na krásnom koni. Kôň bol ustatý, prekonal dlhú cestu  a unavený bol  už aj jazdec.  Napriek tomu, že to bol mocný chlap, zvyknutý sedávať na koni.

 

Mal pripásaný dlhý meč a hoci sa stmievalo, rukoväť sa blyšťala. Bola celá zo zlata, vykladaná drahými kameňmi. Brána kláštora bola už zatvorená, keď svojou čižmou na ňu zabúchal. Jeden z mníchov vyzrel cez oblok. „Bratia, akýsi  jazdec stojí pred bránou, isto kráľovský posol,“ povedal mních. Ale keď otvoril bránu, pred vrátami nebolo nikoho.

 

V tom čase bol jazdec už za kláštorom v lese. Popoháňal svojho koňa, aby sa dostal čím hlbšie do hory. Ocitol sa na malej odľahlej čistinke. Tu priviazal koňa k dubu a rozložil oheň. V žiari vatry bolo vidieť, že nie je poslom, ani obyčajným pútnikom. Mal drahé šaty, spona plášťa sa mu jagala, aj ostrohy mal pozlátené. Sotva sa rozhorela jedna vatra, založil druhú. Dlho, ako socha, stál medzi dvoma  ohňami. Nadránom, keď vyšla Zornička, priviedol koňa. Tam ho sťal a zakopal. Meč aj všetky svoje drahocennosti zahrabal pod pahrebu vatry. Keď sa rozvidnelo a vrcholec  Zobora pozlátilo slnko, schádzal ku kláštoru z hory ako obyčajný pútnik.

 

„Otvorte, som priateľ, pútnik bez zbrane!“

„Čo si od nás žiadaš, priateľu? pýtali sa mnísi.

„Chcem byť vaším bratom a ostať medzi vami!“

 

Mnísi otvorili bránu, dlho sa radili, či ho prijať. Predložili mu posvätné knihy a vysvitlo, že je veľmi múdry. Onedlho ho prijali medzi seba za brata. Žil tam dlho, až mu obeleli vlasy. Keď umieral, mníchom prezradil: „Ja som kráľ Svätopluk.“ A hneď dokonal.

 

Traja mnísi, čo to počuli, skoro onemeli, nepovedali ani slovo. Iba rozkázali zachovať v kláštore veľký smútok. Keď sedem ráz zapadlo slnko, v čistom bielom súkne obalené telo vyniesli na temeno Zobora. Tam kráľa Svätopluka uložili do tesaného hrobu. Nepostavili mohylu, ako bolo zvykom, iba ploský kameň položili na to miesto. Prisahali, že nikomu neprezradia toto miesto, lebo to bola kráľova posledná vôľa. Nik nevedel, koho mnísi pochovali na vrchole Zobora. Iba keď Svätoplukov národ viedol vojnu za slobodu, počuli ľudia čudný cvengot z úpätia Zobora. To zakopaný meč kráľa Svätopluka zacvendžal. Vraj ho mnohí hrdinovia slovenského národa  už  našli, bojovali s ním za vlasť a vždy po víťazstve ho zas uložili naspäť, aby ho mohli ďalšie generácie použiť pri ohrození.

 

Toľko legenda, ktorá sa traduje medzi obyvateľmi Zobora. A čo dokazujú historici a archeológovia? Na úpätí vrchu Zobor sa nachádzal  benediktínsky kláštor  sv. Hipolyta. Vedci sa zhodujú, že vznikol v rozmedzí rokov 850 – 880, teda v časoch príchodu Cyrila a Metoda  (r. 863)  na naše územie. Podľa českého kronikára Kosmasa / ╬ 1178 / zomrel  kráľ Svätopluk  II. v kláštore na Zobore v roku 896.

 

Jestvovanie kláštora okrem archeologických nálezov dokazujú aj písomné dokumenty.  Napríklad je doložené, že kráľ Štefan I. obdaroval kláštor sv. Hipolyta na Zobore v roku 1006. K  benediktínskemu kláštoru  sv. Hypolita i kamaldulskému  kláštoru sv. Jozefa sa viaže prvá písomná zmienka o škole, nemocnici, lekárni, preklade Biblie do slovenčiny,  o kanonizovaní prvých svätcov sv. Svorada a sv. Benedikta z území Slovenska na Nitrianskom hrade v roku 1083, či prvé zachované písomnosti nazývané Zoborské listiny z roku 1111 a 1113.

Dopravná spoločnosť ARRIVA a Mesto Nitra rozbehli projekt zdieľaných bicyklov v Nitre

V piatok 28. júla 2017 bol slávnostne zahájený projekt zdieľaných bicyklov v Nitre. Ide zatiaľ o jediný projekt svojho druhu na Slovensku. Vznikla tak nová atraktivita pre turistov ale aj domácich obyvateľov.

Bicykle bude možné prenajať za 0,50 eura/h, s tým, že táto hodinová sadzba je počas prvých štyroch hodín prenájmu. Ak si bicykel požičiate na viac ako štyri hodiny, zaplatíte za 24 hodín maximálne 3 eurá.

Dostupné je aj predplatné za 25 eur na 12 mesiacov. Čo sa týka registrácie, stačí sa zaevidovať a zaplatiť platobnou kartou stránke arriva.bike resp. cez aplikáciu arriva bike, ktorá bude pre smartfóny dostupná na Google Play a tiež v Apple Store.

 

Zatiaľ je vytvorených 7 stanovísk v nasledovných lokalitách:

–  autobusová stanica – v zmodernizovanej časti stanice

Svätoplukovo námestie – v blízkosti pošty

Tr. Andreja Hlinku – Centro Nitra – zo strany, kde sa nachádza cyklistický chodník

Župné námestie – vedľa verejných toaliet

SPU ŠD Mladosť – vedľa parkoviska pred internátom

Mestský park na Sihoti – vedľa hokejovej arény

Chrenovský most –  vedľa parkoviska

 

Na bicykloch je palubné GPS, konštrukcia bicykla je pevná, bicykle sú ukotvené v stojanoch v špeciálnej stanici s automatickým uzamykaním. Bicykle a stojany sú vyrobené tak, aby odolali aj nepriaznivým poveternostným podmienkam a aj preto bude v rámci vhodných klimatických podmienok projekt realizovaný do 30.novembra 2017. V roku 2018 bude opäť spustený 1.marca 2018.

 

Vedľa stojanov so zdieľanými bicyklami sú nainštalované solárne lavičky Steora. Napájané sú výlučne zo solárnej energie a fungujú nezávisle od počasia. Ich súčasťou sú 2 USB konektory pre nabíjanie zariadení a taktiež bezdrôtové nabíjanie na okraji lavičky. Lavičky sú osvetlené a pri nabíjaní sa farba svetla zmení na fialovú. Dobrou správou je prítomnosť Wi-Fi, ktorá je bez hesla a zadarmo. Internet je 4G. Lavičky sú na 6 miestach.

Na Vinobranie do Topoľčianok pohodlne autobusom z Nitry

Len 20 km od Nitry leží malebná obec Topoľčianky, preslávená rozsiahlym anglickým parkom a klasicistickým zámkom – sídlom vnučky cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Sisi, neskôr letným sídlom Tomáša Garyka Masaryka. Neďaleko zámku sídli vinárstvo Château Topoľčianky.

V piatok 1. septembra 2017 sa bude konať tradičné Vinobranie v areáli vinárstva. Návštevníkov čaká prehliadka pivníc, degustácia vín z topoľčianskeho regiónu, burčiaku,  atrakcie pre deti a mnoho iného. V ponuke na degustáciu bude viac ako 30 druhov vín. Nebude chýbať ani ľadová drť, burčiak a miešané nápoje v Château BARe.

V prípade záujmu je možné pozrieť si zámok, zámocký park či Národný žrebčín.

Nitrianska organizácia cestovného ruchu spolu so Château Topoľčianky pre vás v tento deň pripravili špeciálnu ponuku, kedy sa môžete pohodlne odviesť autobusom z Nitry priamo do Topoľčianok.

 

Vínny pas + doprava z Nitry do Topoľčianok a späť

Cena: 15 €

V cene je zahrnutý balíček s degustačným pohárom vo vrecúšku, minerálka, degustačný pas /20 vzoriek vína alebo burčiaku/, 1 € kupón na nákup vína, minigrisiny, doprava Nitra – Topoľčianky a späť.

 

Odchod autobusu 1. 9. je o 11.00 hod. z parkoviska vedľa AS Nitra /za bufetom Pelikán/. Odchod späť do Nitry o 17.00 hod.

 

Lístky je potrebné zakúpiť najneskôr do 30. augusta 2017 do 15.00 hodiny v Nitrianskom informačnom systéme /Štefánikova trieda 1, Nitra/.

 

Viac informácií a rezervácia lístkov na čísle 0911 392 860 alebo na info@nocr.eu

Hotel Viliam Fraňo

Penzion Bruder v Mojmírovciach

Nitra, milá Nitra…

NMN_2017_A1_web                                              

 1. júl / pondelok

Ponitrianske múzeum

9.00  

Cyrilo-metodské dedičstvo

konferencia pre verejnosť

 

Filatelisticka výstava

15.00

Vernisáž

Ľudmila Cvengrošová – sochárka slovenskej histórie

 

Divadlo Andreja Bagara

Otvorenie slávností

18.00

Povolanie pápež

Pôvodný slovenský muzikál

 

Svätoplukovo námestie a pešia zóna

Nitriansky jarmok

Nitrianske pivné slávnosti – festival slovenských a zahraničných pivovarov

16.00

Živo na korze – remeslá, výstavy, kapely Playground, Prince and Roses, Jamtour / ČR/

 

21.00

Gladiator

 

 1. júl / utorok

9.00-15.00

Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry

Zážitkové turistisko – historické podujatie pre všetky vekové kategórie, účastníci získajú

Certifikát pútnika Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda

Trasa : Kostol sv. Michala v Dražovciach – Zoborský kláštor – Archeopark Nitra na Martinskom vrchu – Svätoplukovo námestie – vyhodnotenie – historický sprievod na Nitriansky hrad

 

Martinský vrch

Sprístupnenie areálu od 9.00 do 18.00

Utajená krása Martinského vrchu – výstava umeleckých fotografií KOS v Nitre

 

13.00, 14.00, 15.00 komentované prehliadky,

13.00 – 17.00

ukážky pečenia v dobovej peci, výroba keramiky

 

Svätoplukovo námestie a pešia zóna

Nitriansky jarmok

Nitrianske pivné slávnosti

 

15.00

Živo na korze – remeslá, výstavy, hudba, bábkové divadlo, verklikári, tvorivé dielne

 

 1. „ Nitránska verklikáreň“- medzinárodné stretnutie verklikárov

Gašpariáda

Medzinárodná prehliadka tradičného bábkového divadla

Mikropódium Eszter  Cirkus na kolieskach, Mikropódium András STOP!,

Divadlo Bořivoj Dva kašpaři, Tyjátr Don Šajn alebo Márnotratný syn,

Teatro Carnevalo Gašparko a čarovná skrinka, Teatro Pimprle Isabella arte del Ultramarin

 

Zvukotinky – vytvor si vlastný hudobný nástroj

Namaľuj sa v symboloch – maľba a kresba na plátno

 

Swingles junior jazz band, Donskí kozáci, Dychový orchester ZUŠ H. Madariovej

 

19.30

Sima Martausová Band

 

21.00  

IMT SMILE 

 

Nitriansky hrad a podhradie

17.00

Pribinova Nitrava – historický festival ranostredovekého života

vojenské ležoviská s ukážkami dobového života

 

 1. júl / streda

Svätoplukovo námestie

10.00 

Cyrilo-metodská národná púť

Slávnostná svätá omša , hlavný celebrant J. E. Mons. Dávid Bartimej Tencer, OFMCap.,

Reykjavícky diecézny biskup

 

17.30

Krojovaný sprievod pešou zónou

18.00

Slavica festival

medzinárodný folklórny festival Slovanov

s výstavou Čaro slovenského ornamentu a tvorivou dielňou Škola slovenského ornamentu

 

20.00

Slovenka na námestí

Stretnutie s obľúbeným týždenníkom,

zaujímavý program so známymi hercami, spevákmi, spisovateľmi, súťažami i darčekmi

 

Nitriansky hrad a podhradie

Deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade

Voľný vstup :

  7.00 – 19.00  Hradný areál                        

13.00 – 16.00 Biskupský palác                   

  9.00 –  17.00

Katedrála sv. Emeráma        

Výstava o rekonštrukcii organu z rokov 2015 – 2017

 

10.00 – 18.00

Diecézne múzeum a kazematy  

Nitriansky hrad v 20. storočí – sprievodná výstava v Diecéznom múzeu            

 

gotická priekopa

14.00

Prehliadka historických kostýmov

21.00

História pre všetkých

diskusia o počiatkoch našich dejín

 

podhradie

11.00  

Pribinova Nitrava – historický festival ranostredovekého života

vojenské ležoviská s dobovým trhom, historické tvorivé dielne zamerané na tradičné remeslá, kuchyňu a vojenský výcvik, historické scénky a turnaj bojových zručností,

historické skupiny Svjatogor – Ni Emmens, Milites Nobiles, Militia Portalis,Galahad, Slavibor, Satyros, Argyll, Psohlavci – Itbarak, sokoliari Aquila

 

Pribinovo námestie

13.00

Nitriansky jarmok ľudovo-umeleckých remesiel

tvorivé dielne hlaholiky, interaktívne inštalácie, verklikári

 

Mestský park

14.00 – 18.00

Gašpariáda

Medzinárodná prehliadka tradičného bábkového divadla

 

Sprievodné podujatia

 

Kostol sv. Michala v Dražovciach

25.6 – 2.7.

14.00-18.00

Ester Šabíková – Legenda o kostolíku

výstava fotografií

 

Synagóga

27.6.

Nitra, moje mesto

Výstava a vyhodnotenie súťažného projektu  CVČ Domino  

 

Zoborský kláštor

1.-2.júl / sobota – nedeľa

15.00 – 17.00

Prehliadka s odborným výkladom

4.7.Synagóga

16.00

Nitra, ako si ťa pamätáme 2

Prezentácia druhej časti publikácie o Nitre

 

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

výstavy

3.7. – 7.7. 9.00 – 17.00, 5.7. 13.00 – 18.00 Moje mesto – Nitra v knihách

knihy, pohľadnice, obrazy, detské kresby o Nitre, sv. Cyril a Metod ai.

4.7.

Nitra na poštových známkach a pečiatkach

 

Katedrála sv. Emeráma

4.7-6.7.

