Castellum, n. o.

Nezisková organizácia Castellum, n.o. bola založená v roku 2010. Všeobecno-prospešnými službami, ktoré nezisková organizácia podľa štatútu i podľa zakladacej listiny poskytuje  je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Ďalšou jej činnosťou je záchrana a obnova Nitrianskeho hradu – národnej kultúrnej pamiatky. V praktickej rovine nezisková organizácia vykonáva činnosť spojenú s chodom a bežnou prevádzkou Diecézneho múzea Nitrianskeho biskupstva. V rámci Nitrianskeho hradu  organizačne zabezpečuje viaceré aktivity, ako  je propagácia hradu, organizovanie koncertov, filmových projekcií a podobne.

www.nitrianskyhrad.sk