OZ RADOŠINKA

OZ RADOŠINKA je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 30 obcí.

Webstránka: www.radosinka.sk

Značka „regionálny produkt PONITRIE“

Značka „regionálny produkt PONITRIE“ bola vytvorená v rámci projektov s názvom „Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku – budovanie kapacít“ a „Zavádzanie regionálneho značenia na nitrianskom vidieku – tvorba regionálnej značky a systému kvality“.

Je značkou kvality identifikujúcou kvalitné prírodné, poľnohospodárske a potravinárske produkty, výnimočné remeselné výrobky a služby, ktoré sú výsledkom činnosti miestnych remeselných výrobcov, poľnohospodárskych a potravinárskych producentov a poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb. Tým, že títo producenti spĺňajú certifikačné kritériá, vyjadrujú, že ich produkt je kvalitný a jedinečný vo vzťahu k regiónu, jeho tradíciám a kultúrnym zvyklostiam. Jeho výrobca, producent má pozitívny vzťah k prírode, ochraňuje životné prostredie a prispieva tak v rámci jeho možností k uchovávaniu prírodného dedičstva.

Región PONITRIE je na účely regionálneho značenia na nitrianskom vidieku daný hranicami okresov Topoľčany, Zlaté Moravce a Nitra. Ďalej sem patrí obec Rastislavice z okresu Nové Zámky.

Značku „regionálny produkt PONITRIE“ môžu získať len tie poľnohospodárske a potravinárske produkty, ktoré sú vyprodukované, remeselné výrobky, ktoré sú vyrobené a ubytovacie a stravovacie služby, ktoré sú poskytované na území regiónu PONITRIE miestnymi subjektmi.

Regionálny produkt PONITRIE