Katedrála a Nitriansky hrad na poštových známkach

 

Nitrianska galéria

5.7. 13.00 – 18.00

Reprezentačné sály:

MORSEOVKA, výtvarníčka Petra Nováková-Ondreičková

Salón:

Kabinet banalít, výtvarník Tomáš Klepoch

Bunker:

Digital Media/Ateliér BB

Galéria mladých:

Landscape without Land, výtvarníčka Katarína Hudačinová

voľný vstup

 

Divadlo Andreja Bagara

Výstava

František Perger – Život so scénou

Výstava o živote a diele významného  slovenského scénického výtvarníka, dlhoročného interného scénografa Divadla Andreja Bagara v Nitre, Františka Pergera pri príležitosti jeho životného jubilea.

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

Cyrilometodské putovanie pešo aj na bicykli

Príďte na Cyrilo-metodské putovanie na horskom bicykli, alebo po vlastných nohách v utorok 4.júla 2017 Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry. Radi zbierate turistické pečiatky a chcete spoznať históriu? Objavte miesto, zažite príbeh, nazbieraj tri pečiatky a získaj certifikát pútnika! Po skončení putovania navštívite Nitriansky jarmok a Pivný festival v rámci programu Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra a večerný koncert Simy Martausovej a skupiny IMT Smile o 19:30 a 21:00 hod.

PROGRAM:
9.00-10.15 hod. zraz účastníkov, otvorenie pri Kostole sv.Michala v Drážovciach, prehliadka kostola, historický výklad o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
cca 45 min-individuálne peší pochod alebo jazda na bicykli značeným turistickým chodníkom cez Pliešky k Liečebnému ústavu pod Zoborom a k ruinám kláštora
11.15-12.15 hod. prehliadka ruín, historický výklad o Zoborskom kláštore, pečiatkovanie pasov
cca 45 min- individuálny peší pochod alebo jazda na bicykli značenou cestou do archeoskanzenu na Martinskom vrchu (bývalé kasárne)
13.00-14.00 hod. prehliadka skanzenu, historický výklad a ukážka života na Veľkej Morave v archeoskanzene Martinský vrch, pečiatkovanie pasov
cca 20 min – individuálny peší pochod alebo jazda na bicykli na Svätoplukovo námestie
14.30 hod. ukončenie na Svätoplukovom námestí, odovzdanie dekrétov pútnika a pamätných predmetov, odovzdávanie certifikátov do 15.00 hod.

 

Štatút súťaže na Facebook stránke NOCR

Štatút súťaže na Facebook stránke Nitrianskej organizácie cestovného ruchu (NOCR)

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebook stránke organizácie NOCR (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku I bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1)         Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Nitrianska organizácia cestovného ruchu, sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, prevádzka: Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra, IČO: 42209005, DIČ: 2023456402, zapísaná  v Registri krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

II

Účel súťaže

1)         Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže.

2)         Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke organizácie Nitrianska organizácia cestovného ruchu.

III

Trvanie súťaže

1)       Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke Nitrianskej organizácie cestovného ruchu

IV

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1)         Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

2)         Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII bod 1 tohto štatútu.

V

Priebeh súťaže

1)         Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi, a to uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“) alebo vložením fotografie pod súťažný príspevok, pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.

2)         Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári alebo vložením jednej fotografie, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

3)         V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch alebo vloží viacero fotografií pod daný súťažný príspevok, bude zo súťaže vyradený, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

4)         Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.

5)         Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

6)         Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný vyhlasovateľom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.

7)         Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Určenie výhercu súťaže bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancov vyhlasovateľa súťaže v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.

VI

Výhra a jej odovzdanie

1)         Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.

2)         Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie zo strany vyhlasovateľa súťaže, pričom bude výherca zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke Nitrianskej organizácie cestovného ruchu  prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

3)         O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy.

4)         Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje.

5)         Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

6)         Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

VII

Osobitné ustanovenia

1)         Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

2)         Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

3)         V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke Nitrianskej organizácie cestovného ruchu alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

4)         Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.

5)         Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.

6)         Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

7)         Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

8)         Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke Nitrianskej organizácie cestovného ruchu.

VIII

Ochrana osobných údajov

1)        Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke Nitrianskej organizácie cestovného ruchu  v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.

2)         Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

3)         Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

IX.

Záverečné ustanovenia

1)         Tento štatút je zverejnený na webovej stránke Nitrianskej organizácie cestovného ruchu  a je uložený u vyhlasovateľa súťaže.

2)         Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

 

V Nitre, dňa 18.5.2017

 

Noc múzeí a galérií v Nitre a okolí

 1. máj 2017 / sobota

 

DIECÉZNE MÚZEUM /18:00 – 22:00/, Nitriansky hrad

19:15 Komentovaná prehliadka múzea

20:15 Komentovaná prehliadka múzea

21:00 – Koncert Páni Času (Gotická priekopa)

Sprievodný program:

Otvorenie výstavy „Nitriansky hrad v 20. storočí”

Sokoliar Tomáš a jeho dravce

 

PONITRIANSKE MÚZEUM /10:00 – 24:00/, Štefánikova tr. 1

10:00 – 24:00

prehliadka expozície a výstav

ukážky konzervovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky

12:00 – 21:00

interaktívny program pre mládež ,,Veľkomoravský šperk – Lunica“ – tvorivá dielňa,  v ktorej si môže každý vyrobiť svoj šperk z moduritu

13:00 – 22:00

pod vedením umeleckých drotárov Jozefa Šaba a Jozefa Mačicu si v tvorivej dielni každý

môže vyskúšať vyrobiť jednoduché srdiečko z drôtu a  zapojiť sa do projektu Drôtované

Slovensko, s možnosťou vypletenia kúsku rodného kraja na mape Slovenska z drôtu

20:00 – 22:00

vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA

                                    

SYNAGÓGA /13:00 – 22:00/, ul. Pri synagóge

13:00 – 17:30

prehliadky Synagógy

18:00

História a tradície Židov v Nitre, exkurz do minulosti s Katarínou Potokovou /ŽNO v Nitre/

19:30 – 22:00

prehliadky Synagógy

Aktuálne výstavy:

SOMSIJESMESTESÚ – Pavol Hammel / Braňo Jánoš (maľba)

História a tradície Židov v Nitre

Shraga Weil: GRAFIKA

 

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM /15:00 – 22:00/, Dlhá 92

Podujatie „Ukážky bojov z 2. svetovej vojny“

ukážky reštaurovania zbierkového predmetu

jazda vláčikom – Nitrianskou poľnou železnicou

 

MISIJNÉ MÚZEUM /15:00 – 22:00/, Kalvária 3

Prehliadky stálej expozície

Sprístupnenie krypty v Kostole nanebovzatia Panny Márie

Premietanie filmu o misijnej činnosti

 

NITRIANSKA GALÉRIA /15:00 – 22:00/, Župné námestie 3

18:00 Galéria mladých

Vernisáž výstavy Ateliér Digitálne médiá Autori: Matúš Astrab, Lucia Devečková, Filip Kmeť, Dominika Kolačkovská, Ján Krška, Mária Petrisková, Veronika Šmírová Kurátor: Matej Ivan

Priestor: Bunker

Prezentácia kurátorského výberu prác študentov ateliéru Digitálnych médií pod vedením Doc. MgA. Michala Murina, ArtD. na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 

19:00 Koncert Zamatové pazúry Autori: Adam Engler, Lucia Devečková, Barbora Horská Kurátorka: Katarína Baraníková

Priestor: Bunker

Výstavný koncert medzi-katedrového experimentálneho zoskupenia troch študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Kľúčové tu sú momenty paradoxu, vtipu a irónie, ktoré vznikajú spojením vizuálnej a hudobnej časti vo finálnej podobe priamo počas koncertu/performancie, kedy je vizuál naživo mixovaný formou VJ-ingu spolu s hudbou.

 

14:00 a 15:00

PASTELKOVO

interaktívna tvorivá dielňa pre najmenších

 

prehliadka aktuálnych výstav:

Reprezentačné sály:

 1. 05. 2017 – 11. 06. 2017 Akvizície

Autori: Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková, Jozef Kostka, Marián Mudroch, Miroslav Nicz, Alojz Klimo, Ľubomír Stacho, Monika Pascoe Mikyšková, Ivana Sláviková, Maximilián Schurmann, Olja Triaška Stefanović a ďalší Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková Výstava prezentuje výber z prírastkov zbierkového fondu Nitrianskej galérie získaných v období posledných piatich rokov. Vystavenie akvizícií je krokom inštitúcie priblížiť divákovi časť práce so zbierkovým fondom. Návštevník má možnosť vzhliadnuť diela od etablovaných autorov staršej generácie až po autorov nesúci kód mladosti, no už etablovanosti na výtvarnej scéne. Cieleným výberom galérie je dopĺňať zbierky o diela domácich umelkýň a umelcov, ktorých tvorba je nedostatočne zastúpená alebo úplne absentuje v zbierkovom fonde. Inštitúcia tak vytvára reprezentatívnu kolekciu domáceho umenia 20.storočia až po súčasnosť, ktorého význam zapadá do kontextu umenia strednej Európy.

 

Salón

 1. 05. 2017 – 11. 06. 2017 Adam Šákový Autor: Adam Šakový Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková Monografická výstava Adama Šakového (1987) je prvou prezentáciou na pôde NG – tohto výrazného maliarského a fotografického talentu. Jeho autorský program je založený na analýze média (maľby) v zmysle trompe l’oeil, ale i skúmanie hraníc fotografie cez iné médium. Manieristické svetlo v maľbách, či kompozície/zátišia v zmysle Vanitas. To je súčasný eklektizmus, ktorý je príznačný pre kritické komponovanie i v maliarskom svete. Autorov maliarsky rukopis vizuálne odkazuje na diela starých majstrov v intenciách historickej maľby v súčasnom kontexte zobrazených/maľovaných vecí – máp, preparátov, anatomických schém edukuje. Projekt bude pre diváka vizuálne atraktívny aj vzhľadom k autorovmu zmyslu pre precíznosť a detail.

 

Zaostri svoj zrak na umenie!

súťaž pre návštevníkov aktuálnych výstav galérie, ktorá je určená pre všetky vekové kategórie.

 

REGIONÁLNE MÚZEUM MOJMÍROVCE /14:30 – 22:00/, Za parkom 887/23, Mojmírovce

od 15:00 vstup každú hodinu

večerná prehliadka múzea a areálu s výkladom

ukážka  najzaujímavejších historických kníh z farskej knižnice – možnosť nazrieť do najstaršej knihy z roku 1583

možnosť výstupu na povalu kaštieľa pre odvážnych – prehliadka historického odvetrávacieho systému od 17:00 stretnutie so spisovateľkou Violou Haršániovou – autorské čítanie z knihy Strašidlá a strašidielka mestečka Urmín

 

Všetci účastníci podujatia sa budú môcť zapojiť do súťaže o atraktívne ceny. Stačí navštíviť uvedené múzeá a galérie a zozbierať najmenej 4 pečiatky. Zlosovacie kartičky budú k dispozícii vo všetkých zúčastnených inštitúciách.

 

Podujatie pre širokú verejnosť

Vstup voľný

Objav Nitru, zaži príbeh – ponuka pre žiakov ZŠ

 

Jednodňový zážitkový výlet do Nitry pre žiakov základných škôl spojený s tvorivou dielňou v Divadle Andreja Bagara.

 

 

10.00 – 12.00

TVORÍME V DIVADLE

Prehliadka zákulisia a tvorivé dielne v Divadle Andreja Bagara v Nitre

Prehliadka zákulisia Divadla Andreja Bagara v Nitre, ktorej súčasťou je stručný výklad o histórii, významných osobnostiach či inscenáciách, ako aj návšteva aktuálnej výstavy v priestoroch divadla. Na záver prehliadky sa uskutoční tvorivá výtvarná dielňa zameraná na kostýmovú a scénografickú tvorbu a inscenácie Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Cieľom prehliadky a tvorivej dielne je rozvíjať vzťah detí a mladých ľudí k divadelnému umeniu, predstaviť im divadelné zákulisie ako aj samotnú divadelnú tvorbu.

Tvorivú dielňu vedie kostýmová výtvarníčka Eva Kleinová.

Do príprav a realizácie dielní sú zároveň pod pedagogickým vedením Evy Kleinovej zapojení študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre.

 

12.00 – 14.00

OBJAVUJEME NITRU

Zažijete prehliadku Nitrianskeho hradu pod názvom „Po stopách nitrianskych legiend“. V prostredí dýchajúcom históriou objavíte krásy Horného mesta a vypočujete si legendy o Corgoňovi, Svätoplukových prútoch, či Vazulovi. Na záver vás čaká sladká bodka v podobe ochutnávky skvelej horúcej čokolády.

