Biskupstvo Nitra

Biskupský úrad v Nitre je správcom Nitrianskeho hradu, jednej z najvzácnejších kultúrnych pamiatok na Slovensku. Už okolo roku 830 dal knieža Pribina postaviť v meste kostol, ktorý je prvým historicky doloženým dokladom kresťanstva na našom území.

Najstaršou zachovalou stavbou je románsky kostol sv. Emeráma. Súčasťou hradného areálu je aj tzv. Vazulova veža, biskupský palác, diecézne múzeum alebo kazematy.

Nitriansky hrad je dnes sídlom biskupského úradu a dominantnou kultúrno-historickou pamiatkou Nitry.

Nezisková organizácia Castellum, n.o. bola založená v roku 2010.Všeobecno-prospešnými službami, ktoré nezisková organizácia podľa štatútu i podľa zakladacej listiny poskytuje  je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Ďalšou jej činnosťou je záchrana a obnova Nitrianskeho hradu, NKP. V praktickej rovine nezisková organizácia vykonáva činnosť spojenú s chodom a bežnou prevádzkou Diecézneho múzea Nitrianskeho biskupstva. V rámci Nitrianskeho hradu  organizačne zabezpečuje viaceré aktivity, ako  je propagácia hradu, organizovanie koncertov, filmových projekcií a podobne.

Webstránka: www.nitrianskyhrad.sk

Webstránka: www.biskupstvo-nitra.sk