Kategórie
Aktuality

Ponitrianske múzeum v Nitre je regionálna, zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v nitrianskom regióne. Zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja miestnej  prírody a spoločnosti. Plní úlohy súvisiace s tvorbou, evidenciou a ochranou zbierok ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a výstav. Zastáva funkciu koordinačného, metodického, odborno-poradenského, vzdelávacieho a informačného centra pre celú oblasť múzejníctva v regióne. Jeho súčasťou sú aj detašované pracoviská – Mestské múzeum v Zlatých Moravciach a národná kultúrna pamiatka – Ľudový dom bývania a architektúry v Šali. Múzeum spravuje viac ako 83 tisíc zbierkových predmetov  zo spoločenských a  vedných disciplín – archeológia, etnografia, história a prírodné vedy.

Súčasťou novej stratégie múzea je aj partnerská spolupráca s etablovanými akademickými a odbornými inštitúciami  pôsobiacimi v Nitre, ale aj na území celého Slovenska a v zahraničí. Jedným z dôležitých nástrojov stratégie, zároveň prvým krokom jej napĺňania, je uzatvorenie spolupráce  s partnermi pôsobiacimi  v Nitre.

Ponitrianske múzeum v Nitre  vo februári 2021 podpísalo Memorandum o spolupráci s nasledovnými partnermi – s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre – Katedrou archeológie, histórie, muzeológie, manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty, Katedrou ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied, Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre a Súkromnou školou umeleckého priemyslu v Nitre, a rovnako tak v januári 2021 sa stalo členom Nitrianskej organizácie cestovného ruchu.

Účelom memoranda a vstupu do organizácie cestovného ruchu je vzájomné využitie foriem spolupráce partnerov, medzikultúrneho dialógu a presadzovania spoločných hodnôt v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva regiónu, prepojenie vzdelávacieho  procesu s praxou,  podpora cestovného ruchu a propagácia a prezentácia zúčastnených  strán a projektov. Oblasti spolupráce akcentujú vzájomne výhodnú a prospešnú spoluprácu v oblastiach a aktivitách ako sú  príprava a realizácia  výstav, sprievodných podujatí, prednášok, tvorivých dielní, príprava a riešenie projektov, vypracovávanie záverečných diplomových prác, participácia na tvorbe propagačných materiálov, novej  vizuálnej identity múzea a  ďalšie.

Memorandum o spolupráci a členstvo v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu vnímame ako prirodzenú cestu spájania  miestneho  potenciálu, skúseností a nápadov naprieč inštitúciami. Sme presvedčení, že napĺňanie dokumentu bude viesť k rozšíreniu, zatraktívneniu  a skvalitneniu produktovej ponuky múzea pre návštevníkov, budovaniu si pozitívnej značky v regióne tak, aby sa múzeum a jeho partneri stali v povedomí laickej a odbornej verejnosti  nevyhnutnými pre zachovávanie našej bohatej kultúry, oslavovanie nášho súčasného umenia a kultúry a plánovania  budúcnosti tak, aby nebolo naše dedičstvo nikdy stratené.

 

V Nitre dňa 22.2.2021

Kontakt: Mgr. Zuzana Vilčeková, marketing@muzeumnitra.sk, 0948 194 385

www.facebook.com/Ponitrianske-múzeum