 

Termíny:

 1. máj, 5. máj,
 2. máj, 23. máj, 24. máj
 3. jún

Cena zážitkového programu pre školy len 6 €/os

Termín treba vopred objednať na: 0911 392 860, alebo info@nocr.eu

Zmluvy 2017

toto je test

blablabla

toto len skusame ako to bude

vyzerat

Mojmírovce

Obec Mojmírovce leží 15 km južne od Nitry. Prvá písomná zmienka o obci s bohatou históriou pochádza z roku 1156. V obci sa nachádza niekoľko dominánt. Na námestí najviac upúta návštevníkov baroková budova rímsko-katolíckej fary a Kostol sv. Ladislava. V parku s chránenými vzácnymi drevinami sa nachádza pôvodne barokový kaštieľ a žrebčín, ktoré patrili rodu Huňadyovcov. Bohaté historické dedičstvo obce približujú expozície novovzniknutého Regionálneho múzea Mojmírovce. Múzeum sa nachádza v historickej budove bývalého kaštieľa, ktorý v minulosti slúžil ako letohrádok a od roku 2011 je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok. Regionálne múzeum Mojmírovce bolo pre verejnosť slávnostne otvorené 1. mája 2016 a v súčasnosti ponúka stále aj dočasné expozície, ktoré bezprostredne súvisia s históriou obce, ale aj s národnými dejinami. Najvzácnejšími expozíciami sú zachovaná časť bývalej farskej knižnice obce a tzv. „mojmírovský strieborný poklad“ zapožičaný zo zbierok SNM. Okrem týchto vzácnych exponátov môže návštevník vidieť ukážku dobového nábytku v Čajovom salóniku a expozíciu venovanú najvýznamnejším rodom v obci, ktorých jednotliví príslušníci patrili svojím postavením a činnosťou na cisárskom dvore vo Viedni, ale aj v uhorskej časti monarchie k aktívnym spolutvorcom našich dejín. V pivničných priestoroch múzea je umiestnená expozícia venovaná vinárstvu, nakoľko obec Mojmírovce patrí medzi oblasti s dlhou vinohradníckou tradíciou. Múzeum pripravuje aj rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity pre žiakov a študentov súvisiace s regionálnymi, ale aj národnými dejinami. www.mojmirovce.sk

Kaštieľ  Mojmírovce*** postavený v roku 1721 je v súčasnosti  trojhviezdičkových hotelom, obklopený  starým anglickým parkom. Hosťom dnes ponúka jedinečnú historickú, kultúrnu, umeleckú (Ikonový salón, Björnsonov salón, chodbu tolerancie, Grasalkovičov salón, chodbu kópií najznámejších obrazov sveta atď.) a vzdelávaciu atmosféru podporenú kvalitnými službami. Okrem duševných zážitkov v podobe masáží, poskytuje kaštieľ aj moderný wellness (suchá fínska sauna s ochladzovacím bazénom, parná bylinná a soľná sauna, sprchy s dažďovými hlavicami, vedro odvahy, Kneippov kúpeľ a oddychová miestnosť), 25m plavecký bazén v štýle zimnej záhrady, bowling a 25m krytú strelnicu na krátke zbrane.  Unikátnou je tiež 300 rokov stará vínna pivnica, ktorá slúži ako salón pre 100 najlepších slovenských vín alebo najslávnejší žrebčín Uhorska, premenený na kongresovú sálu. Hotel poskytuje ubytovanie v dvoch ubytovacích častiach s celkovou kapacitou 85 lôžok. Kombináciu histórie, pokojného prostredia a komfortného ubytovania nájdete v 45 izbách a 3 apartmánoch priamo v priestoroch Kaštieľa a priľahlej zrekonštruovanej depandance budove – Žrebčín. História a unikátna atmosféra kaštieľa sú v izbách premietnuté do nového, moderného vzhľadu v harmónii so starobylým jadrom budovy. Výrazná farebná odlišnosť tapisérií a vysoké stropy dodávajú izbám priestranný nádych a komornú atmosféru. www.kastielmojmirovce.sk

Mojmírovce sú známe nielen krásnym kaštieľom ale aj skvelým vínom. Vhodné klimatické podmienky a úrodná pôda prajú tunajším viniciam. Zo súčasnej plochy 155 ha má z pestovaných odrôd najväčšie zastúpenie Veltlínske zelené, Müller Thurgau, Chardonnay, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon. www.vinopdmojmirovce.sk

Nový propagačný materiál Kaštieľ Mojmírovce 2019 tu:

Mojmirovce_140x140_WEB

 

 

Topoľčianky

Obec Topoľčianky sa z roka na rok stáva vyhľadávanejším cestovateľským cieľom a to najmä vďaka bohatej turistickej ponuke. Pýchou obce je nepochybne Zámok Topoľčianky, ktorý bol sídlom vnučky cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Sisi – Augusty Habsburgovej a jej rodiny. Zámok pravidelne navštevoval aj prvý ČSR prezident T. G. Masaryk. Hotel Zámok Topoľčianky je monumentálny klasicistický kaštieľ obklopený rozsiahlym anglickým parkom a je zaradený medzi Národné kultúrne pamiatky. Tri renesančné krídla zámku slúžia v súčasnosti ako hotelová časť. Ich prízemie slúži ako jedálenské a spoločenské miestnosti. Nachádza sa tu významná zámocká knižnica s dnes viac ako 14 000 zväzkami. Zámok ponúka 33 dvojlôžkových izieb typu STANDARD, 4 dvojlôžkové izby typu LUX a 13 prísteliek. Priestory sú vhodné na usporiadanie kongresov, školení, seminárov, sympózií, obchodných stretnutí či prezentácií. Kongresové služby dopĺňa aj prenájom prezentačnej techniky. Zámok je ako stvorený pre usporiadanie romantickej svadby ako z rozprávky. Zámocká reštaurácia poskytuje kvalitnú kuchyňu a skvelý gastronomický zážitok. www.zamok-topolcianky.sk

Park Topoľčianky obklopujúci kaštieľ je taktiež Národnou kultúrnou pamiatkou a patrí k najvýznamnejším prírodno-krajinárskym parkom a Slovensku. Je vybudovaný v anglickom štýle, ktorého základnou požiadavkou je priblížiť sa čo najviac k voľnej prírode. Je tvorený voľnými plochami, ktoré sú doplňované skupinami stromov, vodnými plochami, drobnou architektúrou a v konečnej fáze voľne prechádza do voľnej prírody. www.topolcianky.sk

Od roku 1984 sa v obci nachádza aj Národopisné múzeum Topoľčianky, dokumentujúce spôsob života našich predkov. Ďalším skvostom je nepochybne Národný žrebčín „Topoľčianky, ktorý v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny. Je špecializovaným zariadením pre chov koní. www.nztopolcianky.sk

Tradíciu chovu koní na Slovensku dokumentuje miestne Hipologické múzeum Topoľčianky. Vybudovaná hipologická expozícia, v ktorej je sústredených viac ako 3000 vzácnych artefaktov, poskytuje návštevníkom ucelenú predstavu o chove koní a ich využití v spoločnosti.

Z hľadiska gastronómie sú Topoľčianky veľmi dobre známe výrobou vína. Značka Chateau Topoľčianky reprezentuje vinárstvo s tradíciou založené v roku 1933. Tradícia siaha až do roku 1723, keď na podnet grófa Keglevich de Businu prišli do Topoľčianok kvalifikovaní vinohradníci z jeho rodnej Dalmácie a začali s výsadbou prvých viníc. Prvé víno pod značkou Chateau Topoľčianky bolo vyrobené v roku 1933 a v roku 1947 sa víno pod značkou sa víno pod touto značkou prvýkrát vyviezlo do Spojených štátov amerických. Znovuzrodenie vinárstva v Topoľčiankach prichádza v roku 1993, keď sa pivnice stávajú opäť súkromnou spoločnosťou. V súčasnosti spoločnosť obhospodaruje viac ako 500 ha exkluzívnych vinohradníckych polôh v Nitrianskej a Juhoslovenskej vinohradníckej oblasti. Riadenou fermentáciou sa získavajú plné a extraktívne vína dokonale reprezentujúce terroir ich pôvodu. Veľká časť červených vín zrie v klasických veľkých drevených sudoch a kvalitné biele moky čakajú naplnené v nerezových tankoch. Dnes je vinárstvo Chateau Topoľčianky dokonalým reprezentantom citlivo oživenej tradície, ktorá siaha do 1. Československej republiky a s produkciou viac ako šesť miliónov fliaš ročne sa na Slovensku radí k lídrom vinárskej produkcie. www.chateautopolcianky.sk

Ubytovanie návštevníkom obce ponúka viacero zariadení, medzi nimi aj Hotel Hradná stráž. Nachádza sa v prednej časti anglického parku medzi nádherným zámkom a Národným žrebčínom. Spoločenské priestory sú vhodné na rôzne školenia, semináre či menšie konferencie. Hotel je vhodným miestom pre usporiadanie svadby vašich snov. V hoteli sa nachádza saunový svet, ktorý tvorí fínska a parná sauna, infrasauna, masážna sprcha a oddychová miestnosť. Bowlingová dvojdráha dotvára širokú ponuku služieb v prekrásnom zrekonštruovanom hoteli. Ubytovaciu kapacitu zariadenia tvorí 10 dvojlôžkových izieb, 6 dvojlôžkových apartmánov a 2 prístelky. www.hradnastraz.sk

Iba 6 km od Topoľčianok, v obci Lovce, sa nachádza unikátna Zubria zvernica. Bola vybudovaná v roku 1958 a celý objekt bol vyhlásený za chránenú študijnú plochu zameranú na ochranu a najmä zachovanie zubra. Zubria obora ponúka návštevníkom zážitok najmä počas kŕmenia týchto majestátnych zvierat.

Nenáročnú pešiu turistiku ponúka aj výstup ku zrúcanine hradu Hrušov z 13. storočia. Význam hradu vzrástol najmä v 14. storočí, keď sa po nadobudnutí kráľom stal strediskom panstva s výnosnými zlatonosnými potokmi. V roku 1708 bol Hrušov vyrabovaný cisárskymi vojskami, odvtedy bol opustený. Od roku 2004 sa o jeho záchranu usiluje občianske združenie Leustach z Nitry. Od letnej turistickej sezóny 2016 je pre návštevníkov v ponuke možnosť objednať si kolobežky a dostať sa nimi od zrúcaniny priamo do Topoľčianok.

 

 

 

 

 

 

Objav miesto, zaži príbeh v Nitre a okolí

Nitra

Nitra s rozlohou 100 km2 a počtom obyvateľov vyše 80 000, je jedným z najstarších miest na Slovensku. Okrem bohatej histórie je Nitra známa aj ako centrum poľnohospodárstva, či mesto mladých, keďže je sídlom dvoch univerzít. Je taktiež mestom výstavníctva a kongresov. Sídlia tu tri divadlá, najznámejšie Divadlo Andreja Bagara, Staré divadlo Karola SpišákaNové divadlo. Nitra je každoročne miestom konania viacerých medzinárodných festivalov či veľtrhov.

Pýtate sa prečo prísť do Nitry ?

Malebná scenéria mesta rozprestierajúceho sa pod majestátnym Zoborom, rieka Nitra, 7 pahorkov, kostolné veže a v pozadí majestátny hrad víta návštevníka z každej svetovej strany.

Romantické uličky a tajomné zákutia, čarovná atmosféra, honosné cirkevné budovy, historické pamiatky a ospalá atmosféra, to všetko ponúka mestská pamiatková rezervácia v Hornom meste.

Cyrilometodská tradícia na vás dýcha už na pešej zóne, ktorú zdobia umelecké diela v duchu veľkomoravských tradície – zväčšená kópia historického meča z bronzu, železná fontána, poklop z Veľkej Moravy, päť metrov vysoké hudobné hodiny, nárožná pitná fontána či Svätoplukove prúty.

Neobjavené lokality Nitry sa postupne sprístupňujú aj verejnosti. Za zmienku stojí lokalita Martinského vrchu, areál bývalých nitrianskych kasárni. Dnes tu môžete obdivovať budovy z 19.- 20. storočia, nádherný park ale aj prvé slovanské obydlia archeoparku. Druhou turistickou lokalitou sa postupne stáva Zoborský kláštor, kde neustále prebiehajú reštaurátorské práce.

Pre návštevníkov Zoborských vrchov je určený náučný chodník s 27 zastaveniami a s celkovou dĺžkou 14,7 km. Cieľom peších turistov je najmä Pyramída (553 m), vedie na ňu modrá turistická značka. Nezabudnite sa cestou zastaviť vo Svoradovej jaskyni (355 m). Hodinový výstup vás odmení nádherným výhľadom na celé mesto, čaká na vás rozhľadňa s ďalekohľadom, ohnisko s možnosťou opekania, turistická útulňa, kúsok pod ňou si prezrite zvyšky veľkomoravského hradiska.

Nitriansky hrad, ktorý je nepochybne dominantou Nitry, ponúka návštevníkom počas hlavnej turistickej sezóny – od apríla do októbra – možnosť výstupu na katedrálnu vežu. Spodné nádvorie hradu spája s balustrádou veže celkovo 155 schodov. Turisti si môžu vychutnať výhľad každý deň okrem pondelka medzi 10.00-17.30 hodinou. Výstupy sa konajú v pravidelných polhodinových intervaloch. Výstup na hradnú vežu je organizovaný pod taktovkou vlastných sprievodcov.

 

Od apríla 2017 je sprístupnený objekt služieb turistom. Návštevníkom Nitrianskeho hradu ponúka možnosť posedieť si pri výbornej káve, ale aj kvalitnom jedle. Pridanou hodnotou je nádherný výhľad na mesto. Reštaurácia je zároveň postavená tak, aby návštevníci mali možnosť vidieť starobylé hradné múry. Časť z nich bola odkrytá pri archeologickom výskume počas výstavby tejto budovy. Na tomto mieste sa spája historická architektúra s tou súčasnou.

Každoročne sa tu organizuje podujatie Leto na Nitrianskom hrade. V malom amfiteátri pod holým nebom v tzv. Gotickej priekope sa počas júla a augusta konajú premietania kvalitných filmov a usporadúvajú sa hudobné koncerty. Mozaiku podujatí dotvárajú aj vystúpenia so stredovekou tematikou.

Zažijete šermiarske vystúpenie, historické tance, výučbu historického šermu a dobového tanca, dobovú kuchyňu, módnu prehliadku historických kostýmov, fotenie v historických kostýmoch, sokoliarov, hry pre malých aj veľkých a pasovanie za rytierov. Súčasťou bude aj Turecká kaviareň a orientálne tance. www.nitrianskyhrad.sk

S Nitrou sa už desaťročia spája aj výstavníctvo. Výstavisko Agrokomplex je známe nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Už od svojho vzniku v roku 1973 patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti na Slovensku. K najnavštevovanejším veľtrhom patrí napríklad Nábytok a bývanie, Gardenia, Medzinárodný strojársky veľtrh no najmä už viac ako 40 rokov poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex. Súčasťou podniku je aj Slovenské poľnohospodárske múzeum. Expozície múzea sa rozprestierajú v krásnom prostredí a okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. www.agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk

V bezprostrednej blízkosti výstaviska sa nachádza príjemné ubytovanie Hotel Agroinštitút. Hlavným poslaním hotela nie je len poskytovať ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v najlepšej možnej kvalite, ale cieľom zamestnancov hotela je aj spríjemniť pobyt svojim hosťom, poskytnúť im kompletné služby s kvalitným ubytovaním a vynikajúcou kuchyňou, postarať sa o ich bezpečnosť, pohodlie a zabezpečiť ich skorý návrat.

S kapacitou 36 priestranných dvojlôžkových, 18 jednolôžkových izieb a 6 apartmánov Vám v cene ubytovania poskytne raňajky, parkovisko, neobmedzené a bezplatné pripojenie na internet. Všetky izby sú vybavené samostatnou kúpeľňou (sprchový kút, WC), chladničkou, TV, telefónom a prípojkou na internet. Stravovanie hostí je zabezpečené v hotelovej reštaurácii s domácou a medzinárodnou kuchyňou. Hotel poskytuje veľkorysé kongresové priestory spolu s technickým zabezpečením.

Pre všetkých hostí, ktorí hľadajú uvoľnenie po namáhavom dni, ako aj pre tých, ktorí uprednostňujú aktívny oddych ponúkame dokonalé spojenie oddychu, relaxu a komfortu s neopakovateľnou atmosférou vo FITLIFE CENTRE, ktoré Vám ponúka spinning, pilates, taebo, SM systém a vo wellness centre sú k dispozícii sauny -fínska, parná a infrasauna a hydromasážna vaňa s vírivkou a svetelnou terapiou. www.agroinstitut.sk

Ubytovanie pre biznis klientelu ponúka špičkový kongresový Hotel MIKADO****. Nachádza sa blízko centra Nitry. Svojou polohou, bezproblémovým parkovaním a nadštandardnými službami sa zaraďuje medzi najkvalitnejšie hotely na Slovensku.

Hotel ponúka ubytovanie v troch kategóriách: standard, junior suite a apartment. Všetky izby sú veľmi komfortné, priestranné s 24 hodinovou hotelovou službou.

Parkovanie je priamo v areáli hotela, non-stop monitorované. Hotel má niekoľko krát ocenenú  a la cartovú Reštauráciu ROUGE,  ktorá ponúka medzinárodnú kuchyňu. Súčasťou reštaurácie je vinotéka s ponukou viac ako 150 druhov vína. Hostia hotela majú možnosť aj kvalitného relaxu vo wellness centre, ktoré ponúka saunu, bazén, fitness centrum, squashový kurt a poľovnícky a golfový simulátor.

O pohodlie a komfort sa 24 hodín stará profesionálne vyškolený  personál hotela. www.hotelmikado.sk

Tip pre cyklistov: Požičajte si bike na 7 stanovištiach v meste, viac na https://arriva.bike/

arriva_bike_inzercia_160x240_MY_01_press

 

 

TOURIST CARD

Ak práve dovolenkujete v niektorej z malebných častí Nitrianskeho kraja a neviete pri akej aktivite by ste sa zabavili, ponúkame vám niekoľko zaujímavých tipov. Ak patríte k tým, ktorí radi spoznávajú svoj rodný kraj, aj pre vás máme niekoľko rád ako stráviť príjemné chvíle plné, gastronomických zážitkov, aktivít, ako získať zvýhodnené vstupy do múzeí a galérií, wellness, kúpalísk a mnoho ďalších. S regionálnou kartou TOURIST CARD sa v nitrianskom regióne určite nestratíte a naviac získate super výhody.

 

zlavova-karta-nitriansky-kraj

 

AKO FUNGUJE KARTA TOURIST CARD?

S kartou získate zľavy u našich partnerov. Prehľadnú ponuku zliav nájdete v informačnej brožúre, ktorá je prílohou karty. Aktuálny zoznam partnerov a zliav nájdete na tejto stránke. Prevádzky, v ktorých získate zľavu sú označené nálepkou „Tu platí karta“. Stačí len predložiť kartu obsluhe a hneď čerpáte okamžité zľavy. Všetky zľavy môžete využívať opakovane (vždy keď prídete s platnou kartou).

 

AKÁ JE CENA A PLATNOSŤ KARTY?

Cena karty je 6 eur. Platnosť karty je uvedená na jej zadnej strane. Aktuálne vydávame karty na sezónu 2015/2016. Po uplynutí tejto lehoty si môžete platnosť karty predĺžiť na ďalšie obdobie.

 

AKO ZÍSKAŤ KARTU?

Kartu si môžete kúpiť v niektorom z predajných miest, akými sú informačné centrá alebo vybrané partnerské zariadenia.

 

VIAC INFO TU: http://regionnitracard.sk/okarte.html

Archív udalostí

MailChimp for WordPress: Form Preview

Nitriansky hrad

Navštívte dominantu Nitry, národnú kultúrnu pamiatku, a zažite jedinečnú atmosféru, ktorú ponúka hradný areál. Nitriansky hrad spolu s jeho opevnením je najväčšie stredoveké opevnené sídlo. Vstúpte do okúzľujúcej Katedrály sv. Emeráma, kazemát, Vazulovej veže alebo objavte poklady v Diecéznom múzeu. Počas letnej sezóny si vychutnajte film alebo koncert pod holým nebom v Gotickej priekope. Od začiatku turistickej sezóny 2017 bude otvorený aj nový objekt pre turistov, ktorý bude slúžiť ako kaviareň a reštauračné zariadenie s krásnym výhľadom na vrch Zobor. V Hornom meste na vás čakajú romantické uličky, tajomné zákutia a okúzľujúca atmosféra kde na vás dýchne stredovek. Nájdete tu sochu Atlanta, ľudovo nazývaného Corgoň, sochu kniežaťa Pribinu, Veľký a Malý seminár či vzácnu Diecéznu knižnicu.  

www.nitrianskyhrad.sk

 

Mestský park na Sihoti

Ideálne miesto pre rodiny s deťmi, patrí k najkrajším parkom na Slovensku. V najstaršej časti sa nachádza mnoho atrakcií pre deti, ihriská, šmýkačky, bludisko, farmársky dvor či historická žabia fontána. V parku sa nachádza aj mestské kúpalisko. Skvelé jedlo ponúka zrekonštruovaný Biskupský hostinec.

http://www.nisys.sk/www/content/nisys/mestsky-park/0/1059

 

Divadlá a medzinárodné divadelné festivaly

Nitra je aj divadelným mestom. Okrem slávneho Divadla Andreja Bagara tu pôsobia aj nemenej známe Staré divadlo Karola Spišáka a Nové divadlo, ktoré vzniklo v roku 2016. September je sviatkom všetkých divadelných nadšencov. Nitra sa vtedy pravidelne stáva dejiskom Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

www.dab.sk, www.staredivadlo.sk, www.nitrafest.sk

Kostol sv. Michala Archanjela v Dražovciach

Románsky kostolík z prelomu 11. a 12. storočia víta návštevníkov prichádzajúcich do Nitry. Je to najfotogenickejšie miesto v Nitre. Koncom júna sa tu pravidelne koná piknik v historických kostýmoch pod názvom “Raňajky v tráve”.

Viac na: http://www.nisys.sk/www/content/nisys/list/0/1074

23395563-min

Výstavisko Agrokomplex a Slovenské poľnohospodárske múzeum

Múzeum v prírode, ktoré ako jediné prezentuje históriu poľnohospodárstva na Slovensku. Nájdete tu budovy ako sú napríklad pekáreň, mlyn, pálenica a mnohé iné.

Po prehliadke sa prevezte  úzkokoľajnou parnou železnicou okolo skanzenu, alebo sa odvezte na jednu z atraktívnych výstav vrámci areálu Agrokomplex. www.agrokomplex.sk

Vystavisko_agrokomplex
Vystavisko_agrokomplex

Zoborské vrchy

Náučný chodník s 27 zastaveniami a celkovou dĺžkou 14,7 km čaká na návštevníkov Zoborských vrchov. Prezrite si ruiny Zoborského kláštora, najstaršieho kláštora na Slovensku a potom sa vydajte po žltej značke k Pyramíde. Odmenou za jednohodinový výstup bude prekrásny výhľad nielen na Nitru ale za priaznivého počasia aj na ďaleké okolie.

http://www.nisys.sk/www/content/nisys/priroda/0/29

Kalvária a Misijné múzeum

Nitrianska Kalvária s dvanástimi kaplnkami sa nachádza na jednom zo siedmych pahorkov, na ktorých bola Nitra postavená. Naskytne sa vám tu krásny výhľad na celé mesto. Navštívite Misijné múzeum. Kalvária je vyhľadávaným miestom pre lezcov. Už tradične sa tu v druhú októbrovú sobotu koná obľúbené podujatie „Šarkaniáda“.  

http://www.nisys.sk/www/content/nisys/kalvaria/0/1129

kalvaria-v-nitre-297

Pešia zóna

Urobte si prechádzku pešou zónou, ktorá je zdobená umeleckými dielami v duchu Veľkej Moravy – zväčšená kópia historického bronzového meča, 5 m vysoké hudobné hodiny, pitná fontána, Svätoplukove prúty a Svätoplukovo námestie, ktoré je centrom Dolného mesta. Navštívte nitriansku Synagógu, ktorá patrí  k najstarším synagógam na Slovensku a vďaka skvelej akustike sa v súčasnosti využíva ako koncertná a výstavná sieň mesta Nitry.

www.nisys.sk

 

pesia-zona-nitra
Pesia zona

Reštaurácia ROUGE

Gurmánsky zážitok v atraktívnom prostredí reštaurácie ROUGE, vynikajúce jedlá medzinárodnej a slovenskej kuchyne, interiérovo zaujímavá vinotéka s takmer 150 druhmi vína z celého sveta, exkluzívne priestory hotela umožňujú organizáciu školení, tlačových konferencií, svadieb, osláv, firemných večierkov, recepcii a banketov.

www.hotelmikado.sk

 

Kupecká ulica

Vychutnajte si kávičku na Kupeckej ulici, pokochajte sa výkladmi obchodíkov s umeleckými predmetmi či štýlovým antikvariátom. Zamaškrťte si vo francúzskej cukrárni, nakúpte si drobné suveníry v atypických obchodíkoch, ktoré inde v Nitre nenájdete!

kupecka

Boccacio

Pizzeria restaurant Toscana

Reštaurácia OKO

Patriot restaurant Mlyny

Paladium bar a restaurant

Reštaurácia DAB

Hofferka

Izba starej matere u gazdu

Reštaurácia a kaviareň Múzeum

Media Café restaurant

Nitrawa Pub

Rybárska bašta u Hoffera

Hájovňa u Hoffera

Reštaurácia terasa PKO

Reštaurácia U zlatej svini

Friends women restaurant

Reštaurácia Karla

Reštaurácia Naj

Reštaurácia a espresso Artin

Zlatý kľúčik

Zámocká koruna u Hoffera

Penzión Pribina

Penzión Hoffer

Hotel Alexanders

Penzión Quartet

Pensione ristorante Moretti

Tantal

Wasabi sushi bar

Manolo

Restaurant vináreň Buganka

Keltská pivnica

Stredoveká taverna

Podzámska viecha

https://podzamskaviecha.webnode.sk/

Furmanská vináreň

Vináreň U vlka

Čokoládovňa Guteva

Gio Caffé

Rosetta

Cukráreň Billich

Zanzibar

Le Bistro

Libresso Antiquariat

KG wine coffe (Kalvária)

Santana Coffe

Wine Bar

Pivnica pod hradom

Staromestská čajovňa

Čudný pohľad

Beer Time pub

Irish Times pub

Quo Vadis restaurant

 

Hotel Atrium

Služby reštaurácie ponúkajú výbornú kuchyňu, grilovanie v záhradnom krbe, výber kvalitných vín,
4 druhy čapovaného piva – Guinness, Velvet, Plzeň, Corgoň

tn_restauracia

Agroinštitút

Reštaurácia AGROIN a kaviareň Agro Café sa nachádza priamo v Hoteli Agroinštitút. Jej prevádzku zabezpečuje Kaštieľ Mojmírovce – spoločnosť s bohatými skúsenosťami v oblasti gastronómie a cestovného ruchu.

V reštaurácii Vám ponúkame špeciality domácej a medzinárodnej kuchyne. K chutnému jedlu, ktoré si môžete vybrať z denného menu alebo z bohatého jedálneho lístka, Vám odporúčame vína z miestneho vinárskeho regiónu.

Reštaurácia je jedinečná svojou polohou v blízkosti výstaviska Agrokomplex a je ideálnym miestom na usporiadanie obchodných rokovaní, rodinných osláv, recepcií, plesov, stretávok, stužkových a rôznych iných spoločenských aktivít.

Naším prianím je Vaša spokojnosť a pohodlie.
Reštaurácia je otvorená denne: 8.00 – 15.30 hod. (sobota a nedeľa podľa objednávok).

Prijímame objednávky na výrobu domácich zákuskov, knedlí.

Česká hospůdka u Slováka

Piano Café

Piano café je štýlový rodinný podnik v centre Nitry v tesnej blízkosti pešej zóny s neformálnou atmosférou. Sme tu pre Vás už od roku 1996. Piano odvtedy prešlo mnohými zmenami interiéru ako aj menu. Snažíme sa prinášať Vám stále niečo nové, modernejšie a pritom si zachovať svoj  typický štýl. Nezabúdame samozrejme ani na našich najmenších. “PIANO” predstavuje ticho, kľud a pohodu. A práve takéto prostredie sa snažíme pre Vás vytvárať. Neváhajte a príďte sa presvedčiť, radi Vás privítame!  Vždy počúvame Vaše názory a postrehy a snažíme sa chyby odstrániť a dobré nápady zrealizovať.
Mnoho krásnych chvíľ Vám praje kolektív reštaurácie.

 

Ponúkame:

 • výbornú kuchyňu
 • rodinné prostredie s detským kútikom
 • detské menu (aj s malým prekvapením )
 • letnú terasu s detským ihriskom
 • zasklennú terasu s krbom
 • netradičné miešané nápoje
 • denné obedové menu
 • platby gastro lístkami aj kartou
 • organizovanie stretávok, svadieb, promócií a iných osláv
 • možnosť sledovania športových zápasov na TV
 • free WIFI
 • Take away – zoberte si kávu alebo jedlo so sebou

Reštaurácia ROUGE

Reštaurácia ROUGE, ktorá sa nachádza v Hoteli Mikádo, je pre hostí skutočným gastronomickým zážitkom. Posedenie v atraktívnom prostredí a vynikajúce jedlá medzinárodnej a slovenskej kuchyne ponúkajú dve reštaurácie, Lobby Bar, Wellness Bar a Kongres Bar.

Milovníci dobrého vína iste ocenia interiérovo zaujímavú Vinotéku s takmer 150 druhmi vína z celého sveta, ktorá je súčasťou Reštaurácie Rouge. Exkluzívne priestory umožňujú organizáciu školení, tlačových konferencií, svadieb, osláv, firemných večierkov, recepcii a banketov.

Kam za gastronómiou

Prywatny: Písali o nás

Thanlk you for your reservation

Thank you for your reservation

Thank you for contacting us

Thank you

for contact us

Contact

Nitra tourist board

Štefánikova street 60
949 01 Nitra
Office:
Štefánikova street  1
949 01 Nitra
+421 37/6502390
info@nocr.eu

Marketing Activities

Recordings

Varenie pravej tureckej kávy v Mojmírovciach

Turizmus v Topoľčiankach

Mária Terézia v Mojmírovciach

Festival chutí Nitrianskeho kraja 2016

 

VIDEÁ

 

STRETNUTIE S DJ EKG

Kampaň Stretneme sa v Nitre

 

STRETNUTIE S ROBOM JAKABOM

Kampaň Stretneme sa v Nitre

 

 

FESTIVAL CHUTÍ NITRIANSKEHO KRAJA

Cyklopotulky Nitra

 

Experience Packages

Hotel Kaštieľ Mojmírovce

Obec Mojmírovce

HOTEL Agroinštitút ***

Vinárske závody Topoľčianky

Obec Topoľčianky

Zonemedia – Digital Advertising Heores

Kaštieľ Mojmírovce

THERMALPARK NITRAVA

Akadémia tanca

Organizácia cestovného ruchu okresu Nitra (OCRON)

Tomka

Castellum

Bon Praline

Region Nitra-logo

Mikado Hotel

Hotel Mikado is located near the historical centre of Nitra. The unique location of the hotel offers guests an excellent base for business meetings and for tourism. Mikado Hotel provides its clients with 45 comfortably furnished rooms and suites, a modern relaxation – sports centre, a twenty-four hour monitored car park and the highest level of quality services that are commonplace for the hotel. In the hotel clients may make use of the air-conditioned conference centre with the most hi-tech equipment, suitable for organising conferences, seminars, presentations and other events with larger numbers of participants. The Hotel Mikado rooms and apartments are designed to meet the highest modern design criteria and the requirements of even the most demanding clients. Hotel Mikado is the best alternative for business clientele.

Agrokomplex

The organization was founded in 1974 and nowadays it is one of the most prestigious fair organizations in Slovakia. Regarding the total rented-out area, its market share in Slovakia is more than 40%. From the beginning of 2008, the organization changed its legal status from an allowance organization into a government enterprise. The mission of the organization is to support communication between the businesses on a national and international level and to support trade and economic cooperation.

ARRIVA NITRA a.s.

Štúrova 72

949 44 Nitra,

Slovak Republic

Tel.: +421 37 6599 224, Fax: +421 37 7720 244

ARRIVA NITRA a.s. belongs to the largest bus operators in Slovak Republic with more than 515 employees and 17 millions of kilometres per year.

The basic activities of the company are:

 • regional transport
 • city transport
 • international transport
 • national transport
 • tours
 • contractual transport

Bishopric of Nitra

The Office of Bishop in Nitra is administrator of Nitra Castle, one of the most significant monuments in Slovakia. It was built on a limestone rock, which is surrounded by the meander of the Nitra River from three sides. The Castle of Nitra is a cultural heritage and together with the Upper Town on the southern slope of the castle hill was proclaimed a Town Conservation Reserve. The Castle of Nitra consists of four independent parts: the cathedral, bishop palace, outbuildings and outer walls with one entrance gate.

Nitra City

Nitra is one of the oldest towns in Slovakia, which was built on seven hills. It is considered to be the paradise of archaeologists. Except its rich history Nitra is famous as a centre of agriculture or the town of youth, for two universities are there in the town: the University of Constantine the Philosopher and Slovak University of Agriculture.

Territory of Nitra is permanently inhabited for nearly 30 thousand years. It was the seat of the Duke Pribina, who built and consecrated there the first Christian church in Slovakia. King Rastislav invited two brethrens Constantine and Methodius to spread Christianity among his people in their mother tongue here. We also thank Constantine for the first written Slavonic alphabet – the Glagolitsa.

The most dominant sight of the town is the Nitra castle, which used to be a mighty fortress, which withstood even Mongolian attacks. Entrance to the castle is from the Upper town. The Upper town is the most impressive part of Nitra, decorated by precious historical buildings, such as St. Peter´s and Paul´s Church, Small and Big Seminary with Diocesan library with hundreds of valuable books, first prints and manuscripts, Klucha palace, which corner is bolstered by a stone giant Atlanta, who is familiarly called Corgoň by the inhabitants of Nitra.

Nitra, it also means new quarters and housing estates, streets and roads, parks and playgrounds, statues and sculptures, new modern buildings, neat places, firms and factories. Annual expositions take place on grounds of Agrokomplex, the only exhibition place of such kind in Slovakia.

Every year there are organised cultural, sport and social events in Nitra, the most important are Nitra Culture Summer, Nitra, dear Nitra…, International Theatre Festival Divadelná Nitra, Nitra Music Autumn, Christmas Nitra and many others.

Interesting facts:

Population: 81 959 (2nd November 2011)

Territory: 108 km2

Altitude: 167 metres above sea level

Suburbs: Dolné Krškany, Horné Krškany, Staré Mesto, Čermáň, Klokočina, Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, Zobor, Dražovce, Chrenová, Janíkovce

GPS: S48˚ 18´ 25´´, V 18˚ 5´ 11´´

Home

„Welcome to the official website of the Nitra Tourist Board, where you can find a lot of information how to spend unforgettable moments in Nitra and its surroudings. „

10 good reasons to visit Nitra

 

 1. You will live the story
 2. You will discover history
 3. You will taste strawberry and chestnut delicatessen, traditional regional wine
 4. You will see precious works in galleries and museums
 5. You will meet legends of Nitra
 6. You will listen to the concerts at the unconventional places
 7. You will smell the flowers in the botanical garden
 8. You will touch the handmade souvenirs
 9. You will shop in the modern shopping centers and also at the traditional markets
 10. You will be the part of the atmosphere of the ancient city with Cyril-Methodian tradition

 

10 recommended activities in Nitra

 

 1. Tours around the Upper and Lower town
 2. Walks and events in the city park
 3. Cycling
 4. Agritourism
 5. Wine routes and cellars
 6. Shopping
 7. Tasting of the regional food
 8. Theater performances
 9. Sports activities
 10. Visit of the cultural events

 

About us

Nitra Tourist Board was founded in 2012. It is an independent legal authority based on the law No. 91/2010  about the support of tourism, registered by  the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the SR. Founding members are:
logo-nitralogo-arrivalogo-biskuplogo-agrokomplexlogo-mikado

 

 

The City of Nitra; Roman Catholic Church; Veolia Transport Nitra, ltd.; Agrokomplex – Nitra Exhibition place, state enterprise; LL real invest, ltd.

The organization has been created by a course of the national strategy of the develpment of tourism and it represents a  modern system of strategic management of  a tourist destination. It works on principles of the public-private partnership, whereas it unifies self-governing, entrepreneurial and other subjects functioning in the destination.

Therefore the task of the organization is to roof over the organized cooperation among the largest  possible number of subjects, which create and influence the experience of the visitor and it also provides protection of interests of its members.

Within the effective development of tourism in Nitra region and  an aim to create an  attractive locality for „experience tourism” with the  busy city life and tourist attractions, we feel the necessity of close cooperation with subjects having a  potencial in tourism and willing to share this common aim.

As a destination management organization we realize and plan to organize activities oriented on

increasing the number of visitors in our destination, their expenditures during the stay, the prolongation of the number of days spent in the destination as well as a creation of opportunities for travelling of residents with the aim of discovering, entertainment, amusement and cultural experience.

In the first year of our activity, Nitra Tourist Board has started various „adventurous activities” to support the  tourism. We organized sight-seeing tours throughout the city and surroundings of Nitra by a traditional London double-decker, we put into practise the event of „Revival of the Settlement  Round the Castle” at the Nitra castle. We regularly support events that take place in the city of Nitra, and in the near future we are going to organize the project „Strawberry Nitra”, that will be based on the „weekend packages” and stays with accommodation and with interesting accompanying programme.

Our vision of the next year is an active creation of vacation packages, in which there will be a combination of services provided by our members.

Propagačné materiály

Výstavy, dni otvorených dverí, ukážky a prehliadky

Každoročne v septembri sa na celom Slovensku konajú Dni Európskeho kultúrneho dedičstva. Tohtoročné podujatie sa ponesie v duchu hesla Pamiatky a my a návštevníkov zavedie na doteraz neprístupné miesta. Počas septembra odomknú inštitúcie nielen svoje dvere, ale aj trináste komnaty – na dávno nevidené, alebo bežne nedostupné miesta.

V Nitre sa Dni európskeho kultúrneho dedičstva začnú v utorok 13. septembra v synagóge otvorením výstavy Svetové dedičstvo na Slovensku, na príprave ktorej sa podieľa Pamiatkový úrad SR spolu s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre.

Už na druhý deň, v stredu 14. Septembra, budú mať záujemcovia umožnený voľný vstup na všetky výstavy v Nitrianskej galérii aj s prehliadkou depozitárov.

Do Ponitrianskeho múzea sa budú môcť prísť pozrieť 27. septembra. Okrem voľného vstupu na všetky výstavy a expozície uvidia ukážky prác reštaurovania a preparovania zvierat.

V utorok 20. septembra bude v Krajskom pamiatkovom úrade v Nitre na Námestí Jána Pavla II. č. 8 Deň otvorených dverí.

Počas ďalších dní budú môcť ľudia absolvovať prehliadku hradiska Zobor, vystúpiť na vrchol Zobora, absolvovať komentovanú prehliadku Horného mesta, prezrieť si ruiny areálu Zoborského kláštora a zrúcaniny hradu Hrušov.

V rámci tohto podujatia sa uskutočnia v nedeľu 25. septembra oslavy Svetového dňa cestovného ruchu. Ich súčasťou budú o 14.00 h komentované prehliadky areálu Martinského vrchu so sprievodcom spojené s ukážkou pečenia v dobovej peci, výrobou keramiky a so vstupom do depozitárov. Areál bývalých kasární na Martinskom vrchu bude tento deň (25.9.) sprístupnený verejnosti od 14.00 do 18.00 h.

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva sú každoročným podujatím Rady Európy a Európskej Komisie a na Slovensku ich zastrešuje Združenie historických miest a obcí.                      (SY)

 

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2016 
13.septembra – 6.októbra 2016

8. septembra 2016 slávnostné otvorenie vo Zvolene

Téma : PAMIATKY A MY

 

 • 9. utorok o 17.00 h, Synagóga, ul. Pri Synagóge
  vernisáž výstavy Svetové dedičstvo na Slovensku
  výstava v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a Krajským pamiatkovým úradom Nitra.
  Výstava potrvá do 6.10.2016.
 • 9. streda od 9.00 do 17.00 h, Nitrianska galéria, Župné námestie 3
  Voľný vstup na všetky výstavy galérie spojený s prehliadkou depozitárov
 • 9.sobota, od 14.00 h
  Výstup na vrch Zobor spojený odborným výkladom a prehliadkou hradiska Zobor
  zraz pri umeleckom diele Brána pred Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada
 • 9. nedeľa od 15.00 h
  Prehliadka náznakovej rekonštrukcie základov kostolíka v Podhoranochs odborným výkladom,
  zraz o 14.45 pred  NISYSom
 • 9. utorok od 8.00 do 18.00 h, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. J. Pavla II. 8
  Deň otvorených dverí
 • 9. utorok od 16.00 h
  Komentovaná prehliadka Horného mesta spojená s prehliadkou Diecéznej knižnice a výstupom na hradnú vežu,
  zraz pred NISYSom, na prehliadku sa prihláste vopred v NISYSe
 • 9. štvrtok od 17.00
  Prehliadka ruín areálu Zoborského kláštora s odborným výkladom
  zraz pri fontáne pred budovou Špecializovanej nemocnice sv. Svoradaod 18.00 h, areál Zoborského kláštora
  Keby kamene vedeli rozprávať
  Pásmo o živote pustovníkov spod Zobora v podaní žiakov dramaticko – výtvarného krúžku pod vedením Ivice Gulišovej
  (v prípade nepriaznivého počasia sa predstavenie ruší)
 • 9. sobota od 14.00 h Prehliadka zrúcaniny hradu Hrušov s odborným výkladom spojené s otvorením informačného systému jednotlivých objektov hradu, zraz o 13.45 h pred NISYSom
 • 9. nedeľa od 14.00 h, areál bývalých kasární na Martinskom vrchu Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu
  o 14.00 a o 16.00 h
  Komentované prehliadky areálu Martinského vrchu so sprievodcom spojené s ukážkou pečenia v dobovej peci, výrobou keramiky a so vstupom do depozitárov Archeologického ústavu SAV. Zraz pri vstupnej bráne do areálu, areál sprístupnený verejnosti od 14.00 do 18.00 h
 • 9. utorok od 9.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00 h, Ponitrianske múzeum, Štefánikova 1
  Voľný vstup na všetky výstavy a expozície spojený s ukážkou prác reštaurovania a preparovania
 • 9. utorok od 16.00  h
  Komentovaná prehliadka Dolného mesta spojená s prehliadkou Ponitrianskeho múzea a Synagógy, zraz pred NISYSom, na prehliadku sa prihláste vopred v NISYSe
 •  30.9.  od 10.00 do 18.00 h, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Samova 1
  Kultúrne dedičstvo ukryté v knihách
  Výstava výberu kníh z historického fondu Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre
  Vstup voľný.

acfrogdtkneihja8ls86ersechcwmef4veqcefrgpd2te5kirw5jcbx4icxgb71finale-de-1

Poľskí novinári v Nitre

2. 9. 2016, Nitra – Na pozvanie Nitrianskej organizácie cestovného ruchu v dňoch od 31. 8. – 1.9. navštívili Nitru 5 poľskí novinári, ktorí zažili sprevádzanie Po stopách nitrianskych legiend. Pozreli si Nitriansky hrad, Diecéznu knižnicu a Múzeum medoviny. Zdegustovali gaštanové menu v Mikade, nitriansku medovinu a presunuli sa na Vinobranie do Topoľčianok. „Tešíme sa, že sa im v Nitre veľmi páčilo a budú svoje zážitky posúvať ďalej cez rôzne poľské médiá,“ konštatovala výkonná riaditeľka NOCR. Budúci rok očakáva Nitrianska organizácia aj novinárov z Maďarska. Tento rok navštívili Nitru španielski a českí novinári. „Aj týmto spôsobom sa snažíme propagovať naše mesto v zahraničných médiách,“ dodala riaditeľka.

IMAG1411

Výzvy 2016

HOTEL Agroinštitút ***

Hotel Agroinštitút je súčasťou komplexu s kapacitou 106 lôžok s prekrásnym výhľadom na Nitru a okolie. V komplexe sú k dispozícii konferenčné a rokovacie priestory rozličnej veľkosti na usporiadanie kongresov, seminárov, školení a pracovných porád.

10 % zľava na ubytovanie z pultových cien

 

Kontaktné údaje: 037/79 10 111

0908 291 248

recepcia@agroinstitut.sk

 

Oficiálna webstránka

www.agroinstitut.sk

 

SACR

Obec Topoľčianky

V malebnom prírodnom prostredí horného Požitavia na úpätí pohorí Tríbeča a Pohronského Inovca sa rozprestiera Obec Topoľčianky. Topoľčianky sa z roka na rok stávajú čoraz viac vyhľadávaným a navštevovaným cieľom turistov vďaka vynikajúcej polohe, kde končí úrodná pôda horného Požitavia a svahov Tribečského pohoria, ktoré sú bohaté na všetky druhy lesnej zveri, vrátane zubrej obory.

V roku 1990 bol započatý archeologický výskum na nádvorí zámku v Topoľčiankach, ktorý odhalil stopy osídlenia tejto oblasti z čias 6. a 7. storočia n. l. Prvá písomná zmienka o Topoľčiankach sa datuje do roku 1293, kedy vznikla listina z obchôdzky majetkov Nitrianskej kapituly, v ktorej sa nachádza údaj o Topoľčiankach, ktoré sa v tejto listine uvádzajú pod názvom TOPOLCHEN PARVUM. Prvým zemepánom bol „comes Haslav“, ktorý dostal toto územie ako odmenu od uhorského kráľa Bela IV. za chrabrosť v obrane proti Tatárom. S vtedajších šľachtickým titulom „comes“ sa stáva zakladateľom rodu pánov z Topoľčianok. V rokoch 1561 – 1723, na dobu 162 rokov, sa stávajú Topoľčianky sídlom Tekovskej župy. Od roku 1614 do roku 1708 sa majiteľmi Topoľčianok stávajú Rákocziovci, od roku 1709 – 1742 Zichyovci, éra grófov Keglevichovcov de Buzin započala v roku 1743 a skončila v roku 1890.

Keglevichovci vybudovali v našej obci stavby, ktoré tu pretrvávajú dodnes – Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej stavaný v rokoch 1773 – 1781, kedy bol aj konsekrovaný. Druhou významnou stavbou, ktorú tu zanechali Keglevichovci je renesančno – klasicistické priečelie zámku postavené v rokoch 1818 – 1825. V roku 1890 prichádza do Topoľčianok prvý člen rodu Habsburg, arciknieža Karol Ľudovít von Habsburg, ktorý neskôr daroval celý majetok svojmu synovi Jozefovi Augustovi von Habsburg. J. A. Habsburg dal v rokoch 1908 – 1910 vybudovať Poľovnícky zámok, vybudoval pánsku jazdiareň a voziareň, ďalším jeho dôležitým rozhodnutím bolo predĺženie železničnej trate do Topoľčianok, stavba prvej štátnej školy v Topoľčiankach, ktorá začala slúžiť svojmu účelu v roku 1911. Po zániku Rakúsko – Uhorska v roku 1918 končia v Topoľčiankach Habsburgovci a ich majetok prepadol v prospech novovzniknutého štátu Česko – slovenskej republiky. O augusta roku 1923 sa Topoľčianky stávajú letným sídlom prezidentov republiky, prvým prezidentom, ktorý tu mal svoje sídlo bol T. G. Masaryk.

www.topolcianky.sk

Obec Mojmírovce

Obec Mojmírovce leží na Nitrianskej tabuli, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Obec je vzdialená od mesta Nitra 14 km. Je typickou vidieckou obcou s rozvinutou poľnohospodárskou výrobou. Rozkladá sa v priestoroch Urmínskej kotliny pri potoku Cedron, po oboch brehoch sú vŕšky Nitrianskej kopcoviny.

Stred obce má výšku 140 m.n.m. Najvyššia nadmorská výška je 179 m na Čásarovskej hore. Najnižšie miesto je pri moste na Káponi 126 m.n.m. Obec je súčasťou mikroregiónu CEDRON, ktorý je záujmovým združením právnických osôb. Združenie spája obce Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Svätoplukovo, Štefanovičová, Veľká Dolina a ďalšie subjekty ako sú Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o., občianske združenie Mojmírovské kroky, Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce a Tauris Nitria, s.r.o. Mojmírovce.

Z hydrogeologického hľadiska leží územie obce v zóne artézskych vrtov s pozitívnou hladinou. Vo všeobecnosti je ale celá Urmínska kotlina veľmi chudobná na povrchové vody. Klimatické podmienky sú závislé od zemepisnej šírky, od nadmorskej výšky a od expozície terénu. Územie obce patrí do teplej klimatickej oblasti – suchej s teplou nížinnou klímou. Obec Mojmírovce má vybudovanú kompletnú environmentálnu  infraštruktúru /vodovod, kanalizácia, čistička odpadových vôd/. Disponuje kompletným zdravotným strediskom a lekárňou. V obci je kompletné školstvo – materská škola,  základná škola, základná umelecká škola, odborné učilište pre postihnutú mládež, možnosť rekvalifikačných štúdií a externé formy vysokoškolského a bakalárskeho štúdia. Obec má aj dobrú obchodnú a reštauračnú sieť.

Obec spravuje 4 cintoríny a dom smútku. Má množstvo zelených plôch vrátane historického parku. Ďalej disponuje veľkým spoločenským domom /veľká sála, kluby detí a mládeže, posilňovňa, knižnica/, športovým areálom /futbal, tenis, volejbal/, poľovníckou strelnicou. V máji roku 2016 sme otvorili Regionálne múzeum Mojmírovce.

Regionálne múzeum Mojmírovce ponúka expozíciu časti najväčšieho strieborného pokladu Slovenska, ktorý bol nájdený práve v Mojmírovciach, expozíciu ľudových umeleckých remesiel, umeleckého rezbárstva, nádhernú farskú knižnicu, expozíciu najvýznamnejších osobností regiónu, ako boli Anton Grasalkovič, šľachtický rod Huňadyovcov a Appelovcov.

Rovnako tu návštevník nájde aj expozíciu venovanú obnove kaštieľa princa Aldobrandiniho a vinársku expozíciu. Súčasťou múzea je aj turistická informačná kancelária, predaj suvenírov a sprevádzanie po múzeu.

www.mojmirovce.sk

Hotel Kaštieľ Mojmírovce

V tesnej blízkosti námestia sv. Ladislava v Mojmírovciach sa rozprestiera pôvodný anglický park, ktorého dominantou je zrekonštruovaná fontána a štvormetrové sochy svätých a patrónov. Súčasťou parku je národná kultúrna pamiatka z 18. storočia – Kaštieľ Mojmírovce.

Kaštieľ ponúka bohatý prierez históriou a nezabudnuteľný kultúrny zážitok, ako jediný hotel na Slovensku v takejto rozmanitej podobe. Vstupnú halu kaštieľa zdobia pôvodné tereziánske lustre, reštaurované do modernej podoby a portréty najznámejších Slovákov v životnej veľkosti. Ústredná chodba kaštieľa sa volá „Chodba tolerancie“. Steny chodby zdobia symboly najväčších svetových náboženstiev a niekoľko desiatok portrétov filozofov,spisovateľov a vedcov, ktorí ovplyvnili svetovú históriu. Ďalšou zaujímavou chodbou v kaštieli je chodba, ktorú zdobia výjavy z Dobšinského ľudových rozprávok. Okremrozprávok sú tu zachytené aj najznámejšie hrady a zámky Slovenska a strašidlá a strašidelné príbehy, ktoré súvisia s kaštieľom a jeho prostredím. Na mieste, kde stála botanická zimnázáhrada rodu Huňadyovcov, je dnes plavecký bazén. Samotný interiér bazéna je jedinečný a i dnes pripomína zimnú záhradu. Na jeho strope sa nachádza jedna z najväčších súčasných malieb na Slovensku "Kvety orchideí", od akademickej maliarky Jany Farmanovej–Šabíkovej. Súčasťou kaštieľa  je tiež  sála, pripomínajúca všetkým návštevníkom, že Mojmírovce sú rodiskom grófa Grasalkoviča. Steny sály zdobia portréty samotného Antona Grasalkoviča a jeho panovníčky  Márie Terézie v životnej veľkosti, makety najvýznamnejších stavieb, ktoré dal gróf postaviť,  ako aj dobové erby a brnenia.

Veľkou zaujímavosťou je ikonový salónik so 130 – ikonami, ktorý je svojho druhu jediný na Slovensku. Ako jediná na Slovensku bola zriadená Pamätná izba Björnstjerne Björnsona – obhajcu Slovákov. Reštaurácia je zriadená v poľovníckom štýle tak, ako bol pred rokom 1945 zariadený celý kaštieľ. Lovecké trofeje  dopĺňajú moderné obrazy s poľovníckou tematikou. „Chodbou kópií obrazov “ od najvýznamnejších svetových maliarov sa dostanete do prezidentského apartmánu, v ktorom na stenách nájdete portréty všetkých československých a slovenských prezidentov. V pivničných priestoroch kaštieľa sa dnes nachádza klenbová tehlová vínna pivnica, ocenená cenou BRICK AWARD 2010 za architektúru.

Atmosféru vínnej pivnice dotvára zbierka 120 obrazov s tematikou vína. Originálne je využitý i ďalší podzemný priestor. Je v ňom vybudovaná krytá trojdráhová strelnica na krátke guľové zbrane 25m, s celoročnou prevádzkou. Je to jediná strelnica, ktorá bola vybudovaná v národnej kultúrnej pamiatke.

www.kastielmojmirovce.sk

 

Vinárske závody Topoľčianky

Značka Château Topoľčianky reprezentuje vinárstvo s tradíciou založené v roku 1933. V súčasnosti spoločnosť obhospodaruje viac ako 550 ha exkluzívnych vinohradníckych polôh v Nitrianskej a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. Riadenou fermentáciou sa získavajú plné a extraktívne vína dokonale reprezentujúce „terroir” ich pôvodu. Veľká časť červených vín zrie v klasických veľkých drevených sudoch a kvalitné biele moky čakajú naplnené v nerezových tankoch. Dnes je vinárstvo Château Topoľčianky dokonalým reprezentantom citlivo oživenej tradície, ktorá siaha do prvej Československej republiky a s produkciou viac ako šesť miliónov fliaš ročne sa na Slovensku radí k lídrom vinárskej produkcie.

Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o.

Cintorínska 31

951 93 Topoľčianky

Tel.: 037/630 11 31

e-mail: info@vinotop.sk

www.vinotop.sk

 

Na Vinobranie do Topoľčianok pohodlne z Nitry

10. 8. 2016, Nitra – Len 20 km od Nitry leží malebná obec Topoľčianky, preslávená rozsiahlym anglickým parkom, klasicistickým zámkom – sídlom vnučky cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Sisi, neskôr letným sídlom Tomáša Garyka Masaryka.

Neďaleko zámku sídli vinárstvo Chateau Topoľčianky. Dňa 1. septembra 2016 sa koná Vinobranie v areáli vinárstva. čaká vás prehliadka pivníc, degustácia 30 vzoriek vín z topoľčianskeho regiónu,  atrakcie pre deti a mnoho iného. V prípade záujmu je možné pozrieť si zámok, zámocký park či žrebčín.

Nitrianska organizácia cestovného ruchu spolu so Chateau Topoľčianky pre vás v tento deň pripravili špeciálnu ponuku, kedy sa môžete pohodlne odviesť autobusom z Nitry priamo do Topoľčianok.

Odchod autobusu z Nitry (parkovisko vedľa AS Nitra, za bufetom Pelikán) je o 10.00 hod., predpokladaný príchod späť do Nitry je o 17.00 hodine. Cena vínneho pasu spolu s dopravou je 15 € za osobu.

 

Predaj lístkov je priamo v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu (Štefánikova 1, Nitra, sídlo NISYS). Viac informácií na 0911 392 860, info@nocr.eu.

 

vinobranie-plagat

Slávnosti Nitra, milá Nitra

V meste pod Zoborom sa aj tento rok začiatkom júla uskutočnia tradičné slávnosti – Nitra, milá Nitra. Záštitu nad slávnosťami opätovne prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a SK PRES, nakoľko sa podujatie koná v roku predsedníctva našej krajiny v Rade Európskej únie.

a2944add-f4b2-4712-933e-c39c79aad148

Prvé prázdninové dni (2. až 5. júla) v rámci osláv Nitranov určite sľubujú pestrú ponuku rozmanitých podujatí, ktoré dramaturgia tematicky rozdelila do dvoch častí. Počas víkendových dní bude pre všetky vekové kategórie pripravený bohatý kultúrny program, ktorý sa vráti do Mestského parku na Sihoti a zavíta aj na amfiteáter, kde sa predstavia známe spevácke osobnosti a hudobné skupiny.

Druhá časť osláv bude mať historický a duchovný rozmer. Medzinárodné folklórne festivaly, konferencia o nových poznatkoch o misii sv. Cyrila a Metoda, deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade sú iste lákadlom nielen pre nadšencov histórie.

Rok po poklepaní základného kameňa Archeoparku Nitra tiež pribudli v lokalite Martinského vrchu nové slovanské obydlia, ktoré si bude možné po prvýkrát prezrieť práve počas osláv Nitranov.

Slávnosti vyvrcholia Cyrilo-metodskou národnou púťou na Svätoplukovom námestí 5. júla, ale aj prehliadkami biskupského paláca, vypočutím impozantných koncertov, či vrátením sa v čase do ranného stredoveku – prostredníctvom historického festivalu Pribinowa Nitrawa.

„Úcta k cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii, obdiv významných osobností histórie i súčasnosti Nitry, ale aj posolstvo dobra, spolupatričnosti a radosti zo vzájomných stretnutí budú aj tento rok súčasťou slávnosti. Chcel by som poďakovať všetkým partnerom za inšpiratívnu spoluprácu a verím, že slávnosti Nitra, milá Nitra obohatia návštevníkov o nové poznanie, zážitky i priateľstvá a s radosťou sa do Nitry opäť vrátia. Želám vám príjemné chvíle strávené v starobylej Nitre,“ uviedol pred začiatkom podujatia primátor Nitry Jozef Dvonč.

Hlavnými usporiadateľmi slávností Nitra, milá Nitra sú: Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra. Spoluorganizátormi podujatia sú: Archeologický ústav SAV, Bulharský kultúrny inštitút, Dom Matice slovenskej v Nitre, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o., Fun Rádio, Ponitrianske múzeum Krajské osvetové stredisko v Nitre, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Múzeum medoviny Tomka, Slavica o.z., Stredoveká taverna, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Zoborský skrášľovací spolok.

program

Zmluvy 2016

Súťaž

Preskúmajte tento rok Nitru naplno!

banner-regionalcard-tablet

Najlepšou vstupenkou na jej spoznávanie je regionálna karta Tourist Card!

 

Ak patríte medzi gurmánov a radi spoznávate nové chute a rôzne regionálne špeciality, určite neváhate za nimi cestovať. Tento rok by vo vašom cestovateľskom kalendári nemalo chýbať mesto s vôňou medoviny, chuťou lahodného vína, čerstvých jahôd, svetovej čokolády a gaštanových špecialít – Nitra.

Nitra má aj vďaka vychýrenej gastronómii potenciál stať sa jednou z najnavštevovanejších mestských destinácií na Slovensku. Lokálne prevádzky dávajú návštevníkom možnosť nazrieť do svojej „kuchyne“ – pripraviť a uvariť jedlo, všetko ochutnať a získať unikátny zážitok. V Nitre turisti objavia veľa takýchto miest. Môžu navštíviť najstaršieho výrobcu medoviny na Slovensku, alebo zájsť do výrobne čokolády, ktorá kvalitou v medzinárodných súťažiach poráža aj belgické čokoládové produkty. Alebo si z menu radšej vyberiete syrové a mäsové regionálne špeciality doplnené kvalitným vínom? V tom prípade môžete navštíviť niektoré z tradičných vinárstiev. Milovníci gastroturizmu si tu prídu na svoje.

Okrem gastronomických špecialít nájdete v Nitre aj množstvo historických a kultúrnych pamiatok. Zem je tu doslova presiaknutá históriou. Oko milovníkov architektúry a staviteľstva poteší Dražovský kostolík, Nitriansky hrad, synagóga či kostol a kláštor Nazarénov. Výstavy, kultúrne a športové podujatia zaručia návštevníkom mesta bohatý program počas celého roka. Galéria, divadlo, termálne kúpaliská, ale aj moderné nákupné centrá ponúkajú zábavu pre každého.

„Nitriansky kraj má nielen bohatú históriu a krásne pamiatky, ale aj širokú ponuku jedinečných podujatí. Nájdete tu množstvo aquaparkov, wellness hotelov a kúpalísk. Na svoje si prídu aj nadšenci agroturistiky, vínnej turistiky a gastronómie. Slovenskí aj zahraniční turisti vnímajú mesto pod Zoborom pre jeho rozmanitosť a pohostinnosť ako veľmi zaujímavé a priateľské, čo nás veľmi teší,“ hovorí Marta Hároniková, výkonná riaditeľka NOCR.

Návštevnosť mesta je na vzostupe, k čomu prispieva aj Turistická zľavová karta Nitrianskeho kraja, ktorá prináša okamžité zľavy na ubytovanie, služby z oblasti gastronómie, návštevu pamiatok a zaujímavostí, wellness i tradičné produkty z regiónu a ďalšie služby. Vo vybraných prevádzkach a zariadeniach poskytuje zľavy vo výške päť až 50 percent. Momentálne je do projektu zľavovej karty zapojených 70 partnerov z Nitrianskeho regiónu. Projekt pripravila Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR), Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) a Mestom Nitra.

Multimédiá a galéria

NAHRÁVKY

Varenie pravej tureckej kávy v Mojmírovciach

Turizmus v Topoľčiankach

Mária Terézia v Mojmírovciach

Festival chutí Nitrianskeho kraja 2016

 

VIDEÁ

 

REGION NITRA 2017

 

 

STRETNUTIE S DJ EKG

Kampaň Stretneme sa v Nitre

 

STRETNUTIE S ROBOM JAKABOM

Kampaň Stretneme sa v Nitre

 

 

FESTIVAL CHUTÍ NITRIANSKEHO KRAJA

Cyklopotulky Nitra

 

Faktúry 2016

Region Nitra

Nisys

Park Hotel Tartuf Beladice

Kaštieľ Mojmírovce

Barokovo-klasicistický kaštieľ Mojmírovce z 18. storočia obklopený anglickým parkom vám dnes ponúka jedinečnú atmosféru, kde sa snúbia kvalitné služby hotela, výnimočné kulinárske zážitky a inšpiráciou pretkané prostredie ideálne pre usporiadanie podujatí pre 300 hostí v priestoroch kaštieľa i pod holým nebom.

Dominantou kaštieľa je Chodba tolerancie, Ikonový salón, salón rodáka z Mojmíroviec, grófa Grassalkoviča, kedysi najslávnejší žrebčín Uhorska jedinečne prebudovaný na kongresovú sálu a 300-ročná vínna pivnica. Športových nadšencov poteší 25 m dlhý krytý bazén, telocvičňa, ihrisko a krytá strelnica. Výhodná poloha 1 hodinu cesty z Bratislavy zaručuje pohodlnú dostupnosť. Viac na www.kastielmojmirovce.sk.

Nový propagačný materiál 2019 tu:

Mojmirovce_140x140_WEB

 

Hotel Xawax

Ubytovanie Trogár

Ubytovňa Tofi

Ubytovňa SOMO

Ubytovňa pri Lipe

Ubytovňa NITRAN

Ubytovňa NITRA

Agro Complex Apartments***

Bytový dom ACA sa nachádza v Nitre na Akademickej ulici v časti Chrenová v bezprostrednom susedstve výstaviska Agrokomplex a v blízkosti areálu Jaguár Land Rover.

Svojou výnimočnou polohou a charakterom vytvára bytový dom ACA***  najvhodnejšie podmienky pre dlhodobé bývanie v Nitre, ale aj krátkodobé bývanie počas veľtrhov a výstav Agrokomplex a počas výstavby závodu Jaguar Land Rover.

Ponúkame tiché prostredie, pohodlie, parking, príjemný personál a vhodné podmienky pre dlhodobé a krátkodobé bývanie v 39tich malometrážnych bytoch a apartmánoch ACA*** s kapacitou 100 lôžok.

 

Hostel Sebol

Nitra Glycerin Hostel

ABC Transmotel

Zámok u Grófa

Zoborská

Vila Ária

Tofi

Quartet

Pohoda

Pri mlyne

Premona

Pribina

Moretti

Lux

U Krba

PKO Nitra

Hoffer

Artin

Zámocká koruna u Hoffera

Zobor

Zlatý kľúčik

River

Oko

Nitra

Golden Hoffer

De Luxe

Comfort

City

Centrum

Capital

Autojas

Átrium

Alexanders

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Agroinštitút 

Marketingové aktivity

Koncepcia cestovného ruchu

strategický a koncepčný dokument pre Nitriansku organizáciu cestovného ruchu na roky 2018-2020

Koncepcia CR_NOCR_WEB

 

 

História MHD v Nitre

Podujatie k 300. výročiu Márie Terézie

 

 

 

Varenie pravej tureckej kávy v Mojmírovciach

Turizmus v Topoľčiankach

Mária Terézia v Mojmírovciach

Festival chutí Nitrianskeho kraja 2016

 

 

 

VIDEÁ

 

REGION NITRA 2017

 

 

STRETNUTIE S DJ EKG

Kampaň Stretneme sa v Nitre

 

STRETNUTIE S ROBOM JAKABOM

Kampaň Stretneme sa v Nitre

 

 

FESTIVAL CHUTÍ NITRIANSKEHO KRAJA

Cyklopotulky Nitra

 

Aktuálne udalosti

Top 10 v Nitre

Zonemedia – Digital Advertising Heores

Reklamná agentúra bojujúca proti zločinom na klientoch. Naše riešenia sú inovatívne a náš prístup individuálny. Sme digitálni hrdinovia k vašim službám!

 

THERMALPARK NITRAVA

THERMALPARK NITRAVA sa nachádza v príjemnom prostredí v obci Poľný Kesov, neďaleko Nitry v areáli plnom zelene. Počas letnej sezóny návštevníkom ponúka osvieženie vo vonkajšom  Bazéne pri jazere a k dispozícii je aj vnútorný hypertermálny bazén, ktorý je v prevádzke každý deň. Vonkajšie bazény dopĺňa detský bazén a výplavový bazén, ktorý je súčasťou Bazénovej haly – Rodinného raja. Celoročná bazénová hala s dvoma vnútornými bazénmi bude sprístupnená pre verejnosť do konca roka 2015. Novinkou ThermalParku Nitrava  bude nová toboganová aréna, ktorú si  budú môcť  návštevníci vychutnať koncom roka 2015. Otvorená bude celoročne. Tešiť sa môžete na 7 toboganov pre malých aj veľkých. Prekvapením bude tobogan s výstižným názvom Kesovská raketa, ktorý bude mať v našom  zariadení slovenskú premiéru.

Bazény sú napustené termálnou vodou z vrtu hĺbky 1200 m, s teplotou 50,5°C, ktorá je ochladzovaná na 34 – 40 °C. Voda je charakterizovaná ako prírodná, vysoko minerálna, hydrogénuhličitanová, sodná, so zvýšeným obsahom sodíkového a hydogénuhličitanového iónu, stredne termálna, slabo alkalická. Táto termálna voda má blahodarný vplyv na pohybové ústrojenstvo, centrálny nervový systém i reumu.

Na kúpalisku sú ďalej k dispozícii: ihriská na basketbal, futbal, badminton, tenisové kurty, plážový volejbal,  i bezplatné parkovisko s kapacitou 300 áut.
Pre tých, ktorí by si chceli oddýchnuť pri rybolove ponúkame možnosť zakúpenia rybárskej hosťovačky– systém chyť – hoď. Zaloviť si môžete v našom rybníku, o ktorý sa stará miestny rybársky zväz.
V priestoroch nášho hotela sa nachádza vnútorný hypertermálny bazén, ktorý zregeneruje pohybové ústrojenstvo a uvoľní všetky svaly na tele. Hneď potom stačí urobiť zopár krokov a už ste u maséra. Pre milovníkov  oddychu  a relaxu  ponúkame tradičnú fínsku saunu v novom hotelovom wellness. V rámci neho môžete zrelaxovať aj v parnej a infra saune, oddýchnuť v tepidáriu alebo vírivej vani – jacuzzi.

Nezabúdame ani na tých najmenších, pre ktorých je pripravený detský kútik v hoteli, ale i detská animátorka, ktorá sa počas dňa postará o zábavu vašich ratolestí.

Po celom dni je najlepším riešením opekanie a tak sme pre vás vybudovali všestranné ohnisko.

Areál Thermalparku Nitrava, a v rámci neho hotel ThermalKesov ponúka možnosť ubytovania v hoteli s max. kapacitou 63 lôžok, vhodný i pre náročnejších klientov (reštaurácia, wellness, priestory na rokovania). Balíčky ubytovania sú atraktívne svojou cenou aj ponukou. V cene ubytovania je zahrnutý i vstup do vonkajšieho bazéna a vnútorného hypertermálneho bazéna. Hotel disponuje i audiovizuálnou miestnosťou a tak je ideálnym miestom pre usporiadanie konferencií, školení, či firemných porád.
Pre menej náročných klientov je k dispozícii  i možnosť stanovania a kempovania. K vybaveniu kempingu patrí: vjazd pre autá, prípojka elektrického prúdu, chemické WC, spoločné sociálne zariadenie, tradičná umyváreň riadu, ohnisko, široký výber športových aktivít v areáli kúpaliska a v blízkom okolí. Domácim zvieratám je vstup povolený, areál je oplotený a strážený.

Akadémia tanca

Otvorenie turistickej sezóny či iné podujatie je každoročne sprevádzané festivalom hudby, tanca, bubnov a perkusií, gastronomických jahodových a čokoládových špecialít s chuťou regionálnych kulinárskych chuťoviek. Dominantou je tanec v podaní Akadémie tanca, ktorá ponúka širokú škálu rôznorodých tancov, spoločenských, moderných, pre dámy či vysokoškolákov. Akadémia poskytuje tanečné kurzy, krúžky pre deti, mládež, dámy, páry a taktiež cvičenia.

 

Prywatny: Bon Praline

Čokoládové pokušenie Bon Praline

V úzkej uličke, priamo v centre mesta Vás privíta malá čokoládovňa s belgickou a talianskou čokoládou. Nájdete tam z nej ručne vyrábané výrobky aj víťaza prestížnej súťaže GREAT TASTE AWARDS 2014 – Lyra Mandala, ktorá je vyrábaná v Nitre. Posedíte si pri kvalitnej káve, čaji, tekutej čokoláde, ale aj domácich koláčikoch. Každý si v Bon Praline nájde kúsok svojho potešenia.

 

Tomka

Degustácia medoviny v 300 ročnej pivnici

V Nitre, na Farskej ulici č. 28., sídli firma TOMKA, ktorá je najstarším výrobcom medoviny na Slovensku. Je typická tým, že sa dodnes vyrába tradičným spôsobom a to kvasením včelieho medu vo vode a následne dlhodobým zrením v dubových sudoch. Kvalitný med a pomalé dozrievanie v pivnici dávajú medovine krásnu medovo-jantárovú farbu nezameniteľnú sladko-horkú chuť. Stabilná teplota a ideálna pivničná klíma dotvoria jemný a uhladený buket, čím je medovina TOMKA ako nápoj predurčená na slávnostné a výnimočné príležitosti. Navštívte pri prechádzke po Nitre priestory predajne a múzea, alebo si objednajte degustáciu priamo v 300-ročnej pivnici.

 

Castellum

Nezisková organizácia Castellum bola založená v roku 2010. Všeobecno-prospešnými službami, ktoré nezisková organizácia podľa štatútu i podľa zakladacej listiny poskytuje je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Ďalšou jej činnosťou je záchrana a obnova Nitrianskeho hradu, Národnej kultúrnej pamiatky. V praktickej rovine nezisková organizácia vykonáva činnosť spojenú s chodom a bežnou prevádzkou Diecézneho múzea Nitrianskeho biskupstva. V rámci Nitrianskeho hradu organizačne zabezpečuje viaceré aktivity, ako je propagácia hradu, organizovanie koncertov, filmových projekcií a podobne.

 

Mikado hotel

Hotel Mikado je ľahko dostupný, v centre mesta. Ideálny východiskový bod pre obchodné aktivity. Obchodné centrum je vzdialené 5 minút chôdze od hotela, do historického centra vám prechádzka nepotrvá viac ako 15 min.

Reprezentatívne priestory, vysoký komfort ubytovania, bezplatné parkovanie, exkluzívny servis, veľkokapacitné kongresové a spoločenské sály, špičkové technické vybavenie, Vinotéka, bohaté gastronomické zážitky, wellnes, squash, fitness, golf trenažér.

Hotel Mikado Vám ponúka:

 • 45 komfortne zariadených izieb a apartmánov
 • moderné relaxačno–športové centrum a kvalitné služby najvyššej úrovne pre vaše maximálne pohodlie
 • Kongresové Centrum s najmodernejším technickým vybavením, vhodné na organizáciu konferencií, seminárov, prezentácií a iných obchodných alebo privátnych eventov

Agrokomplex

Organizácia bola založená v roku 1974 a v súčasnosti patrí medzi najdôležitejšie výstavnícke organizácie v SR. V celkovej prenajatej výstavnej ploche jej trhový podiel predstavuje v rámci SR viac ako 40%.

Od začiatku roka 2008 došlo k zmene právnej formy organizácie z príspevkovej organizácie na štátny podnik.

Poslaním podniku je podpora komunikácie medzi podnikateľskými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni i podpora obchodu a ekonomickej spolupráce.

Biskupstvo Nitra

Biskupský úrad v Nitre je správcom Nitrianskeho hradu, jednej z najvzácnejších kultúrnych pamiatok na Slovensku. Už okolo roku 830 dal knieža Pribina postaviť v meste kostol, ktorý je prvým historicky doloženým dokladom kresťanstva na našom území.

Najstaršou zachovalou stavbou je románsky kostol sv. Emeráma. Súčasťou hradného areálu je aj tzv. Vazulova veža, biskupský palác, diecézne múzeum alebo kazematy.

Nitriansky hrad je dnes sídlom biskupského úradu a dominantnou kultúrno-historickou pamiatkou Nitry.

 

Ďakujeme za rezerváciu

Ďakujeme,

že ste si u nás rezervovali

Ďakujeme za kontaktovanie

Ďakujeme,

že ste nás kontaktovali

Zážitkové balíčky

Ubytovanie v Nitre

Zmluvy

O Nás

O nás

Nitrianska organizácia cestovného ruchu bola založená v roku 2012. Jedná sa o samostatný právny subjekt pôsobiaci podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu registrovaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

Zakladajúci členovia:

Mesto Nitra, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Arriva Nitra, a.s., Agrokomlex – Výstavníctvo Nitra, š. p. a LL real invest, s.r.o..

Organizácia vznikla v zmysle národnej stratégie rozvoja turizmu a predstavuje moderný systém strategického riadenia turistickej destinácie. Funguje na princípoch verejno–súkromného partnerstva, nakoľko združuje samosprávne, podnikateľské a iné subjekty pôsobiace v destinácii. Úlohou organizácie je zastrešenie riadenej spolupráce medzi čo najväčším počtom subjektov, ktoré tvoria a ovplyvňujú zážitok návštevníka. Ako organizácia destinačného manažmentu realizuje aktivity zamerané na zvyšovanie počtu návštevníkov a predĺženie počtu dní strávených v destinácii. Úzka spolupráca s poskytovateľmi služieb cestovného ruchu prirodzene vyústila do ich prijatia za člena organizácie.V roku 2014 sa stala členom NOCR Organizácia cestovného ruchu okresu Nitra a v  roku 2016 sa stali novými členmi Kaštieľ Mojmírovce, obec Mojmírovce, Chateau Topoľčianky, obec Topoľčianky a Hotel Agroinštitút.

Produktom na podporu cestovného ruchu je od júla 2015 aj Regionálna zľavová karta. Karta poskytuje zľavy v oblasti gastronómie, kultúry, športu či ubytovania (www.regionnitracard.sk) .

 

Arriva

Štúrova 72

949 44 Nitra,

Slovenská republika

ARRIVA NITRA a.s. patrí medzi najväčších autobusových dopravcov v Slovenskej republike s viac ako 515 zamestnancami a ročným výkonom prekračujúcim 17 miliónov kilometrov.

Základnou činnosťou spoločnosti je:

 • regionálna linková doprava
 • mestská hromadná doprava
 • medzinárodná autobusová doprava
 • vnútroštátna linková doprava
 • zájazdová doprava
 • zmluvná doprava

Naväzujúce dopravné služby – predaj a miestenkovanie cestovných lístkov pre územie Slovenskej a Českej republiky v systéme AMS.

Spoločnosť má od roku 2003 zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:200

Kontakt

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

adresa:
Štefánikova 60
949 01 Nitra
prevádzka:
Štefánikova 1
949 01 Nitra
+421 37/6502390
info@nocr.eu

Mgr. Marta Hároniková
výkonná riaditeľka NOCR
+421 911 729 888
marta.haronikova@nocr.eu
Mgr. Dana Póčiková
koordinátor NOCR
+421 911 392 860
info@nocr.eu

Kontaktný formulár

Mesto Nitra

Nitra je jedným z najstarších miest na Slovensku, ktoré vzniklo na siedmych pahorkoch. Dá sa o nej povedať, že predstavuje raj pre archeológov. Okrem bohatej histórie je Nitra známa aj ako centrum poľnohospodárstva, či mesto mladých, keďže tu sídlia dve vysoké školy, a to Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Územie Nitry je takmer tridsaťtisíc rokov nepretržite obývané. V Nitre sídlil knieža Pribina, ktorý dal v meste postaviť a vysvätiť prvý kresťanský kostol na Slovensku. Kráľ Rastislav na toto územie pozval solúnskych bratov Konštantína a Metóda, aby medzi našimi predkami šírili kresťanskú vieru v ich rodnej reči. Konštantínovi tiež vďačíme za prvé slovanské písmo- hlaholiku.

Najdominantnejšou pamiatkou mesta je Nitriansky hrad, ktorý bol už v minulosti mocnou pevnosťou, ktorá odolala aj Mongolským útokom. Do hradu sa vchádza z Horného mesta. Horné mesto je najpôsobivejšia časť Nitry, ozdobená vzácnymi historickými budovami, akými sú napríklad Kostol sv. Petra a Pavla, Malý a Veľký seminár s diecéznou knižnicou, v ktorej sú stovky vzácnych kníh, prvotlačí a rukopisov, Kluchov palác, ktorého roh podopiera kamenný obor Atlanta, Nitranmi dôverne nazývaný Corgoň.

Nitra- to sú aj nové štvrte a sídliská, ulice a cesty, parky a parčíky, reliéfy a sochy, sú to aj nové moderné budovy, upravené priestranstvá, podniky a závody. Uskutočňujú sa tu aj pravidelné výstavy v areáli Agrokomplexu, jedinom výstavisku tohto druhu na Slovensku.
Každoročne sa v Nitre konajú kultúrne, športové a spoločenské podujatia, z ktorých stojí za zmienku Nitrianske kultúrne leto, Nitra, milá Nitra…, Divadelná Nitra, Nitrianska hudobná jeseň, Vianočná Nitra a mnoho ďalších.

Zaujímavosti:

Počet obyvateľov: 81 959 (k 2. 11. 2011)

Rozloha mesta: 108 km2

Nadmorská výška: 167 m n.m.

Prímestské časti: Dolné Krškany, Horné Krškany, Staré Mesto, Čermáň, Klokočina, Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, Zobor, Dražovce, Chrenová, Janíkovce

NOCR

Hotel MIKADO****

Hotel MIKADO**** je kongresový hotel, ktorý ako jediný poskytuje komplexné služby pre svoju biznis klientelu. Hotel v nadštandardných priestoroch a s profesionálne vyškoleným personálom ponúka:

 • UBYTOVANIE: v 45 dvojlôžkových izbách, veľmi komfortných a priestranných, s 24-hodinovým servisom
 • KONGRESOVÉ CENTRUM: plne technicky vybavené, pozostáva z kongresovej sály (160 m²), kongresovej reštaurácie (cca 50 osôb), foyer a Executive Lounge (cca 13 osôb)
 • WELLNESS CENTRUM v ktorom si nájdu hostia relax v bazéne, v saune, vo fitnes centre, na squashovom kurte či golfovom alebo poľovníckom simulátore
 • REŠTAURÁCIU ktorá už od otvorenia hotela je synonymom pre gastronomické potešenie oceňované laickou aj odbornou verejnosťou, ponúka klasiku, ale aj špeciality zo slovenskej i medzinárodnej kuchyne. Súčasťou reštaurácie je veľmi kvalitná vinotéka s ponukou 130 druhov domácich i zahraničných vín.

OKO – Centrum***

Priamo v srdci starobylého mesta Nitra sa nachádza komplex OKO CENTRUM, ktorý zahŕňa Nitranom dobre známu Reštauráciu OKO, Piváreň OKO a od roku 2010 aj novovybudovaný Hotel OKO***. Bezpečné parkovanie Vám umožní hotelové parkovisko. Budeme poctení Vašou návštevou.

 

Hotel Centrum***

Hotel Centrum*** sa nachádza priamo v srdci Nitry, na Svätoplukovom námestí. Využiť môžete hotelovú kaviareň, saunu alebo solárium.

 

Atrium***

Hotel Atrium*** sa nachádza na pešej zóne. Okrem skvelej polohy a príjemného tichého prostredia ponúka vo svojej hotelovej reštaurácii chutné slovenské jedlá.

 

Alexander´s****

Príjemný zážitok v hoteli Alexander´s**** umocňujú špeciálne sprchovacie kúty s možnosťou relaxačného kúpeľa vo vírivke, masáž celého tela vodnými tryskami alebo turecký parný kúpeľ s aroma terapiou.

 

Religiózne dedičstvo Nitry a okolia

r3

Dvojdňový produkt cestovného ruchu

1. deň

 • zážitkové sprevádzanie po mariánskych pamiatkach: Mariánsky stĺp na Svätoplukovom námestí, Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici, Imaculata – súsošie Nepoškvrnenej Panny Márie, tzv. Morový stĺp, Katedrála sv. Emeráma a novoobjavená freska Zosnutia Panny Márie, stropná freska Oslávenia Panny Márie v Hornom kostole
 • degustácia regionálnych vín v Pivnici pod Hradom
 • 1 x špeciálne sezónne obedové menu
 • návšteva Misijného múzea v Nitre
 • premietanie krátkeho filmu s mariánskou tematikou
 • návšteva koncertu alebo galérie

2. deň

 • doprava a zážitkové sprevádzanie v Benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku
 • 1 x obedové menu
 • návšteva religióznych pamiatok v centre Nitry – Kostol sv. Ladislava, Synagóga, Kaplnka sv. Michala
 • degustácia nitrianskej medoviny s výkladom v 300 ročnej pivnici

Charakteristika produktu CR:

Návšteva pozoruhodných pamiatok viažucich sa k Panne Márii, zoznámenie sa s autormi diel, dôvodmi ich výstavby a umeleckými dielami vysokej výpovednej hodnoty.  Degustácia unikátnych miestnych 4 bielych a 4 červených vín priamo v historickej Pivnici pod Hradom. Sezónne jahodové alebo gaštanové obedové menu v Hoteli Mikado. Návšteva Misijného múzea spojená s premietaním historického filmu. Večer návšteva koncertu alebo výstavy podľa aktuálneho výberu. Počas druhého dňa návšteva kostola a kláštora v Hronskom Beňadiku, kde sa nachádza vzácna Relikvia Kristovej Krvi. Po chutnom obede vás čaká prehliadka religióznych pamiatok v centre Nitry.

Nástupný deň: piatok

Dĺžka pobytu: 2 dni / 1 noc

Zameranie pobytu: religiózne

 

Možnosť ubytovania v hoteloch:

 

Cesta sakrálnym dedičstvom

3

V cene balíčka je zahrnuté:

 • Doprava a zážitkové sprevádzanie v Benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku
 • Návšteva religióznych pamiatok v centre Nitry – Kostol sv. Ladislava, Synagóga, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kaplnka sv. Michala
 • Degustácia nitrianskej medoviny s výkladom v 300 ročnej pivnici
 • 1 x obedové menu

Charakteristika balíčka:

Návšteva kostola a kláštora v Hronskom Beňadiku, kde sa nachádza vzácna Relikvia Kristovej Krvi. Po chutnom obede vás čaká prehliadka religióznych pamiatok v centre Nitry.

Nástupný deň: piatok

Dĺžka pobytu: 2 dni/1 noc

Zameranie pobytu: religiózne

 

Možnosť ubytovania v hoteloch:

 

 

Strieborná turistika pre seniorov

1

V cene balíčka je zahrnuté:

 • Zážitkový balíček Strieborná turistika
 • 1 x degustácia (na výber medovina, čokoláda, regionálne vína, gaštanové špeciality)
 • Možnosť účasti na svätej omši v Kostole Nanebovzatia Panny Márie
 • 1 x obedové menu

Charakteristika balíčka:

Zážitkové sprevádzanie s nordic walking paličkami na Zobor, rozhľadňa, návšteva Svoradovho prameňa, jaskyne Sv. Svorada a Zoborskej lesostepi, výstup na Nitriansku Kalváriu, Misijné múzeum.

Nástupný deň: piatok

Dĺžka pobytu: 2 dni/1 noc

Zameranie pobytu: seniorské

Možnosť ubytovania v hoteloch:

Po stopách nitrianskych legiend

5

V cene balíčka je zahrnuté:

 • Zážitkové sprevádzanie na Nitriansky hrad, návšteva katedrály, kazemát a Diecézneho múzea spojené s degustáciou regionálneho vína v Pivnici pod Hradom
 • 1 x obedové menu
 • Návšteva divadelného predstavenia (mimo letných prázdnin, kedy môžete zažiť „Stredoveké leto na Nitrianskom hrade”)

Charakteristika balíčka:

Spoznávanie najvýznamnejších historických pamiatok Nitry. Sprievodca bude počas prehliadky oblečený v slovanskom kostýme. Tradičné regionálne vína budete môcť degustovať priamo v historickej Pivnici pod Hradom.

Nástupný deň: piatok

Dĺžka pobytu: 2 dni/1 noc

Zameranie pobytu: poznávací

Možnosť ubytovania v hoteloch:

Hotel Mikado

Hotel Comfort

Hotel Alexander´s

Hotel Atrium

BEST WESTERN Hotel Capital

Hotel Centrum

 

Faktúry 2013

Po stopách mojmírovských strašidiel a návšteva Thermal Nitrava

7

Už cestou do Mojmíroviec Vás sprievodca oboznámi so stručnou históriou obce. Po príchode navštívite krásny neskorobarokový kaštieľ rodu Huňadyovcov, kde vás okrem prehliadky čaká aj malé uvítacie pohostenie. Následne sa budú môcť všetky deti zapojiť do súťaže v rámci náučného chodníka o urmínskych strašidielkach. V závislosti od počasia môžu návštevníci zároveň absolvovať rôzne voľnočasové aktivity v areáli kaštieľa za zvýhodnených cenových podmienok.

Po programe v Mojmírovciach vás čaká príjemný relax v termálnej vode na kúpalisku Thermal Nitrava. Krásna príroda a pokojné prostredie je zárukou na nerušený relax v blahodárnej vode!

Zážitková paleta Park Hotela Tartuf

7

 

Návšteva Park Hotela Tartuf v Beladiciach poteší každého kto má rád spojenie histórie, umenia a prírody. Priestory útulného zrekonštruovaného kaštieľa, si budete môcť prezrieť spolu s našim sprievodcom. V príjemnom prostredí rozsiahleho parku, ktorý obklopuje kaštieľ je zriadená Prírodná galéria umeleckej keramiky. Čerstvý vzduch, príroda a skvelé občerstvenie vás určite zlákajú na piknik. Samozrejmosťou pre návštevníkov je vstup do wellness centra.
Nechajte sa zlákať našou ponukou a prijmite pozvanie do Park Hotela Tartuf v Beladiciach